Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets övriga beslut (utöver räntebeslut)

April 2011

Ekonomisk, monetär och finansiell situation

Reaktion på de irländska bankmyndigheternas tillkännagivanden

Den 31 mars 2011 välkomnade ECB-rådet de irländska myndigheternas utfästelse att stärka det irländska banksystemet. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Marknadsoperationer

Samordnad intervention av G7 på valutamarknaderna

Den 18 mars 2011 godkände ECB-rådet att Eurosystemet deltog i en samordnad G7-intervention på valutamarknaderna. Denna intervention gjordes på begäran av de japanska myndigheterna för att begränsa volatiliteten i den japanska yenens växelkurs. Ett gemensamt uttalande av G7-ländernas finansministrar och centralbankschefer, utfärdat samma dag, finns på ECB:s webbplats.

Initiativet för lånespecifik information om värdepapper med bakomliggande tillgångar

Efter beslutet i december 2010 om krav på information om varje lån för värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABS) som har godkänts som säkerhet för Eurosystemets kredittransaktioner (Initiativet för lånespecifik information om värdepapper med bakomliggande tillgångar, ”ABS loan-level initiative”) uttryckte ECB-rådet, i form av en avsiktsförklaring, Eurosystemets avsikter att använda uppgifter ur det datalager som ska skapas för att bearbeta, kontrollera och sända sådana uppgifter om lån. Avsiktsförklaringen finns på ECB:s webbplats. Syftet med initiativet är att hjälpa till att få fart på den europeiska ABS-marknaden genom att förbättra transparensen och underlätta riskbedömningen av ABS som används som säkerhet av motparter vid penningpolitiska transaktioner och på så vis återupprätta investerarnas förtroende för ABS-marknaderna.

Ändring av godtagbarheten för skuldinstrument utgivna eller garanterade av den irländska regeringen

Den 31 mars 2011 beslutade ECB-rådet att, tills vidare, upphäva tillämpningen av minimitröskelvärdet för kraven på godtagbarhet för säkerheter för Eurosystemets kreditoperationer för alla utestående och nya omsättbara skuldförbindelser som emitteras eller garanterats av den irländska regeringen. Ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats. Samma dag antog ECB-rådet ett beslut om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av irländska staten (ECB/2011/4). Beslutet finns på ECB:s webbplats.

Eurosystemets ramverk för godtagbara säkerheter (gemensam lista): lägsta tröskelvärde för kreditfordringar

Den 7 april 2011 bekräftade ECB-rådet sitt beslut från februari 2005 (se ECB-rådets beslut – februari 2005) att det gemensamma tröskelvärdet skulle sättas till 500 000 euro för kreditfordringar men beslutade att koppla införandet av detta tröskelvärde till genomförandet av CCBM2, vilket beräknas ske under 2013. CCBM2 är det nya systemet för hantering av säkerheter som kommer att göra det möjligt för Eurosystemet att hantera säkerheter för både inhemska och gränsöverskridande transaktioner.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Target2-värdepapper

Den 20 april 2011 granskade ECB-rådet läget för programmet för Target2-värdepapper (T2S). Mer information kommer att lämnas på T2S-delen av ECB:s webbplats vid ett senare tillfälle.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om sätt att förhindra sena betalningar i Slovenien

Den 18 mars 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det slovenska finansministeriet (CON/2011/25).

ECB-yttrande om ändringar i lagstiftningen om slutgiltig avveckling och ställande av finansiell säkerhet i Rumänien

Den 23 mars 2011 antog ECB-rådet detta yttrande, på begäran av Banca Naţională a României (CON/2011/26).

ECB-yttrande om lagstiftning som berör täckta obligationer i Cypern 

Den 23 mars 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Cypern (CON/2011/27).

ECB-yttrande om att Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique inte längre ska sköta den centrala förvaringen av dokument som visar att en växel ej accepterats 

Den 25 mars 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, som företrädde det belgiska finansministeriet (CON/2011/28).

ECB-yttrande om en särskild bankskatt och om inrättandet av en oberoende finansiell stabilitetsfond i Cypern

Den 4 april 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Cypern (CON/2011/29).

ECB-yttrande om finansieringen av ett centralt register över bankkontonummer i Belgien

Den 6 april 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Belgien (CON/2011/30).

ECB-yttrande om en skatt på bankernas balansomslutning i Slovenien

Den 6 april 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det slovenska finansministeriet (CON/2011/31).

ECB-yttrande om ett förslag till förordning om tekniska standarder för kreditöverföringar och direktdebiteringar i euro

Den 7 april 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Europeiska unionens råd (CON/2011/32).

ECB-yttrande om de aspekter som rör Magyar Nemzeti Bank i utkastet till den ungerska konstitutionen

Den 12 april 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det ungerska ministeriet för offentlig administration och rättsliga frågor (CON/2011/33).

ECB-yttrande om det rättsliga ramverket för låne- och insättningsfonden samt om ändringar av stödåtgärderna för den grekiska ekonomins likviditet efter den internationella finanskrisen 

Den 13 april 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Grekland (CON/2011/34).

ECB-yttrande om förfarandet för att hantera avvecklingsrisken i nettoavvecklingssystem i Rumänien

Den 13 april 2011 antog ECB-rådet detta yttrande, på begäran av Banca Naţională a României (CON/2011/35).

ECB-yttrande om ändring av stadgarna för Bank of Greece

Den 14 april 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Bank of Greece (CON/2011/36).

ECB-yttrande om ändringar i ledningsstrukturen för Oesterreichische Nationalbank

Den 20 april 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Österrike (CON/2011/38).

Statistik

2010 kvalitetsrapporter för statistik

Den 18 mars 2011 godkände ECB-rådet den årliga bedömningen av tillgänglighet till och kvalitet på olika typer av statistik sammanställda av Eurosystemet på basis av ECB-rättsakter. ECB-rådet godkände även publiceringen av rapporten för 2010 om kvaliteten på statistik över betalningsbalansen och den finansiella utlandsställningen samt rapporten om monetär och finansiell statistik. Båda rapporterna har tagits fram i enlighet med ”ECB Statistics Quality Framework”, som finns på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

Översikt över ECB-rådets och Allmänna rådets sammanträden 2012 och 2013

Den 31 mars 2011 godkände ECB-rådet sammanträdesprogrammet för 2012 och 2013. Allmänna rådet godkände också sitt sammanträdesprogram för den perioden. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Sedelutgivning

Rättslig ram för upphandling av eurosedlar

Den 18 mars 2011 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2011/3 om ändring av riktlinje ECB/2004/18 om upphandling av eurosedlar. Den ändrade riktlinjen ska utgöra inledningen av Eurosystemets gemensamma upphandlingsförfarande senast den 1 januari 2014.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media