Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 31 grudnia 2014 r.

7 stycznia 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W okresie od 26 do 31 grudnia 2014 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 9,1 mld EUR wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 4,7 mld EUR do poziomu 235,9 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów oraz z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,7 mld EUR do poziomu 372,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,6 mld EUR do poziomu 1016,6 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 29,7 mld EUR do poziomu 36,8 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 33,1 mld EUR do poziomu 582,1 mld EUR. We wtorek 30 grudnia 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 119,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 156,1 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,9 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 48,3 mld EUR (wobec 43,5 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,3 mld EUR do poziomu 217,2 mld EUR w wyniku umorzenia premii/dyskonta w ramach procedur przeprowadzanych na koniec kwartału. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 31.12.2014 Różnica wobec zeszłego tygodnia – zakup Różnica wobec zeszłego tygodnia – wykup Różnica wobec zeszłego tygodnia – korekta na koniec kwartału
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 28,8 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 12,8 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 29,6 mld EUR - 0,1 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 1,7 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 144,3 mld EUR + 0,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 61,8 mld EUR do poziomu 318,2 mld EUR.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 987,769 EUR za uncję jubilerską

1,2141 USD/EUR

145,23 JPY/EUR

Specjalne prawa ciągnienia: 1,1924 EUR/XDR

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 343.630 0 9.101
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 270.231 −440 4.587
2.1 Należności od MFW 81.298 −38 1.025
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 188.932 −402 3.562
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 27.940 −1.301 588
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.905 −476 −52
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.905 −476 −52
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 630.341 37.855 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 156.129 36.967 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 473.285 0 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 924 885 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 2 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 59.939 1.225 26
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 589.511 −650 2.642
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 217.242 23 318
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 372.269 −674 2.324
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.715 −2 −9
9 Pozostałe aktywa 241.042 1.852 3.061
Aktywa razem 2.208.253 38.062 19.944
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 1.016.616 −587 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 366.511 66.546 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 318.245 61.806 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 48.266 4.740 0
2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.635 −245 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 64.523 −28.521 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 36.770 −29.663 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 27.753 1.142 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 47.927 671 17
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.271 −39 42
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.753 −2.227 193
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.753 −2.227 193
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.211 0 717
10 Pozostałe pasywa 221.055 2.464 3.774
11 Różnice z wyceny 330.733 0 15.197
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 94.020 0 4
Pasywa razem 2.208.253 38.062 19.944
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami