Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 31. prosinca 2014.

7. siječnja 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U razdoblju od 26. do 31. prosinca 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) povećalo se za 9,1 milijardu EUR zbog tromjesečnog vrijednosnog usklađivanja.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 4,7 milijarda EUR na 235,9 milijarda EUR. Do toga je došlo zbog tromjesečne revalorizacije imovine i obveza te transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju.

U dotičnim danima Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 1,7 milijarda EUR na 372,3 milijarde EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,6 milijarda EUR na 1.016,6 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 29,7 milijarda EUR na 36,8 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 33,1 milijardu EUR na 582,1 milijardu EUR. U utorak, 30. prosinca 2014., dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 119,2 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 156,1 milijardu EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,9 milijarda EUR (u odnosu na gotovo nula prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 48,3 milijarde EUR (u odnosu na 43,5 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 0,3 milijarde EUR na 217,2 milijarde EUR zbog amortizacije premije/diskonta u okviru postupaka na kraju tromjesečja. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode prema amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 31. prosinca 2014. Razlika u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno Razlika u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo Razlika u odnosu na prethodni tjedan – usklađivanja na kraju tromjesečja
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 28,8 mlrd. EUR - - -
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 12,8 mlrd. EUR - - -
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 29,6 mlrd. EUR - - –0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 1,7 mlrd. EUR - - -
Program za tržišta vrijednosnih papira 144,3 mlrd. EUR - - +0,4 mlrd EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 61,8 milijarda EUR na 318,2 milijarde EUR.

Revalorizacija imovine i obveza Eurosustava na kraju tromjesečja

U skladu s harmoniziranim računovodstvenim pravilima Eurosustava, revalorizacija zlata, strane valute, vrijednosnih papira, kao i financijskih instrumenata Eurosustava provodi se na kraju svakog tromjesečja po tržišnim tečajevima i cijenama. Neto učinak revalorizacije svake bilančne stavke na dan 31. prosinca 2014. prikazan je u dodatnom stupcu „ Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog usklađivanja na kraju tromjesečja“. Cijena zlata i glavni tečajevi korišteni za revalorizaciju stanja su sljedeći:

zlato: 987,769 EUR za uncu

USD: 1,2141 za EUR

JPY: 145,23 za EUR

posebna prava vučenja (SDR): 1,1924 EUR za SDR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
i) ii)
1 Zlato i potraživanja u zlatu 343 630 0 9 101
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 270 231 −440 4 587
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 298 −38 1 025
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 188 932 −402 3 562
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 27 940 −1 301 588
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 905 −476 −52
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 905 −476 −52
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 630 341 37 855 0
5.1 Glavne operacije refinanciranja 156 129 36 967 0
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 473 285 0 0
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 924 885 0
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 2 2 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 59 939 1 225 26
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 589 511 −650 2 642
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 217 242 23 318
7.2 Ostali vrijednosni papiri 372 269 −674 2 324
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 715 −2 −9
9 Ostala imovina 241 042 1 852 3 061
Ukupno imovina 2 208 253 38 062 19 944
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
i) ii)
1 Novčanice u optjecaju 1 016 616 −587 0
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 366 511 66 546 0
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 318 245 61 806 0
2.2 Novčani depoziti 48 266 4 740 0
2.3 Oročeni depoziti 0 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 635 −245 0
4 Izdani dužnički certifikati 0 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 64 523 −28 521 0
5.1 Opća država 36 770 −29 663 0
5.2 Ostale obveze 27 753 1 142 0
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 47 927 671 17
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 271 −39 42
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 753 −2 227 193
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 753 −2 227 193
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 211 0 717
10 Ostale obveze 221 055 2 464 3 774
11 Računi revalorizacije 330 733 0 15 197
12 Kapital i pričuve 94 020 0 4
Ukupno obveze 2 208 253 38 062 19 944
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije