Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 31. decembrī

2015.7.01.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Periodā no 2014. gada 26. decembra līdz 31. decembrim zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 9.1 mljrd. euro, atspoguļojot ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 4.7 mljrd. euro (līdz 235.9 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanas ietekmi, kā arī klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica attiecīgajā periodā.

Šajās dienās Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.7 mljrd. euro (līdz 372.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 1 016.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 29.7 mljrd. euro (līdz 36.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 33.1 mljrd. euro (līdz 582.1 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 30. decembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 119.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 156.1 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 48.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 43.5 mljrd. euro ).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms ar ceturkšņa beigu procesiem saistītās prēmiju/diskontu amortizēšanas rezultātā pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 217.2 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2014. gada 31. decembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 28.8 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 12.8 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 29.6 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 1.7 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 144.3 mljrd. euro +0.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 61.8 mljrd. euro (līdz 318.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2014. gada 31. decembrī uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 987.769 EUR par Trojas unci

1.2141 USD par 1 EUR

145.23 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.1924 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 343,630 0 9,101
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 270,231 −440 4,587
2.1 SVF debitoru parādi 81,298 −38 1,025
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 188,932 −402 3,562
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 27,940 −1,301 588
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,905 −476 −52
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,905 −476 −52
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 630,341 37,855 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 156,129 36,967 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 473,285 0 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 924 885 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 2 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 59,939 1,225 26
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 589,511 −650 2,642
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 217,242 23 318
7.2 Pārējie vērtspapīri 372,269 −674 2,324
8 Valdības parāds euro 26,715 −2 −9
9 Pārējie aktīvi 241,042 1,852 3,061
Kopā aktīvi 2,208,253 38,062 19,944
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 1,016,616 −587 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 366,511 66,546 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 318,245 61,806 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 48,266 4,740 0
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,635 −245 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 64,523 −28,521 0
5.1 Saistības pret valdību 36,770 −29,663 0
5.2 Pārējās saistības 27,753 1,142 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 47,927 671 17
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,271 −39 42
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4,753 −2,227 193
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4,753 −2,227 193
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,211 0 717
10 Pārējās saistības 221,055 2,464 3,774
11 Pārvērtēšanas konti 330,733 0 15,197
12 Kapitāls un rezerves 94,020 0 4
Kopā pasīvi 2,208,253 38,062 19,944
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem