Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 31 декември 2014 г.

7 януари 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Нарастването с 9,1 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) в периода 26–31 декември 2014 г. отразява корекциите вследствие на извършената тримесечна преоценка.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 4,7 млрд. евро до 235,9 млрд. евро. Промяната се дължи на ефекта от извършената тримесечна преоценка на активите и пасивите, както и на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

През посочения период Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,7 млрд. евро до 372,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 0,6 млрд. евро до 1016,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 29,7 млрд. евро до 36,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 33,1 млрд. евро до 582,1 млрд. евро. На 30 декември 2014 г., вторник, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 119,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 156,1 млрд. евро, с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,9 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 48,3 млрд. евро (при 43,5 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,3 млрд. евро до 217,2 млрд. евро в резултат на амортизацията на премии/отстъпки като част от процесите в края на тримесечието. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 31 декември 2014 г. Разлика спрямо предходната седмица - покупки Разлика спрямо предходната седмица - изплащания Разлика спрямо предходната седмица - корекции в края на тримесечието
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 28,8 млрд. евро - - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 12,8 млрд. евро - - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 29,6 млрд. евро - - - 0,1 млрд. евро
Програма за изкупуване на обезпечени с активи ценни книжа 1,7 млрд. евро - - -
Програма за пазарите на ценни книжа 144,3 млрд. 
евро - - + 0,4 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 61,8 млрд. евро до 318,2 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, чуждестранната валута, наличностите от ценни книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всяка статия от баланса към 31 декември 2014 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато – 987,769 евро за унция чисто злато

Щатски долар – 1,2141 за 1 евро

Японска йена – 145,23 за 1 евро

Специални права на тираж – 1,1924 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 343 630 0 9 101
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 270 231 −440 4 587
2.1 Вземания от МВФ 81 298 −38 1 025
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 188 932 −402 3 562
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 27 940 −1 301 588
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 905 −476 −52
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 905 −476 −52
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 630 341 37 855 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 156 129 36 967 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 473 285 0 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 924 885 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 2 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 59 939 1 225 26
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 589 511 −650 2 642
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 217 242 23 318
7.2 Други ценни книжа 372 269 −674 2 324
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 715 −2 −9
9 Други активи 241 042 1 852 3 061
Общо активи 2 208 253 38 062 19 944
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 1 016 616 −587 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 366 511 66 546 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 318 245 61 806 0
2.2 Депозитно улеснение 48 266 4 740 0
2.3 Срочни депозити 0 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 635 −245 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 64 523 −28 521 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 36 770 −29 663 0
5.2 Други задължения 27 753 1 142 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 47 927 671 17
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 271 −39 42
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 753 −2 227 193
8.1 Депозити, салда и други задължения 4 753 −2 227 193
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 211 0 717
10 Други задължения 221 055 2 464 3 774
11 Сметки за преоценка 330 733 0 15 197
12 Капитал и резерви 94 020 0 4
Общо пасиви 2 208 253 38 062 19 944
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите