Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Kwiecień 2011

Sytuacja gospodarcza, monetarna i finansowa

Reakcja na informacje w sprawie systemu bankowego ogłoszone przez władze Irlandii

31 marca 2011 r. Rada Prezesów z zadowoleniem przyjęła środki ogłoszone przez władze Irlandii służące wzmocnieniu irlandzkiego systemu bankowego. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Operacje rynkowe

Wspólna interwencja G7 na rynku walutowym

18 marca 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła uczestnictwo Eurosystemu we wspólnej interwencji krajów G7 na rynkach walutowych przeprowadzonej na wniosek władz Japonii w celu ograniczenia zmienności kursu jena. Wspólne oświadczenie w tej sprawie ministrów finansów krajów G7 oraz prezesów banków centralnych ogłoszone tego dnia jest dostępne w serwisie internetowym EBC.

Inicjatywa w sprawie danych kredytowych dotyczących papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

W nawiązaniu do swojej decyzji z grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia wymogu przedstawiania informacji o poszczególnych kredytach w odniesieniu do papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami przyjmowanych jako zabezpieczenia w operacjach kredytowych Eurosystemu (tzw. inicjatywa w sprawie danych kredytowych dotyczących papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami), Rada Prezesów ogłosiła – w formie listu intencyjnego udostępnionego w serwisie internetowym EBC – zamiar utworzenia przez Eurosystem hurtowni danych służącej do przetwarzania, weryfikacji i przekazywania danych kredytowych dotyczących papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami. Celem inicjatywy jest ułatwienie startu europejskiego rynku papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami dzięki poprawie przejrzystości i ułatwieniu oceny ryzyka tych instrumentów stosowanych jako zabezpieczenia przez kontrahentów Eurosystemu w operacjach polityki pieniężnej, a tym samym przywrócenie zaufania inwestorów do rynku papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami.

Zmiana kryteriów kwalifikowania instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Irlandii

31 marca 2011 r. Rada Prezesów postanowiła zawiesić, do odwołania, stosowanie kryterium najniższego dopuszczalnego ratingu zabezpieczenia dla celów operacji kredytowych Eurosystemu w odniesieniu do wszystkich otwartych i nowych rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Irlandii. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny w serwisie internetowym EBC. W tym samym dniu Rada Prezesów przyjęła decyzję Europejskiego Banku Centralnego w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Irlandii  (EBC/2011/4). Decyzja jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Ramowe zasady Eurosystemu dotyczące zabezpieczeń (wspólna lista): minimalny próg wielkości należności kredytowych

7 kwietnia 2011 r. Rada Prezesów potwierdziła swoją decyzję z lutego 2005 r. (zob. Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC – luty 2005 r.) o wprowadzeniu wspólnego minimalnego progu wielkości należności kredytowych na poziomie 500 000 EUR, ale postanowiła powiązać wprowadzenie tego progu z wdrożeniem jednolitej platformy do przekazywania zabezpieczeń w Eurosystemie (CCBM2), które ma nastąpić w ciągu roku 2013. CCBM2 to nowy system, który umożliwi Eurosystemowi zarządzanie zabezpieczeniami w operacjach krajowych i transgranicznych.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

System TARGET2 Securities

20 kwietnia 2011 r. Rada Prezesów zapoznała się ze stanem realizacji programu TARGET2-Securities (T2S). Dodatkowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie w serwisie internetowym EBC w części poświęconej T2S.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie zapobiegania opóźnieniom w płatnościach w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 18 marca 2011 r., na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów (CON/2011/25).

Opinia EBC w sprawie zmiany przepisów dotyczących ostateczności rozrachunku oraz uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w Rumunii

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 23 marca 2011 r., na wniosek banku centralnego Rumunii (CON/2011/26).

Opinia EBC w sprawie przepisów związanych z obligacjami zabezpieczonymi na Cyprze

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 23 marca 2011 r., na wniosek cypryjskiego ministerstwa finansów (CON/2011/27).

Opinia EBC w sprawie zniesienia zadań Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique związanych z jego działalnością jako centralnego depozytu protestów

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 25 marca 2011 r., na wniosek banku centralnego Belgii, występującego w imieniu belgijskiego ministerstwa sprawiedliwości (CON/2011/28).

Opinia EBC w sprawie specjalnego podatku od banków oraz utworzenia niezależnego funduszu stabilności finansowej na Cyprze

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 4 kwietnia 2011 r., na wniosek cypryjskiego ministerstwa finansów (CON/2011/29).

Opinia EBC w sprawie finansowania centralnego rejestru numerów rachunków bankowych w Belgii

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 6 kwietnia 2011 r., na wniosek belgijskiego ministerstwa finansów (CON/2011/30).

Opinia EBC w sprawie podatku od wartości całkowitej bilansu banków w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 6 kwietnia 2011 r., na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów (CON/2011/31).

Opinia EBC w sprawie projektu rozporządzenia ustanawiającego wymogi techniczne dla poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 7 kwietnia 2011 r., na wniosek Rady Unii Europejskiej (CON/2011/32).

Opinia EBC w sprawie projektu Konstytucji węgierskiej w zakresie dotyczącym Magyar Nemzeti Bank

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 12 kwietnia 2011 r. na wniosek węgierskiego ministerstwa administracji publicznej i sprawiedliwości oraz ministerstwa gospodarki narodowej (CON/2010/33).

Opinia EBC w sprawie ram prawnych greckiego Funduszu Pożyczkowo-Komisowego oraz w sprawie zmian mechanizmu wspierania płynności gospodarki Grecji po międzynarodowym kryzysie finansowym

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 13 kwietnia 2011 r., na wniosek greckiego ministerstwa finansów (CON/2011/34).

Opinia EBC w sprawie procedur zarządzania ryzykiem rozrachunku w systemach rozrachunku netto w Rumunii.

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 13 kwietnia 2011 r., na wniosek banku centralnego Rumunii (CON/2011/35).

Opinia EBC w sprawie zmian w statucie Bank of Greece

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 14 kwietnia 2011 r., na wniosek greckiego banku centralnego (CON/2011/36).

Opinia EBC w sprawie zmian struktury zarządzania w Oesterreichische Nationalbank

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 20 kwietnia 2011 r., na wniosek austriackiego ministerstwa finansów (CON/2011/38).

Statystyka

Sprawozdania w sprawie jakości statystyk za 2010 rok

18 marca 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła roczną ocenę dostępności i jakości różnych rodzajów statystyk zestawianych przez Eurosystem na mocy aktów prawnych EBC. Rada zatwierdziła również publikację sprawozdania w sprawie jakości statystyk bilansu płatniczego strefy euro i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej za rok 2010, a także sprawozdania w sprawie statystyk pieniężnych i finansowych. Oba sprawozdania, sporządzone zgodnie z Ramowymi zasadami EBC w sprawie jakości statystyk, są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Kwestie wewnętrzne

Harmonogram posiedzeń Rady Prezesów i Rady Ogólnej EBC w latach 2012 i 2013

31 marca 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła harmonogram swoich posiedzeń na lata kalendarzowe 2012 i 2013. Rada Ogólna również zatwierdziła harmonogram swoich posiedzeń na ten okres. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Emisja banknotów

Ramy prawne dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro

18 marca 2011 r. Rada Prezesów przyjęła Wytyczne EBC/2011/3 zmieniające wytyczne EBC/2004/18 w sprawie dokonywania zamówień na dostawy banknotów euro. Znowelizowane wytyczne przewidują rozpoczęcie jednolitej procedury przetargowej Eurosystemu najpóźniej 1 stycznia 2014 r.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami