Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 2 октомври 2009 г.

7 октомври 2009 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Нарастването с 6256,3 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 2 октомври 2009 г., отразява тримесечните корекции вследствие на преоценки, както и продажбата на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2009 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 6,1 млрд. евро до 183,1 млрд. евро. Промяната се дължи на ефекта от тримесечните корекции вследствие на преоценки, на транзакции с клиенти и портфейлни транзакции, и на транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
30 септември 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 12 млрд. швейцарски франка 9,9 млрд. швейцарски франка
1 октомври 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 40 млрд. щатски долара 34,1 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,4 млрд. евро до 305,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 4,8 млрд. евро до 770,9 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 4,2 млрд. евро до 140,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 19,4 млрд. евро до 583,7 млрд. евро. На 30 септември 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 85 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 66,8 млрд. евро. На 1 октомври 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 6,4 млрд. евро с матуритет три месеца и бе извършено плащането по нова на стойност 2,8 млрд. евро. В същия ден бе извършено плащането по дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 75,2 млрд. евро с матуритет една година.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 150,6 млрд. евро (при 116,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 1,3 млрд. евро до 15,6 млрд. евро през седмицата, която приключва на 2 октомври 2009 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 28,5 млрд. евро до 218,3 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, валутата, ценните книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетното отражение на преоценката във всяка статия от баланса към 2 октомври 2009 г. е представено в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато ― 683,774 евро за унция чисто злато

Щатски долар ― 1,4643 за 1 евро

Японска йена ― 131,07 за 1 евро

Специални права на тираж ― 1,0813 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 238 169 −15 6 271
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 194 400 282 −2 191
2.1 Вземания от МВФ 62 858 52 −780
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 131 542 230 −1 411
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 52 323 −4 130 −1 642
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 141 21 112
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 141 21 112
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 734 324 53 276 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 66 767 −18 237 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 667 440 71 577 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 91 −50 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 26 −15 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 24 675 −1 680 0
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 320 756 1 135 556
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 15 579 1 348 −8
7.2 Други ценни книжа 305 177 −213 564
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 204 0 −26
9 Други активи 228 574 −640 2 995
Общо активи 1 844 567 48 249 6 075
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 770 946 4 807 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 368 906 62 375 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 218 307 28 529 0
2.2 Депозитно улеснение 150 597 33 845 0
2.3 Срочни депозити 0 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 158 4 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 151 750 −8 994 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 140 836 −4 198 0
5.2 Други задължения 10 913 −4 796 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 76 339 −9 376 0
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 865 1 015 −180
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 841 −1 531 −340
8.1 Депозити, салда и други задължения 8 841 −1 531 −340
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 50 906 0 −575
10 Други задължения 147 644 −50 2 715
11 Сметки за преоценка 192 254 0 4 457
12 Капитал и резерви 72 958 0 −1
Общо пасиви 1 844 567 48 249 6 075
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите