Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 2 oktober 2009

7 oktober 2009

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 2 oktober 2009 was de stijging van EUR 6.256,3 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen, alsmede van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2009 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 6,1 miljard naar EUR 183,1 miljard. Deze verandering was het gevolg van het effect van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen, cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties

Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
30 september 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 12 miljard CHF 9,9 miljard
1 oktober 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 40 miljard USD 34,1 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,4 miljard naar EUR 305,2 miljard, voornamelijk als gevolg van kwartaaleinde-aanpassingen. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4,8 miljard naar EUR 770,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 4,2 miljard naar EUR 140,8 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 19,4 miljard naar EUR 583,7 miljard. Op woensdag 30 september 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 85 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 66,8 miljard verrekend. Op donderdag 1 oktober 2009 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 6,4 miljard, met een looptijd van drie maanden, en werd een nieuwe transactie van EUR 2,8 miljard verrekend. Op dezelfde dag werd een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 75,2 miljard, met een looptijd van een jaar, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 150,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 116,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 2 oktober 2009 met EUR 1,3 miljard naar EUR 15,6 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 28,5 miljard naar EUR 218,3 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 2 oktober 2009 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 683,774 per fine ounce

USD: 1,4643 per EUR

JPY: 131,07 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,0813 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 238.169 −15 6.271
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 194.400 282 −2.191
2.1 Vorderingen op het IMF 62.858 52 −780
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 131.542 230 −1.411
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 52.323 −4.130 −1.642
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.141 21 112
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.141 21 112
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 734.324 53.276 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 66.767 −18.237 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 667.440 71.577 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 91 −50 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 26 −15 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 24.675 −1.680 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 320.756 1.135 556
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 15.579 1.348 −8
7.2 Overige waardepapieren 305.177 −213 564
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.204 0 −26
9 Overige activa 228.574 −640 2.995
Totaal activa 1.844.567 48.249 6.075
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 770.946 4.807 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 368.906 62.375 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 218.307 28.529 0
2.2 Depositofaciliteit 150.597 33.845 0
2.3 Termijndeposito's 0 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 158 4 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 151.750 −8.994 0
5.1 Overheid 140.836 −4.198 0
5.2 Overige verplichtingen 10.913 −4.796 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 76.339 −9.376 0
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.865 1.015 −180
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.841 −1.531 −340
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.841 −1.531 −340
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 50.906 0 −575
10 Overige passiva 147.644 −50 2.715
11 Herwaarderingsrekeningen 192.254 0 4.457
12 Kapitaal en reserves 72.958 0 −1
Totaal passiva 1.844.567 48.249 6.075
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media