Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2011. gada aprīlis

Ekonomiskā, monetārā un finanšu situācija

Reakcija uz Īrijas iestāžu paziņojumiem par banku sistēmu

2011. gada 31. martā Padome atzinīgi novērtēja Īrijas iestāžu izziņotos pasākumus par Īrijas banku sistēmas stiprināšanu. Attiecīgais paziņojums presei pieejams ECB interneta lapā.

Tirgus operācijas

G7 valstu saskaņotā intervence valūtas tirgos

2011. gada 18. martā Padome apstiprināja Eurosistēmas dalību G7 valstu saskaņotajā intervencē valūtas tirgos, ko uzsāka pēc Japānas iestāžu pieprasījuma, lai ierobežotu jenas kursa svārstības. G7 valstu finanšu ministru un centrālo banku prezidentu attiecīgais kopīgais paziņojums, ko sniedza minētajā dienā, ir pieejams ECB interneta lapā.

Ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru kredīta līmeņa iniciatīva

Pēc 2010. gada decembra lēmuma paredzēt informācijas sniegšanas prasības par katru aizdevumu atsevišķi ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru gadījumā, kas pieņemti kā nodrošinājums Eurosistēmas kredītoperācijās („ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru kredīta līmeņa iniciatīva”), Padome ar nodomu vēstuli, kas pieejama ECB interneta lapā, pauda Eurosistēmas nodomu izmantot datu noliktavu, kas tiks izveidota, lai apstrādātu, pārbaudītu un nosūtītu ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru kredīta līmeņa informāciju. Ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru kredīta līmeņa iniciatīva izveidota, lai palīdzētu stimulēt Eiropas ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru tirgu, uzlabojot caurredzamību un atvieglojot to ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru risku novērtēšanu, ko Eurosistēmas darījumu partneri izmanto kā nodrošinājumu monetārās politikas operācijās, un tādējādi atjaunojot ieguldītāju uzticību ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru tirgiem.

Īrijas valdības emitēto vai garantēto parāda instrumentu atbilstības kritēriju maiņa

2011. gada 31. martā Padome nolēma līdz turpmākam paziņojumam atcelt minimālās kredītreitinga prasības piemērošanu nodrošinājuma atbilstības prasībās Eurosistēmas kredītoperāciju vajadzībām Īrijas valdības emitētu vai garantētu apgrozībā esošu un jaunu tirgojamu parāda instrumentu gadījumā. Attiecīgais paziņojums presei pieejams ECB interneta lapā. Tajā pašā dienā Padome pieņēma attiecīgo Eiropas Centrālās bankas Lēmumu par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Īrijas valdības emitētu vai garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību (ECB/2011/4). Šis lēmums pieejams ECB interneta lapā.

Eurosistēmas nodrošinājuma sistēma (vienotais saraksts): minimālais kredītprasību apjoms

2011. gada 7. aprīlī Padome apstiprināja savu 2005. gada lēmumu (skatīt ECB Padomes pieņemtie lēmumi — 2005. gada februāris), ka vienotajam minimālajam kredītprasību apjomam jābūt 500 000 euro, taču nolēma sasaistīt šā minimālā apjoma ieviešanu ar CCBM2 ieviešanu, kas plānota 2013. gadā. CCBM2 ir jaunā nodrošinājumu pārvaldības sistēma, kas ļaus Eurosistēmai pārvaldīt gan iekšzemes, gan pārrobežu operāciju nodrošinājumu.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

TARGET2 vērtspapīriem

2011. gada 20. aprīlī Padome izskatīja TARGET2 vērtspapīriem (T2S) programmas izpildes gaitu. Sīkāka informācija tiks sniegta ECB interneta lapas T2S sadaļā.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par kavētu maksājumu novēršanu Slovēnijā

2011. gada 18. martā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/25).

ECB atzinums par grozījumiem tiesību aktos par norēķinu galīgumu un finanšu nodrošinājuma līgumiem Rumānijā

2011. gada 23. martā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Banca Naţională a României lūguma (CON/2011/26).

ECB atzinums par tiesību aktiem saistībā ar nodrošinātajām obligācijām Kiprā

2011. gada 23. martā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Kipras Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/27).

ECB atzinums par Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique uzdevuma būt brīdinājuma apliecinājumu centrālajam depozitārijam atcelšanu

2011. gada 25. martā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique lūguma Beļģijas Tieslietu ministrijas vārdā (CON/2011/28).

ECB atzinums par īpašu nodokli bankām un neatkarīga finanšu stabilitātes fonda izveidi Kiprā

2011. gada 4. aprīlī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Kipras Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/29).

ECB atzinums par bankas konta numuru centrālā reģistra finansēšanu Beļģijā

2011. gada 6. aprīlī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Beļģijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/30).

ECB atzinums par bankas bilances kopsummas nodokli Slovēnijā

2011. gada 6. aprīlī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/31).

ECB atzinums par priekšlikumu regulai, ar ko nosaka tehniskās prasības kredīta pārvedumiem un tiešajiem debetiem euro

2011. gada 7. aprīlī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma (CON/2011/32).

ECB atzinums par Ungārijas konstitūcijas projektu saistībā ar Magyar Nemzeti Bank

2011. gada 12. aprīlī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Ungārijas Valsts pārvaldes un tieslietu ministrijas un Ungārijas Tautsaimniecības ministrijas lūguma (CON/2010/33).

ECB atzinums par Kredīta un konosamenta fonda tiesisko regulējumu un par grozījumiem Grieķijas ekonomikai pieejamās likviditātes palielināšanas mehānismā pēc starptautiskās finanšu krīzes

2011. gada 13. aprīlī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Grieķijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/34).

ECB atzinums par norēķinu riska pārvaldības procedūru neto norēķinu sistēmās Rumānijā

2011. gada 13. aprīlī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Banca Naţională a României lūguma (CON/2011/35).

ECB atzinums par grozījumiem Bank of Greece statūtos

2011. gada 14. aprīlī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Bank of Greece lūguma (CON/2011/36).

ECB atzinums par grozījumiem Oesterreichische Nationalbank pārvaldības struktūrā

2011. gada 20. aprīlī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Austrijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/38).

Statistika

Ziņojumi par 2010. gada statistikas datu kvalitāti

2011. gada 18. martā Padome apstiprināja gada novērtējumu par to, cik pieejama un kvalitatīva ir dažāda veida statistika, ko apkopojusi Eurosistēma, pamatojoties uz ECB tiesību aktiem. Tā arī atļāva publicēt 2010. gada kvalitātes ziņojumu par euro zonas maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku, kā arī ziņojumu par monetāro un finanšu statistiku. Abi ziņojumi, kas sagatavoti saskaņā ar ECB statistikas kvalitātes sistēmu, pieejami ECB interneta lapā.

Korporatīvā vadība

ECB Padomes un Ģenerālpadomes sanāksmju grafiki 2012. un 2013. gadā

2011. gada 31. martā Padome apstiprināja savu sanāksmju grafiku 2012. un 2013. kalendārajam gadam. Arī Ģenerālpadome apstiprināja sanāksmju grafiku minētajam laikposmam. Attiecīgais paziņojums presei pieejams ECB interneta lapā.

Banknošu emisija

Euro banknošu iepirkuma tiesiskais regulējums

2011. gada 18. martā Padome pieņēma Pamatnostādni ECB/2011/3, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2004/18 par euro banknošu iepirkumu. Atbilstoši Pamatnostādnei ECB/2011/3 Eurosistēmas vienoto konkursa procedūru paredzēts uzsākt vēlākais 2014. gada 1. janvārī.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem