Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 31 december 2014

7 januari 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under perioden 26–31 december 2014 motsvarade ökningen på 9,1 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 4,7 miljarder EUR till 235,9 miljarder EUR. Ändringen berodde på effekterna av kvartalsomvärderingen av tillgångar och skulder och på kund- och portföljtransaktioner som genomförts av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Under den aktuella perioden genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,7 miljarder EUR till 372,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 1 016,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 29,7 miljarder till 36,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 33,1 miljarder EUR till 582,1 miljarder EUR. Onsdagen den 30 december 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 119,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 156,1 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,9 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 48,3 miljarder EUR (jämfört med 43,5 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 217,2 miljarder EUR, till följd av amorteringen av överkurser/underkurser som en del av processerna vid kvartalets slut. Nedanstående tabell visar en detaljerad uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 31 december 2014 Förändring jämfört med föregående vecka - köp Förändring jämfört med föregående vecka - inlösen Förändring jämfört med föregående vecka - justeringar vid kvartalets slut
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 28,8 miljarder EUR - - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 12,8 miljarder EUR - - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 29,6 miljarder EUR - - - 0,1 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 1,7 miljarder EUR - - -
Värdepappersprogrammet 144,3 miljarder EUR - - + 0,4 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 61,8 miljarder EUR till 318,2 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med Eurosystemets harmoniserade redovisningsprinciper omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och -priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 31 december 2014 visas i tilläggskolumnen ” Förändring jämfört med föregående vecka - justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var:

Guld: 987,769 EUR per fine oz.

USD: 1,2141 per EUR

JPY: 145,23 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,1924 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 343.630 0 9.101
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 270.231 −440 4.587
2.1 Fordringar på IMF 81.298 −38 1.025
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 188.932 −402 3.562
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 27.940 −1.301 588
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.905 −476 −52
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.905 −476 −52
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 630.341 37.855 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 156.129 36.967 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 473.285 0 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 924 885 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 2 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 59.939 1.225 26
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 589.511 −650 2.642
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 217.242 23 318
7.2 Andra värdepapper 372.269 −674 2.324
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.715 −2 −9
9 Övriga tillgångar 241.042 1.852 3.061
Summa tillgångar 2.208.253 38.062 19.944
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 1.016.616 −587 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 366.511 66.546 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 318.245 61.806 0
2.2 Inlåningsfacilitet 48.266 4.740 0
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.635 −245 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 64.523 −28.521 0
5.1 Offentliga sektorn 36.770 −29.663 0
5.2 Övriga skulder 27.753 1.142 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 47.927 671 17
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.271 −39 42
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.753 −2.227 193
8.1 Inlåning och övriga skulder 4.753 −2.227 193
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.211 0 717
10 Övriga skulder 221.055 2.464 3.774
11 Värderegleringskonton 330.733 0 15.197
12 Eget kapital 94.020 0 4
Summa skulder 2.208.253 38.062 19.944
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media