Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 31 december 2014

7 januari 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de periode van 26 tot en met 31 december 2014 was de stijging van EUR 9,1 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 4,7 miljard naar EUR 235,9 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassing van activa en passiva, en van door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

Op de desbetreffende dagen heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,7 miljard naar EUR 372,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,6 miljard naar EUR 1.016,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 29,7 miljard naar EUR 36,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 33,1 miljard naar EUR 582,1 miljard. Op dinsdag 30 december 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 119,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 156,1 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,9 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 48,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 43,5 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 217,2 miljard ten gevolge van de amortisatie van premies/disagio’s als onderdeel van kwartaaleindeprocedures. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 31 december 2014 Verschil ten opzichte van vorige week - aankopen Verschil ten opzichte van vorige week - aflossingen Verschil ten opzichte van vorige week – kwartaaleinde-aanpassingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 28,8 miljard - - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 12,8 miljard - - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 29,6 miljard - - - EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 1,7 miljard - - -
Programma voor de effectenmarkten EUR 144,3 miljard - - + EUR 0,4 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 61,8 miljard naar EUR 318,2 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 31 december 2014 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom "Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen". De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 987,769 per fine ounce

USD: 1,2141 per EUR

JPY: 145,23 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,1924 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 343.630 0 9.101
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 270.231 −440 4.587
2.1 Vorderingen op het IMF 81.298 −38 1.025
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 188.932 −402 3.562
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 27.940 −1.301 588
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.905 −476 −52
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.905 −476 −52
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 630.341 37.855 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 156.129 36.967 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 473.285 0 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 924 885 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 2 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 59.939 1.225 26
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 589.511 −650 2.642
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 217.242 23 318
7.2 Overige waardepapieren 372.269 −674 2.324
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.715 −2 −9
9 Overige activa 241.042 1.852 3.061
Totaal activa 2.208.253 38.062 19.944
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 1.016.616 −587 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 366.511 66.546 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 318.245 61.806 0
2.2 Depositofaciliteit 48.266 4.740 0
2.3 Termijndeposito's 0 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.635 −245 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 64.523 −28.521 0
5.1 Overheid 36.770 −29.663 0
5.2 Overige verplichtingen 27.753 1.142 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 47.927 671 17
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.271 −39 42
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.753 −2.227 193
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.753 −2.227 193
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.211 0 717
10 Overige passiva 221.055 2.464 3.774
11 Herwaarderingsrekeningen 330.733 0 15.197
12 Kapitaal en reserves 94.020 0 4
Totaal passiva 2.208.253 38.062 19.944
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media