Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 2 oktober 2009

7 oktober 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under veckan som slutade den 2 oktober 2009 motsvarade ökningen på 6 256,3 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar samt försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2009).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 6,1 miljarder EUR till 183,1 miljarder EUR. Förändringen berodde på effekterna av kvartalsomvärderingar, kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
30 september 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 12 miljarder CHF 9,9 miljarder CHF
1 oktober 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 40 miljarder USD 34,1 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 305,2 miljarder EUR huvudsakligen på grund av av kvartalsomvärderingar. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4,8 miljarder EUR till 770,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 4,2 miljarder EUR till 140,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 19,4 miljarder EUR till 583,7 miljarder EUR. Onsdagen den 30 september 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 85 miljarder EUR och ersattes med en ny på 66,8 miljarder EUR. Torsdagen den 1 oktober 2009 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 6,4 miljarder EUR, med en löptid på tre månader, och ersattes med en ny på 2,8 miljarder EUR. Samma dag avvecklades en långfristig refinansieringstransaktion på 75,2 miljarder EUR, med en löptid på ett år.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 150,6 miljarder EUR (jämfört med 116,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 15,6 miljarder EUR för den vecka som slutade den 2 oktober 2009.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 28,5 miljarder EUR till 218,3 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med de harmoniserade redovisningsprinciperna för Eurosystemet omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och ‑priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 2 oktober 2009 visas i tilläggskolumnen " Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 683,774 EUR per fine oz.

USD: 1,4643 per EUR

JPY: 131,07 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,0813 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 238.169 −15 6.271
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 194.400 282 −2.191
2.1 Fordringar på IMF 62.858 52 −780
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 131.542 230 −1.411
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 52.323 −4.130 −1.642
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.141 21 112
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.141 21 112
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 734.324 53.276 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 66.767 −18.237 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 667.440 71.577 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 91 −50 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 26 −15 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 24.675 −1.680 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 320.756 1.135 556
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 15.579 1.348 −8
7.2 Andra värdepapper 305.177 −213 564
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.204 0 −26
9 Övriga tillgångar 228.574 −640 2.995
Summa tillgångar 1.844.567 48.249 6.075
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 770.946 4.807 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 368.906 62.375 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 218.307 28.529 0
2.2 Inlåningsfacilitet 150.597 33.845 0
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 158 4 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 151.750 −8.994 0
5.1 Offentliga sektorn 140.836 −4.198 0
5.2 Övriga skulder 10.913 −4.796 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 76.339 −9.376 0
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.865 1.015 −180
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.841 −1.531 −340
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.841 −1.531 −340
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 50.906 0 −575
10 Övriga skulder 147.644 −50 2.715
11 Värderegleringskonton 192.254 0 4.457
12 Eget kapital 72.958 0 −1
Summa skulder 1.844.567 48.249 6.075
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media