Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Apríl 2011

Hospodárska, menová a finančná situácia

Reakcia na oznámenia írskych orgánov týkajúce sa bankového systému

Rada guvernérov dňa 31. marca 2011 uvítala opatrenia oznámené írskymi orgánmi zamerané na posilnenie írskeho bankového systému. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Operácie na trhu

Spoločná intervencia G7 na devízových trhoch

Dňa 18. marca 2011 Rada guvernérov schválila účasť Eurosystému na spoločnej intervencii krajín G7 na devízových trhoch, ktorá sa uskutočnila na žiadosť japonských orgánov s cieľom obmedziť volatilitu výmenného kurzu japonského jenu. Súvisiace spoločné vyhlásenie ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk krajín G7, ktoré bolo zverejnené v ten istý deň, je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Iniciatíva súvisiaca s poskytovaním informácií o individuálnych úveroch v prípade cenných papierov krytých aktívami

V nadväznosti na svoje rozhodnutie z decembra 2010 o stanovení požiadaviek týkajúcich sa poskytovania informácií o individuálnych úveroch v prípade cenných papierov krytých aktívami (asset-backed securities – ABS) akceptovaných ako kolaterál v úverových operáciách Eurosystému (iniciatíva súvisiaca s poskytovaním informácií o individuálnych úveroch v prípade ABS) Rada guvernérov formou listu o zámere (k dispozícii na internetovej stránke ECB) vyjadrila zámer Eurosystému využívať databázu údajov, ktorá bude vytvorená na účely spracovania, overovania a prenosu údajov o individuálnych úveroch v prípade ABS. Cieľom iniciatívy súvisiacej s poskytovaním informácií o individuálnych úveroch v prípade ABS je obnoviť dôveru investorov v trhy s ABS zvýšením transparentnosti a zjednodušením hodnotenia rizík spojených s ABS, ktoré zmluvné strany Eurosystému používajú ako kolaterál v operáciách menovej politiky, a tým pomôcť naštartovať európsky trh s ABS.

Zmena hodnotenia akceptovateľnosti dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných írskou vládou

Dňa 31. marca 2011 sa Rada guvernérov rozhodla pozastaviť až do odvolania uplatňovanie minimálneho limitu úverového ratingu v rámci požiadaviek akceptovateľnosti kolaterálu na účely úverových operácií Eurosystému v prípade všetkých nesplatených a nových obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných írskou vládou. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB. V ten istý deň Rada guvernérov prijala súvisiace rozhodnutie Európskej centrálnej banky o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných írskou vládou (ECB/2011/4). Text rozhodnutia je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Kolaterálový rámec Eurosystému (jednotný zoznam): minimálna výška úverových pohľadávok

Dňa 7. apríla 2011 Rada guvernérov potvrdila svoje rozhodnutie z februára 2005 ( Rozhodnutia prijaté Radou guvernérov ECB – február 2005), ktorým stanovila spoločnú minimálnu výšku úverových pohľadávok na úrovni 500 000 €, a zároveň sa rozhodla prepojiť zavedenie tejto minimálnej výšky s implementáciou modelu CCBM2, ktorá by sa mala uskutočniť v priebehu roka 2013. CCBM2 je nový systém riadenia kolaterálu, ktorý umožní Eurosystému riadiť kolaterál v rámci domácich i cezhraničných operácií.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

TARGET2-Securities

Dňa 20. apríla 2011 Rada guvernérov posúdila stav realizácie programu TARGET2-Securities (T2S). Podrobnejšie informácie budú čoskoro zverejnené na internetovej stránke ECB v sekcii T2S.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k predchádzaniu oneskoreným platbám v Slovinsku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 18. marca 2011 na žiadosť slovinského ministerstva financií (CON/2011/25).

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam právnej úpravy o konečnom zúčtovaní a o dohodách o finančných zábezpekách v Rumunsku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 23. marca 2011 na žiadosť Banca Naţională a României (CON/2011/26).

Stanovisko ECB k legislatíve týkajúcej sa krytých dlhopisov na Cypre

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 23. marca 2011 na žiadosť cyperského ministerstva financií (CON/2011/27).

Stanovisko ECB k zrušeniu úlohy Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique konať ako centrálny uschovávateľ zmenkových protestov

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 25. marca 2011 na žiadosť Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique konajúcej v mene belgického ministerstva spravodlivosti (CON/2011/28).

Stanovisko ECB k osobitnej bankovej dani a zriadeniu nezávislého fondu finančnej stability na Cypre

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 4. apríla 2011 na žiadosť cyperského ministerstva financií (CON/2011/29).

Stanovisko ECB k financovaniu centrálneho registra čísel bankových účtov v Belgicku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 6. apríla 2011 na žiadosť belgického ministerstva financií (CON/2011/30).

Stanovisko ECB k dani z celkovej hodnoty súvahy banky v Slovinsku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 6. apríla 2011 na žiadosť slovinského ministerstva financií (CON/2011/31).

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky pre prevodové príkazy a priame inkasá v eurách

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 7. apríla 2011 na žiadosť Rady Európskej únie (CON/2011/32).

Stanovisko ECB k návrhu maďarskej ústavy, pokiaľ ide o Magyar Nemzeti Bank

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 12. apríla 2011 na žiadosť maďarského ministerstva verejnej správy a spravodlivosti a maďarského ministerstva národného hospodárstva (CON/2011/33).

Stanovisko ECB k právnemu rámcu pre fond úverov a úschov a k zmenám a doplneniam systému posilnenia likvidity gréckeho hospodárstva po medzinárodnej finančnej kríze

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 13. apríla 2011 na žiadosť gréckeho ministerstva financií (CON/2011/34).

Stanovisko ECB k postupu riadenia rizík pri vyrovnaní v systémoch čistého vyrovnania v Rumunsku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 13. apríla 2011 na žiadosť Banca Naţională a României (CON/2011/35).

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam štatútu Bank of Greece

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 14. apríla 2011 na žiadosť Bank of Greece (CON/2011/36).

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam riadiacej štruktúry Oesterreichische Nationalbank

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 20. apríla 2011 na žiadosť rakúskeho ministerstva financií (CON/2011/38).

Štatistika

Správy o kvalite štatistiky za rok 2010

Dňa 18. marca 2011 Rada guvernérov schválila ročné hodnotenie dostupnosti a kvality rôznych druhov štatistických údajov, ktoré na základe právneho aktu ECB zostavuje Eurosystém. Zároveň schválila zverejnenie správy o kvalite štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície eurozóny za rok 2010 a správy o menovej a finančnej štatistike. Obe správy boli vypracované v súlade s publikáciou „ECB Statistics Quality Framework“ (rámec ECB na zabezpečenie kvality štatistických údajov) a sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Riadenie organizácie

Plán zasadaní Rady guvernérov a Generálnej rady ECB v roku 2012 a 2013

Dňa 31. marca 2011 Rada guvernérov schválila plán zasadaní na kalendárny rok 2012 a 2013. Zároveň schválila plán zasadaní na rovnaké obdobie aj Generálna rada. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Vydávanie bankoviek

Právny rámec obstarávania eurových bankoviek

Dňa 18. marca 2011 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2011/3, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2004/18 o obstarávaní eurobankoviek. Nové usmernenie stanovuje začiatok jednotného výberového konania Eurosystému najneskôr na 1. januára 2014.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá