European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

April 2011

Economische, monetaire en financiële situatie

Reactie op de bekendmakingen van de Ierse autoriteiten ten aanzien van het bankenstelsel

Op 31 maart 2011 verwelkomde de Raad van Bestuur de door de Ierse autoriteiten bekendgemaakte maatregelen om het Ierse bankenstelsel te versterken. Een persbericht hierover is te vinden op de website van de ECB.

Markttransacties

Gezamenlijke interventie van de G7 op de valutamarkten

Op 18 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de deelname van het Eurosysteem aan een gezamenlijke interventie van de G7 op de valutamarkten. Deze interventie werd verricht op verzoek van de Japanse autoriteiten en had als doel de volatiliteit van de wisselkoers van de yen te beperken. De op die dag uitgebrachte gezamenlijke verklaring hierover van de ministers van Financiën en centralebankpresidenten van de G7 is beschikbaar op de website van de ECB.

Informatievereisten voor afzonderlijke leningen met effecten op onderpand van activa

In december 2010 heeft de Raad van Bestuur besloten om ten aanzien van effecten op onderpand van activa (“asset-backed securities” ofwel ABS) die in aanmerking komen voor gebruik als onderpand bij krediettransacties van het Eurosysteem, informatievereisten voor afzonderlijke leningen in te stellen (het zogeheten “ABS loan-level initiative”). Naar aanleiding daarvan heeft de Raad van Bestuur in een intentieverklaring (die is te vinden op de website van de ECB) uiting gegeven aan het voornemen van het Eurosysteem gebruik te maken van het datawarehouse dat zal worden aangelegd om de gegevens over afzonderlijke ABS-leningen te verwerken, te verifiëren en te verzenden. Het doel van het “ABS loan-level initiative” is de Europese ABS-markt een nieuwe impuls te geven door de transparantie te verbeteren en de risicobeoordeling van ABS die door tegenpartijen van het Eurosysteem gebruikt worden als onderpand bij monetairbeleidstransacties te vergemakkelijken en zo het beleggersvertrouwen in de ABS-markten te herstellen.

Verandering in de beleenbaarheid van schuldinstrumenten die zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door de Ierse overheid

Op 31 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur besloten om tot nader orde voor alle uitstaande en nieuwe verhandelbare schuldinstrumenten die zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door de Ierse overheid de toepassing van de minimale kredietbeoordelingsdrempel als onderdeel van de beleenbaarheidsvereisten voor onderpand ten behoeve van de krediettransacties van het Eurosysteem, op te schorten. Een persbericht hierover is te vinden op de website van de ECB. Op dezelfde dag heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het hiermee verband houdende Besluit van de ECB inzake tijdelijke maatregelen betreffende door de Ierse regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen (ECB/2011/4). Ook dit Besluit is beschikbaar op de website van de ECB.

Onderpandskader van het Eurosysteem (Enkele Lijst): drempel voor de minimale omvang van kredietvorderingen

Op 7 april 2011 bevestigde de Raad van Bestuur zijn beslissing van februari 2005 (zie de “Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)” van februari 2005) dat de gemeenschappelijke drempel voor de minimale omvang van kredietvorderingen op €500.000 zou worden vastgesteld, maar de Raad besloot tevens de invoering van deze minimaleomvangsdrempel te koppelen aan de implementatie van CCBM2, die in de loop van 2013 zou moeten plaatsvinden. CCBM2 is het nieuwe onderpandbeheersysteem dat het Eurosysteem in staat zal stellen onderpand te beheren voor zowel binnenlandse als grensoverschrijdende transacties.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

TARGET2-Securities

Op 20 april 2011 heeft de Raad van Bestuur de voortgang van het TARGET2-Securities (T2S)-programma beoordeeld. Meer informatie zal te zijner tijd worden gepubliceerd in het aan T2S gewijde onderdeel van de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake het voorkomen van niet-tijdige betalingen in Slovenië

Op 18 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/25).

ECB-Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling en financiëlezekerheidsovereenkomsten in Roemenië

Op 23 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/26).

ECB-Advies inzake wetgeving betreffende gedekte obligaties in Cyprus

Op 23 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Cypriotische Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/27).

ECB-Advies inzake de opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique als centrale depositaris van protesten 

Op 25 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique namens het Belgische Ministerie van Justitie, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/28).

ECB-Advies inzake een specifieke belasting op banken en het opzetten van een onafhankelijk financieel stabiliteitsfonds in Cyprus

Op 4 april 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Cypriotische Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/29).

ECB-Advies inzake de financiering van een centraal register van bankrekeningnummers in België

Op 6 april 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Belgische Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/30).

ECB-Advies inzake een belasting op de totale balanswaarde van een bank in Slovenië

Op 6 april 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/31).

ECB-Advies inzake een voorstel voor een verordening tot vaststelling van technische vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro

Op 7 april 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/32).

ECB-Advies inzake het Voorstel van een Hongaarse Grondwet aangaande Magyar Nemzeti Bank

Op 12 april 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Hongaarse Ministerie van Openbaar Bestuur en Justitie en het Hongaarse Ministerie voor de Nationale Economie, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/33).

ECB-Advies inzake het juridisch kader voor het Fonds voor Leningen en Consignaties en inzake wijzigingen in de regeling ter versterking van de liquiditeit van de Griekse economie na de internationale financiële crisis

Op 13 april 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Griekse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/34).

ECB-Advies inzake de beheerprocedure van afwikkelingsrisico’s voor netto-vereveningssystemen in Roemenië

Op 13 april 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/35).

ECB-Advies inzake wijzigingen van de statuten van de Bank of Greece

Op 14 april 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Bank of Greece, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/36).

ECB-Advies inzake wijzigingen in de governancestructuur van de Oesterreichische Nationalbank

Op 20 april 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Oostenrijkse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/38).

Statistieken

Statistischekwaliteitsverslagen van 2010

Op 18 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de jaarlijkse beoordeling van de beschikbaarheid en kwaliteit van de verschillende typen statistieken die door het Eurosysteem op basis van een rechtsinstrument van de ECB worden samengesteld. De Raad heeft tevens toestemming gegeven voor publicatie van het kwaliteitsverslag van 2010 betreffende de statistieken met betrekking tot de betalingsbalans en de internationale investeringspositie van het Eurosysteem alsook van het verslag betreffende monetaire en financiële statistieken. Beide verslagen, die worden gepubliceerd in overeenstemming met het ECB Statistics Quality Framework, zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Corporate governance

Kalenders voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB in 2012 en 2013

Op 31 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de vergaderingskalender voor de jaren 2012 en 2013. De Algemene Raad hechtte eveneens zijn goedkeuring aan zijn vergaderingskalender voor die periode. Een persbericht hierover is te vinden op de website van de ECB.

Uitgifte van bankbiljetten

Juridisch kader voor de aanbesteding van eurobankbiljetten

Op 18 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2011/3 houdende wijziging van Richtsnoer ECB/2004/18 inzake de aanbesteding van eurobankbiljetten. Het wijzigingsrichtsnoer voorziet dat de enkele aanbestedingsprocedure van het Eurosysteem uiterlijk op 1 januari 2014 van start zal gaan.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media