Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 31ης Δεκεμβρίου 2014

7 Ιανουαρίου 2015

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Η αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 9,1 δισεκ. ευρώ στο διάστημα 26-31 Δεκεμβρίου 2014 αντανακλά τριμηνιαίες αναπροσαρμογές.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 4,7 δισεκ. ευρώ σε 235,9 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην τριμηνιαία αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, καθώς και σε συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου που διενέργησαν οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος κατά την υπό εξέταση περίοδο.

Τις εν λόγω ημέρες το Ευρωσύστημα δεν διενέργησε καμία πράξη παροχής ρευστότητας στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 1,7 δισεκ. ευρώ σε 372,3 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 0,6 δισεκ. ευρώ σε 1.016,6 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 29,7 δισεκ. ευρώ σε 36,8 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 33,1 δισεκ. ευρώ σε 582,1 δισεκ. ευρώ. Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 119,2 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 156,1 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,9 δισεκ. ευρώ (έναντι σχεδόν μηδενικού ποσού την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 48,3 δισεκ. ευρώ (έναντι 43,5 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 0,3 δισεκ. ευρώ σε 217,2 δισεκ. ευρώ, λόγω απόσβεσης των διαφορών υπέρ και υπό το άρτιο στο τέλος του τριμήνου. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιο. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος.

Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής Δηλωθείσα αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα - Αγορές Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα - Εξοφλήσεις Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα - Προσαρμογές τέλους τριμήνου
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1 28,8 δισεκ. ευρώ - - -
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2 12,8 δισεκ. ευρώ - - -
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3 29,6 δισεκ. ευρώ - - - 0,1 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων 1,7 δισεκ. ευρώ - - -
Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων 144,3 δισεκ. ευρώ - - + 0,4 δισεκ. ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 61,8 δισεκ. ευρώ σε 318,2 δισεκ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, η αξία του χρυσού, των συναλλαγματικών διαθεσίμων, των τίτλων και των χρηματοδοτικών μέσων που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζεται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής σε κάθε στοιχείο του ισολογισμού στις 31 Δεκεμβρίου 2014 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη « Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω προσαρμογών τέλους τριμήνου». Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 987,769 ευρώ ανά ουγκιά καθαρού χρυσού

1,2141 δολάρια ΗΠΑ προς 1 ευρώ

145,23 γιεν Ιαπωνίας προς 1 ευρώ

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,1924 ευρώ ανά ΕΤΔ

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 343.630 0 9.101
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 270.231 −440 4.587
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 81.298 −38 1.025
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 188.932 −402 3.562
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 27.940 −1.301 588
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 18.905 −476 −52
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 18.905 −476 −52
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 630.341 37.855 0
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 156.129 36.967 0
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 473.285 0 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 924 885 0
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2 2 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 59.939 1.225 26
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 589.511 −650 2.642
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 217.242 23 318
7.2 Λοιποί τίτλοι 372.269 −674 2.324
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 26.715 −2 −9
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 241.042 1.852 3.061
Σύνολο ενεργητικού 2.208.253 38.062 19.944
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.016.616 −587 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 366.511 66.546 0
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 318.245 61.806 0
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 48.266 4.740 0
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 4.635 −245 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 64.523 −28.521 0
5.1 Γενική κυβέρνηση 36.770 −29.663 0
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 27.753 1.142 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 47.927 671 17
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.271 −39 42
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 4.753 −2.227 193
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 4.753 −2.227 193
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.211 0 717
10 Λοιπές υποχρεώσεις 221.055 2.464 3.774
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 330.733 0 15.197
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 94.020 0 4
Σύνολο παθητικού 2.208.253 38.062 19.944
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου