Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

huhtikuu 2011

Talous, rahatalous ja rahoitusmarkkinat

Pankkijärjestelmää koskevat Irlannin viranomaisten ilmoitukset

EKP:n neuvosto totesi 31.3.2011 suhtautuvansa myönteisesti Irlannin viranomaisten ilmoittamiin toimiin Irlannin pankkijärjestelmän vahvistamiseksi. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Markkinaoperaatiot

G7-ryhmän yhteinen valuuttamarkkinainterventio

EKP:n neuvosto hyväksyi 18.3.2011 eurojärjestelmän osallistumisen G7-ryhmän yhteiseen interventioon valuuttamarkkinoilla. Interventio toteutettiin Japanin viranomaisten pyynnöstä jenin kurssivaihtelun hillitsemiseksi. G7-ryhmän valtiovarainministerit ja keskuspankkien pääjohtajat antoivat samana päivänä yhteisen julkilausuman, joka on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lainakohtaiset tiedot omaisuusvakuudellisista arvopapereista

Joulukuussa 2010 EKP:n neuvosto päätti alkaa edellyttää lainakohtaisia tietoja eurojärjestelmän luotto-operaatioissa vakuudeksi hyväksyttävistä omaisuusvakuudellisista arvopapereista. Aiesopimuksessa, joka on luettavissa EKP:n verkkosivuilla, EKP:n neuvosto totesi eurojärjestelmän aikovan hyödyntää lainakohtaisten tietojen käsittelyä, varmentamista ja siirtämistä varten perustettavaa tietopalvelua. Lainakohtaisia tietoja koskevan hankkeen tarkoituksena on elvyttää omaisuusvakuudellisten arvopaperien markkinoita Euroopassa ja palauttaa sijoittajien luottamusta parantamalla tiedonsaantia ja helpottamalla eurojärjestelmän vastapuolten rahapoliittisissa operaatioissa vakuutena käyttämien omaisuusvakuudellisten arvopaperien riskiarviointia.

Irlannin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien velkainstrumenttien vakuuskelpoisuus

EKP:n neuvosto päätti 31.3.2011, että eurojärjestelmän luotto-operaatioissa vakuudeksi hyväksyttävien omaisuuserien luottoluokituksen alarajaa ei toistaiseksi sovelleta Irlannin valtion liikkeeseen laskemiin tai takaamiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin riippumatta siitä, milloin ne on laskettu liikkeeseen. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote. EKP:n neuvosto teki samana päivänä myös muodollisen päätöksen Irlannin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä (EKP/2011/4). Päätös on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Eurojärjestelmän vakuuskäytäntö (yhteislista): lainasaamisten vähimmäiskoko

EKP:n neuvosto vahvisti 7.4.2011 helmikuussa 2005 tekemänsä päätöksen, jonka mukaan vakuuskelpoisille lainasaamisille asetetaan yhteinen 500 000 euron vähimmäiskoko (ks. tiedote EKP:n neuvoston päätöksistä helmikuussa 2005). Se kuitenkin päätti, että vähimmäiskokoa aletaan soveltaa vasta eurojärjestelmän uuden vakuushallintajärjestelmän (CCBM2) käyttöönoton yhteydessä. CCBM2 on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2013, ja sen avulla hallitaan sekä kotimaassa että toisessa maassa olevien vakuuksien käyttöä operaatioissa.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

TARGET2-Securities

EKP:n neuvosto tarkasteli 20.4.2011 TARGET2-Securities-ohjelman (T2S) edistymistä. Tarkempia tietoja julkaistaan pian EKP:n verkkosivujen T2S-ohjelmaa käsittelevässä osassa.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto maksuviivästysten ehkäisemisestä Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 18.3.2011 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/25.

EKP:n lausunto selvityksen lopullisuutta ja rahoitusvakuusjärjestelyjä koskevan lainsäädännön muutoksista Romaniassa

EKP:n neuvosto antoi 23.3.2011 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2011/26.

EKP:n lausunto katettuihin joukkolainoihin liittyvästä lainsäädännöstä Kyproksessa

EKP:n neuvosto antoi 23.3.2011 Kyproksen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/27.

EKP:n lausunto lakiehdotuksesta, jonka mukaan Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique ei enää toimisi protestiasiakirjojen tallettajana

EKP:n neuvosto antoi 25.3.2011 Belgian keskuspankin Belgian oikeusministeriön puolesta esittämästä pyynnöstä lausunnon CON/2011/28.

EKP:n lausunto pankeille langetettavasta erityisverosta sekä rahoitusjärjestelmän vakauden tukemiseksi perustettavasta itsenäisestä rahastosta Kyproksessa

EKP:n neuvosto antoi 4.4.2011 Kyproksen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/29.

EKP:n lausunto pankkitilinumeroiden keskusrekisterin rahoittamisesta Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 6.4.2011 Belgian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/30.

EKP:n lausunto pankin taseen loppusumman perusteella kannettavasta verosta Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 6.4.2011 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/31.

EKP:n lausunto ehdotuksesta asetukseksi euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevien teknisten vaatimusten vahvistamisesta

EKP:n neuvosto antoi 7.4.2011 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2011/32.

EKP:n lausunto Magyar Nemzeti Bankia koskevista Unkarin perustuslakiluonnoksen määräyksistä

EKP:n neuvosto antoi 12.4.2011 Unkarin hallinto- ja oikeusministeriön sekä talousministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/33.

EKP:n lausunto laina- ja talletusrahastoa koskevista säännöksistä sekä muutoksista Kreikan talouden likviditeetin lisäämisjärjestelyihin, jotka otettiin käyttöön maailmanlaajuisen finanssikriisin seurauksena

EKP:n neuvosto antoi 13.4.2011 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/34.

EKP:n lausunto selvitysriskien hallintamenetelmistä nettomaksujärjestelmissä Romaniassa

EKP:n neuvosto antoi 13.4.2011 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2011/35.

EKP:n lausunto Bank of Greecen perussäännön muutoksista

EKP:n neuvosto antoi 14.4.2011 Kreikan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2011/36.

EKP:n lausunto Oesterreichische Nationalbankin hallintorakenteen muutoksista

EKP:n neuvosto antoi 20.4.2011 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/38.

Tilastot

Vuoden 2010 raportit tilastojen laadusta

EKP:n neuvosto hyväksyi 18.3.2011 vuosittaisen arvion eurojärjestelmän EKP:n säädösten perusteella kokoamien tilastojen saatavuudesta ja laadusta. Samalla se hyväksyi julkaistaviksi vuoden 2010 laaturaportin euroalueen maksutasetta ja ulkomaista varallisuutta koskevista tilastoista sekä raportin rahataloutta ja rahoitusmarkkinoita kuvaavista tilastoista. EKP:n tilastoinnin laatujärjestelmän mukaiset raportit ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston kokousaikataulut vuosille 2012 ja 2013

EKP:n neuvosto ja yleisneuvosto hyväksyivät 31.3.2011 kokousaikataulunsa kalenterivuosille 2012 ja 2013. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Setelien liikkeeseenlasku

Eurosetelien hankintaa koskeva lainsäädäntö

EKP:n neuvosto antoi 18.3.2011 suuntaviivat EKP/2011/3 euroseteleiden hankinnasta annettujen suuntaviivojen EKP/2004/18 muuttamisesta. Muutossuuntaviivojen mukaan eurojärjestelmän yhteinen tarjouskilpailumenettely otetaan käyttöön viimeistään 1.1.2014.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle