Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 31. prosinci 2014

7. ledna 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

Zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 9,1 mld. EUR v období od 26. do 31. prosince 2014 odpovídalo čtvrtletnímu přecenění.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 4,7 mld. EUR na 235,9 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku vlivů čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv a dále v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaných dnech žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,7 mld. EUR na 372,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,6 mld. EUR na 1 016,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 29,7 mld. EUR na 36,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 33,1 mld. EUR na 582,1 mld. EUR. V úterý 30. prosince 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 119,2 mld. EUR a byla vypořádána nová ve výši 156,1 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,9 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 48,3 mld. EUR (oproti 43,5 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 217,2 mld. EUR, a to v důsledku amortizace prémií/diskontů v rámci procesů přecenění na konci čtvrtletí. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 31. prosinci 2014 Rozdíl v porovnání s minulým týdnem - nákup Rozdíl v porovnání s minulým týdnem – splacení Rozdíl v porovnání s minulým týdnem – přecenění na konci čtvrtletí
1. program nákupu krytých dluhopisů 28,8 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 12,8 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 29,6 mld. EUR - 0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 1,7 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 144,3 mld. EUR + 0,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 61,8 mld. EUR na 318,2 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému přeceňovány podle tržních kurzů a cen platných ke konci každého čtvrtletí. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 31. prosinci 2014 je uveden v přidaném sloupečku „ Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto hlavní směnné kurzy:

Zlato: 987,769 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,2141 USD/EUR

JPY: 145,23 USD/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,1924 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 343 630 0 9 101
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 270 231 −440 4 587
2.1 Pohledávky za MMF 81 298 −38 1 025
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 188 932 −402 3 562
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 27 940 −1 301 588
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 905 −476 −52
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 905 −476 −52
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 630 341 37 855 0
5.1 Hlavní refinanční operace 156 129 36 967 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 473 285 0 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 924 885 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 2 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 59 939 1 225 26
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 589 511 −650 2 642
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 217 242 23 318
7.2 Ostatní cenné papíry 372 269 −674 2 324
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 715 −2 −9
9 Ostatní aktiva 241 042 1 852 3 061
Aktiva celkem 2 208 253 38 062 19 944
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 1 016 616 −587 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 366 511 66 546 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 318 245 61 806 0
2.2 Vkladová facilita 48 266 4 740 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 635 −245 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 64 523 −28 521 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 36 770 −29 663 0
5.2 Ostatní závazky 27 753 1 142 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 47 927 671 17
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 271 −39 42
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 753 −2 227 193
8.1 Vklady a ostatní závazky 4 753 −2 227 193
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 211 0 717
10 Ostatní pasiva 221 055 2 464 3 774
11 Účty přecenění 330 733 0 15 197
12 Kapitál a rezervní fondy 94 020 0 4
Pasiva celkem 2 208 253 38 062 19 944
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média