Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 31. decembra 2014

7. januar 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V obdobju od 26. do 31. decembra 2014 se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 9,1 milijarde EUR, kar je bilo posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 4,7 milijarde EUR na 235,9 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti ter zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Eurosistem ni v omenjenih dneh izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,7 milijarde EUR na 372,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 1.016,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 29,7 milijarde EUR na 36,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 33,1 milijarde EUR na 582,1 milijarde EUR. V torek, 30. decembra 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 119,2 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 156,1 milijarde EUR z zapadlostjo en teden.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,9 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 48,3 milijarde EUR (v primerjavi z 43,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,3 milijarde EUR na 217,2 milijarde EUR zaradi amortizacije premij/diskontov v okviru postopkov ob koncu četrtletja. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 31. decembra 2014 Razlika od prejšnjega tedna – kupljeno Razlika od prejšnjega tedna – zapadlo Razlika od prejšnjega tedna – prilagoditev ob koncu četrtletja
Prvi program nakupa kritih obveznic 28,8 milijarde EUR - - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 12,8 milijarde EUR - - -
Tretji program nakupa kritih obveznic EUR 29,6 milijarde EUR - - –0,1 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 1,7 milijarde EUR - - -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 144,3 milijarde EUR - - +0,4 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 61,8 milijarde EUR na 318,2 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 31. decembra 2014 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 987,769 EUR za unčo

USD: 1,2141 za EUR

JPY: 145,23 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,1924 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 343.630 0 9.101
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 270.231 −440 4.587
2.1 Terjatve do MDS 81.298 −38 1.025
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 188.932 −402 3.562
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 27.940 −1.301 588
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.905 −476 −52
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.905 −476 −52
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 630.341 37.855 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 156.129 36.967 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 473.285 0 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 924 885 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 2 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 59.939 1.225 26
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 589.511 −650 2.642
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 217.242 23 318
7.2 Drugi vrednostni papirji 372.269 −674 2.324
8 Dolg širše države v EUR 26.715 −2 −9
9 Druga sredstva 241.042 1.852 3.061
Skupaj sredstva 2.208.253 38.062 19.944
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 1.016.616 −587 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 366.511 66.546 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 318.245 61.806 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 48.266 4.740 0
2.3 Vezane vloge 0 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.635 −245 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 64.523 −28.521 0
5.1 Širša država 36.770 −29.663 0
5.2 Druge obveznosti 27.753 1.142 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 47.927 671 17
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.271 −39 42
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.753 −2.227 193
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.753 −2.227 193
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.211 0 717
10 Druge obveznosti 221.055 2.464 3.774
11 Računi prevrednotenja 330.733 0 15.197
12 Kapital in rezerve 94.020 0 4
Skupaj obveznosti 2.208.253 38.062 19.944
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije