Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 31. detsember 2014

7. jaanuar 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

Ajavahemikul alates 26. detsembrist 31. detsembrini 2014 kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 9,1 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 4,7 miljardi euro võrra 235,9 miljardi euroni. Selle tingisid varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ning vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

Nimetatud kuupäevadel ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,7 miljardi euro võrra 372,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,6 miljardi euro võrra 1016,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 29,7 miljardi euro võrra 36,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 33,1 miljardi euro võrra 582,1 miljardi euroni. Teisipäeval, 30. detsembril 2014 möödus 119,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 156,1 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,9 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 48,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 43,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,3 miljardi euro võrra 217,2 miljardi euroni preemiate ja diskontode amortisatsiooni tulemusel, mis tehti kvartalilõpu kohanduste käigus. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 31. detsember 2014 Erinevus võrreldes eelmise nädalaga – ost Erinevus võrreldes eelmise nädalaga – lunastamine Erinevus võrreldes eelmise nädalaga – kvartalilõpu kohandused
Tagatud võlakirjade ostukava 1 28,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 12,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 29,6 miljardit eurot 0,1 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 1,7 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 144,3 miljardit eurot +0,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 61,8 miljardi euro võrra 318,2 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2014. aasta 31. detsembri seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

kuld: 987,769 eurot untsi kohta

USD/EUR: 1,2141

EUR/JPY: 145,23

SDRid: 1,1924 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 343 630 0 9 101
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 270 231 −440 4 587
2.1 Nõuded RVFle 81 298 −38 1 025
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 188 932 −402 3 562
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 27 940 −1 301 588
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 905 −476 −52
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 905 −476 −52
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 630 341 37 855 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 156 129 36 967 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 473 285 0 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 924 885 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 2 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 59 939 1 225 26
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 589 511 −650 2 642
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 217 242 23 318
7.2 Muud väärtpaberid 372 269 −674 2 324
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 715 −2 −9
9 Muud varad 241 042 1 852 3 061
Varad kokku 2 208 253 38 062 19 944
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 016 616 −587 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 366 511 66 546 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 318 245 61 806 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 48 266 4 740 0
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 635 −245 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 64 523 −28 521 0
5.1 Valitsussektor 36 770 −29 663 0
5.2 Muud kohustused 27 753 1 142 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 47 927 671 17
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 271 −39 42
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 753 −2 227 193
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 753 −2 227 193
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 211 0 717
10 Muud kohustused 221 055 2 464 3 774
11 Ümberhindluskontod 330 733 0 15 197
12 Kapital ja reservid 94 020 0 4
Kohustused kokku 2 208 253 38 062 19 944
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid