Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Aprill 2011

Majandus-, rahandus- ja finantsolukord

Reaktsioon Iiri ametivõimude teadaannetele pangasüsteemi kohta

31. märtsil 2011 tervitas EKP nõukogu Iiri ametivõimude väljakuulutatud meetmeid Iiri pangasüsteemi tugevdamiseks. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Turuoperatsioonid

G7 kooskõlastatud interventsioon välisvaluutaturgudel

18. märtsil 2011 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi osalemise G7 kooskõlastatud interventsioonis välisvaluutaturgudel, mis algatati Jaapani ametivõimude taotlusel, et piirata jeeni vahetuskursi volatiilsust. G7 rahandusministrite ja keskpankade presidentide samal päeval tehtud ühisavaldus on kättesaadav EKP veebilehel.

Varaga tagatud väärtpaberitega seotud laenualase teabe algatus

Detsembris 2010 otsustas EKP nõukogu kehtestada laenude kaupa esitatava teabe nõuded eurosüsteemi laenuoperatsioonide tagatisena aktsepteeritavate varaga tagatud väärtpaberite puhul (varaga tagatud väärtpaberitega seotud laenualase teabe algatus). EKP veebilehel kättesaadavas asjakohases kavatsusavalduses väljendas EKP nõukogu kavatsust kasutada andmeaita, mis luuakse eesmärgiga töödelda, kontrollida ja edastada laenualast teavet varaga tagatud väärtpaberite kohta. Varaga tagatud väärtpaberitega seotud laenualase teabe algatuse eesmärk on aidata jõuliselt parandada Euroopa varaga tagatud väärtpaberite turu läbipaistvust ja lihtsustada selliste varaga tagatud väärtpaberite riskiväärtuse hindamist, mida eurosüsteemi osapooled kasutavad rahapoliitika operatsioonides tagatisena, ning taastada seeläbi investorite kindlustunne varaga tagatud väärtpaberite turu suhtes.

Muutus seoses Iiri valitsuse emiteeritud või tagatud võlainstrumentide kõlblikkusega

31. märtsil 2011 otsustas EKP nõukogu peatada kuni edasise teatamiseni eurosüsteemi laenuoperatsioonides tagatisena aktsepteeritavate varade krediidireitingu miinimumläve kohaldamine Iiri valitsuse emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide suhtes, olenemata sellest, millal need on emiteeritud. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel. Samal päeval võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Keskpanga otsuse ajutiste meetmete kohta seoses Iiri valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega (EKP/2011/4). Kõnealune otsus on avaldatud EKP veebilehel.

Eurosüsteemi tagatisvarade raamistik (ühtne loetelu): krediidinõuete miinimumlävi

7. aprillil 2011 kinnitas EKP nõukogu oma 2005. aasta veebruari otsuse (vt EKP nõukogu 2005. aasta veebruari otsused), mille kohaselt tuleks krediidinõuete ühtse miinimumlävena kehtestada 500 000 eurot, kuid otsustas siduda kõnealuse miinimumläve kehtestamise eurosüsteemi tagatiste haldamise ühisplatvormi (CCBM2) kavakohase rakendamisega 2013. aasta jooksul. CCBM2 on uus tagatiste haldamise süsteem, mis võimaldab eurosüsteemil hallata nii riigisiseseid kui ka piiriüleseid operatsioone.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

TARGET2-väärtpaberid

20. aprillil 2011 hindas EKP nõukogu edusamme TARGET2-väärtpaberite projekti (T2S) tegevuses. Üksikasjalikum teave avaldatakse edaspidi EKP veebilehe T2S rubriigis.

Õigusaktid

EKP arvamus maksete hilinemise vältimise kohta Sloveenias

18. märtsil 2011 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/25.

EKP arvamus arvelduse lõplikkust ja finantstagatiste korda käsitlevate õigusaktide muutmise kohta Rumeenias

23. märtsil 2011 võttis EKP nõukogu Rumeenia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2011/26.

EKP arvamus tagatud võlakirju käsitleva seadusandluse kohta Küprosel

23. märtsil 2011 võttis EKP nõukogu Küprose rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/27.

EKP arvamus Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique’i (Belgia keskpank) kaebuste keskregistrina tegutsemise ülesannete lõpetamise kohta

25. märtsil 2011 võttis EKP nõukogu Belgia justiitsministeeriumi nimel tegutsenud Belgia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2011/28.

EKP arvamus pankade suhtes kohaldatava maksu kohta ja sõltumatu finantsstabiilsusfondi asutamise kohta Küprosel

4. aprillil 2011 võttis EKP nõukogu Küprose rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/29.

EKP arvamus pangakontonumbrite keskregistri rahastamise kohta Belgias

6. aprillil 2011 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/30.

EKP arvamus panga bilansi kogumahu maksustamise kohta Sloveenias

6. aprillil 2011 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/31.

EKP arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kreeditkorraldustele ja otsearveldustele tehnilised nõuded

7. aprillil 2011 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2011/32.

EKP arvamus Ungari põhiseaduse eelnõu kohta seoses Magyar Nemzeti Bank’iga (Ungari keskpank)

12. aprillil 2011 võttis EKP nõukogu Ungari avaliku halduse ja justiitsministeeriumi ning Ungari majandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2010/33.

EKP arvamus laenude ja eraldiste fondi õigusraamistiku ning muudatuste kohta Kreeka majanduse likviidsuse suurendamise kavas pärast rahvusvahelist finantskriisi

13. aprillil 2011 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/34.

EKP arvamus arveldusriski juhtimise korra kohta Rumeenia netoarveldussüsteemides

13. aprillil 2011 võttis EKP nõukogu Rumeenia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2011/35.

EKP arvamus Bank of Greece’i (Kreeka keskpank) seaduse muutmise kohta

14. aprillil 2011 võttis EKP nõukogu Kreeka keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2011/36.

EKP arvamus Oesterreichische Nationalbank’i (Austria keskpank) juhtimise struktuuri muutmise kohta

20. aprillil 2011 võttis EKP nõukogu Austria rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2011/38.

Statistika

2010. aasta aruanded statistika kvaliteedi kohta

18. märtsil 2011 kiitis EKP nõukogu heaks iga-aastase hinnangu eri liiki statistika kättesaadavuse ja kvaliteedi kohta, mida eurosüsteem koostab vastavalt EKP õigusaktile. Samuti andis nõukogu loa avaldada 2010. aasta kvaliteedihinnang euroala maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika kohta ning ka raha- ja finantsstatistika aruanne. Mõlemad aruanded, mis on koostatud kooskõlas EKP statistika kvaliteedipõhimõtetega, on kättesaadavad EKP veebilehel.

Üldjuhtimine

EKP nõukogu ja üldnõukogu istungite ajakava 2012. ja 2013. aastal

31. märtsil 2011 kiitis EKP nõukogu heaks oma istungite ajakava 2012. ja 2013. kalendriaastal. Samuti kiitis oma istungite ajakava kõnealuse perioodi jooksul heaks EKP üldnõukogu. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Pangatähtede emiteerimine

Europangatähtede hanke õiguslik raamistik

18. märtsil 2011 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2011/3, millega muudetakse suunist EKP/2004/18 euro pangatähtede hanke kohta. Suunise muudatus näeb ette eurosüsteemi ühtse pakkumismenetluse kohaldamise alguse hiljemalt 1. jaanuaril 2014.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid