Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 31.12.2014

7.1.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Ajanjaksona 26.–31.12.2014 kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä suureni 9,1 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 4,7 miljardilla eurolla 235,9 miljardiin euroon. Muutos johtui saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista sekä eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista tarkastelujakson aikana.

Tänä aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,7 miljardilla eurolla 372,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,6 miljardilla eurolla 1 016,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 29,7 miljardilla eurolla 36,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 33,1 miljardilla eurolla 582,1 miljardiin euroon. Tiistaina 30.12.2014 erääntyi 119,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 156,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 48,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 43,5 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 217,2 miljardiin euroon neljännesvuosittaiseen uudelleenarvostukseen liittyvän preemioiden ja diskonttojen jaksottamisen vuoksi. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 31.12.2014 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: uudelleenarvostuksen vaikutus
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 28,8 miljardia euroa - - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 12,8 miljardia euroa - - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 29,6 miljardia euroa - - -0,1 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 1,7 miljardia euroa - - -
Velkapaperiohjelma 144,3 miljardia euroa - - +0,4 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 61,8 miljardilla eurolla 318,2 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 31.12.2014 esitetään sarakkeen ”muutos edelliseen viikkoon verrattuna” alasarakkeessa ii. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 987,769 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,2141

Japanin jeni / euro: 145,23

Erityiset nosto-oikeudet: 1,1924 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 343 630 0 9 101
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 270 231 −440 4 587
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 298 −38 1 025
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 188 932 −402 3 562
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 27 940 −1 301 588
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 905 −476 −52
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 905 −476 −52
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 630 341 37 855 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 156 129 36 967 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 473 285 0 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 924 885 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 2 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 59 939 1 225 26
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 589 511 −650 2 642
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 217 242 23 318
7.2 Muut arvopaperit 372 269 −674 2 324
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 715 −2 −9
9 Muut saamiset 241 042 1 852 3 061
Vastaavaa yhteensä 2 208 253 38 062 19 944
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 1 016 616 −587 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 366 511 66 546 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 318 245 61 806 0
2.2 Talletusmahdollisuus 48 266 4 740 0
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 635 −245 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 64 523 −28 521 0
5.1 Julkisyhteisöt 36 770 −29 663 0
5.2 Muut 27 753 1 142 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 47 927 671 17
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 271 −39 42
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 753 −2 227 193
8.1 Talletukset ja muut velat 4 753 −2 227 193
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 211 0 717
10 Muut velat 221 055 2 464 3 774
11 Arvonmuutostilit 330 733 0 15 197
12 Pääoma ja rahastot 94 020 0 4
Vastattavaa yhteensä 2 208 253 38 062 19 944
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle