Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 31. decembru 2014

7. januára 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V období od 26. decembra do 31. decembra 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia zvýšil o 9,1 mld. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 4,7 mld. EUR na 235,9 mld. EUR. Pod jej rast sa podpísalo štvrťročné precenenie aktív a pasív a zároveň klientske a portfóliové transakcie centrálnych bánk Eurosystému uskutočnené počas sledovaného obdobia.

Eurosystém v uvedených dňoch neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1,7 mld. EUR na 372,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,6 mld. EUR na 1 016,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 29,7 mld. EUR na 36,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 33,1 mld. EUR na 582,1 mld. EUR. V utorok 30. decembra 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 119,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 156,1 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,9 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 48,3 mld. EUR (v porovnaní s 43,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku amortizácie prémií a diskontov v rámci štvrťročného precenenia zvýšil o 0,3 mld. EUR na 217,2 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív podľa jednotlivých portfólií. Všetky portfóliá sa vykazujú v zostatkovej hodnote.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 31. decembru 2014 Zmena oproti minulému týždňu: nákup Zmena oproti minulému týždňu: splatenie Zmena oproti minulému týždňu: štvrťročné precenenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 28,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 12,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 29,6 mld. EUR - 0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 1,7 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 144,3 mld. EUR + 0,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 61,8 mld. EUR na 318,2 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje na základe aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 31. decembru 2014 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 987,769 EUR za uncu rýdzeho zlata

1,2141 USD/EUR

145,23 JPY/EUR

Zvláštne práva čerpania: 1,1924 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 343 630 0 9 101
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 270 231 −440 4 587
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 298 −38 1 025
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 188 932 −402 3 562
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 27 940 −1 301 588
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 905 −476 −52
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 905 −476 −52
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 630 341 37 855 0
5.1 Hlavné refinančné operácie 156 129 36 967 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 473 285 0 0
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 924 885 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 2 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 59 939 1 225 26
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 589 511 −650 2 642
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 217 242 23 318
7.2 Ostatné cenné papiere 372 269 −674 2 324
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 715 −2 −9
9 Ostatné aktíva 241 042 1 852 3 061
Aktíva spolu 2 208 253 38 062 19 944
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 1 016 616 −587 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 366 511 66 546 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 318 245 61 806 0
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 48 266 4 740 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 635 −245 0
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 64 523 −28 521 0
5.1 Verejná správa 36 770 −29 663 0
5.2 Ostatné záväzky 27 753 1 142 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 47 927 671 17
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 271 −39 42
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 753 −2 227 193
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 753 −2 227 193
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 211 0 717
10 Ostatné pasíva 221 055 2 464 3 774
11 Účty precenenia 330 733 0 15 197
12 Základné imanie a rezervy 94 020 0 4
Pasíva spolu 2 208 253 38 062 19 944
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá