SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 31. december 2014

7. januar 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I perioden fra 26. til 31. december steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 9,1 mia. euro. Stigningen afspejlede kvartalsvise revalueringer.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 4,7 mia. euro til 235,9 mia. euro. Ændringen skyldtes virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver samt kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode.

I de pågældende dage gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,7 mia. euro til 372,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,6 mia. euro til 1.016,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 29,7 mia. euro til 36,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 33,1 mia. euro til 582,1 mia. euro. Tirsdag den 30. december 2014 udløb en primær markedsoperation på 119,2 mia. euro, og en ny på 156,1 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,9 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 48,3 mia. euro (mod 43,5 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,3 mia. euro til 217,2 mia. euro som følge af amortiseringen af overkurser/underkurser som led i processer ultimo kvartalet. Nedenstående skema viser en udspecificering af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 31. december 2014 Ændring i forhold til ugen før - Opkøb Ændring i forhold til ugen før - Indfrielser Ændring i forhold til ugen før – Reguleringer ultimo kvartalet
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 28,8 mia. - - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 12,8 mia. - - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 29,6 mia. - - - EUR 0,1 mia.
Programmet til opkøb af asset-backed securities EUR 1,7 mia. - - -
Securities Markets Programme EUR 144,3 mia. - - + EUR 0,4 mia.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 61,8 mia. euro til 318,2 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 31. december 2014 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 987,769 pr. fine oz.

USD: 1,2141 pr. EUR

JPY: 145,23 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,1924 pr. SDR.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 343.630 0 9.101
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 270.231 −440 4.587
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.298 −38 1.025
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 188.932 −402 3.562
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 27.940 −1.301 588
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.905 −476 −52
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.905 −476 −52
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 630.341 37.855 0
5.1 Primære markedsoperationer 156.129 36.967 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 473.285 0 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 924 885 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2 2 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 59.939 1.225 26
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 589.511 −650 2.642
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 217.242 23 318
7.2 Andre værdipapirer 372.269 −674 2.324
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.715 −2 −9
9 Andre aktiver 241.042 1.852 3.061
Aktiver i alt 2.208.253 38.062 19.944
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 1.016.616 −587 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 366.511 66.546 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 318.245 61.806 0
2.2 Indlånsfacilitet 48.266 4.740 0
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.635 −245 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 64.523 −28.521 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 36.770 −29.663 0
5.2 Andre forpligtelser 27.753 1.142 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 47.927 671 17
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.271 −39 42
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.753 −2.227 193
8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.753 −2.227 193
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.211 0 717
10 Andre forpligtelser 221.055 2.464 3.774
11 Revalueringskonti 330.733 0 15.197
12 Kapital og reserver 94.020 0 4
Passiver i alt 2.208.253 38.062 19.944
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt