Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 31 decembrie 2014

7 ianuarie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

Creșterea de 9,1 miliarde EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziţia 1 din active) în perioada 26-31 decembrie 2013 s-a datorat ajustărilor din reevaluările trimestriale.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 4,7 miliarde EUR, până la 235,9 miliarde EUR. Această variație s-a datorat reevaluării trimestriale a activelor și pasivelor, precum și operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

În intervalul respectiv, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 1,7 miliarde EUR, până la 372,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 0,6 miliarde EUR, până la 1 016,6 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 29,7 miliarde EUR, până la 36,8 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 33,1 miliarde EUR, până la 582,1 miliarde EUR. Marți, 30 decembrie 2014, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 119,2 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune, în valoare de 156,1 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,9 miliarde EUR (față de un nivel apropiat de zero în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 48,3 miliarde EUR (față de 43,5 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o creștere de 0,3 miliarde EUR, până la 217,2 miliarde EUR, pe seama amortizării primelor/actualizărilor în cadrul proceselor de la sfârșitul trimestrului. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidenţiate la costurile amortizate.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 31 decembrie 2014 Modificări față de săptămâna anterioară - achiziții Modificări față de săptămâna anterioară - răscumpărări Modificări față de săptămâna anterioară - reevaluări la sfârșitul trimestrului
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 28,8 miliarde EUR - - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 12,8 miliarde EUR - - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 29,6 miliarde EUR - - - 0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri de valoare garantate cu active 1,7 miliarde EUR - - -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 144,3 miliarde EUR - - + 0,4 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 61,8 miliarde EUR, până la 318,2 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor și pasivelor Eurosistemului la sfârșitul trimestrului

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deținerile de titluri și instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile și prețurile pieței înregistrate la sfârșitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluării asupra fiecărei poziții bilanțiere la data de 31 decembrie 2014 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări față de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului”. Prețul aurului și principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 987,769 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,2141/EUR

JPY: 145,23/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,1924 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 343 630 0 9 101
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 270 231 −440 4 587
2.1 Creanţe asupra FMI 81 298 −38 1 025
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 188 932 −402 3 562
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 27 940 −1 301 588
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 905 −476 −52
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 905 −476 −52
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 630 341 37 855 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 156 129 36 967 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 473 285 0 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 924 885 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 2 2 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 59 939 1 225 26
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 589 511 −650 2 642
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 217 242 23 318
7.2 Alte titluri 372 269 −674 2 324
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 715 −2 −9
9 Alte active 241 042 1 852 3 061
Total active 2 208 253 38 062 19 944
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Bancnote în circulaţie 1 016 616 −587 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 366 511 66 546 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 318 245 61 806 0
2.2 Facilitatea de depozit 48 266 4 740 0
2.3 Depozite pe termen fix 0 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 0 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 635 −245 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 64 523 −28 521 0
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 36 770 −29 663 0
5.2 Alte angajamente 27 753 1 142 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 47 927 671 17
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 271 −39 42
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 753 −2 227 193
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 753 −2 227 193
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 211 0 717
10 Alte pasive 221 055 2 464 3 774
11 Conturi de reevaluare 330 733 0 15 197
12 Capital şi rezerve 94 020 0 4
Total pasive 2 208 253 38 062 19 944
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media