Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 2. októbru 2009

7. októbra 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 2. októbra 2009 došlo k nárastu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 6 256,3 mil. EUR, a to v dôsledku štvrťročného precenenia, ako aj predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2009).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 6,1 mld. EUR na 183,1 mld. EUR v dôsledku štvrťročného precenenia, klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
30. septembra 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 12 mld. CHF 9,9 mld. CHF
1. októbra 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 40 mld. USD 34,1 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7.2 na strane aktív) najmä v dôsledku štvrťročného precenenia vzrástol o 0,4 mld. EUR na 305,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 4,8 mld. EUR na 770,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 4,2 mld. EUR na 140,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 19,4 mld. EUR na 583,7 mld. EUR. V stredu 30. septembra 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 85 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 66,8 mld. EUR. Vo štvrtok 1. októbra 2009 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 6,4 mld. EUR s trojmesačnou splatnosťou a bola vyrovnaná nová vo výške 2,8 mld. EUR. V ten istý deň bola vyrovnaná aj dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 75,2 mld. EUR so splatnosťou jeden rok.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 150,6 mld. EUR (v porovnaní so 116,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 2. októbra 2009 zvýšil o 1,3 mld. EUR na 15,6 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 28,5 mld. EUR na 218,3 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 2. októbru 2009 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku precenení na konci štvrťroka“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a výmenné kurzy:

Zlato: 683,774 EUR za uncu čistého zlata

1,4643 USD/EUR

131,07 JPY/EUR

Osobitné práva čerpania: 1,0813 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 238 169 −15 6 271
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 194 400 282 −2 191
2.1 Pohľadávky voči MMF 62 858 52 −780
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 131 542 230 −1 411
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 52 323 −4 130 −1 642
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 141 21 112
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 141 21 112
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 734 324 53 276 0
5.1 Hlavné refinančné operácie 66 767 −18 237 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 667 440 71 577 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 91 −50 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 26 −15 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 24 675 −1 680 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 320 756 1 135 556
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 15 579 1 348 −8
7.2 Ostatné cenné papiere 305 177 −213 564
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 204 0 −26
9 Ostatné aktíva 228 574 −640 2 995
Úhrn aktív 1 844 567 48 249 6 075
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 770 946 4 807 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 368 906 62 375 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 218 307 28 529 0
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 150 597 33 845 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 158 4 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 151 750 −8 994 0
5.1 Verejná správa 140 836 −4 198 0
5.2 Ostatné záväzky 10 913 −4 796 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 76 339 −9 376 0
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 865 1 015 −180
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 841 −1 531 −340
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 841 −1 531 −340
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 50 906 0 −575
10 Ostatné pasíva 147 644 −50 2 715
11 Účty precenenia 192 254 0 4 457
12 Kapitál a rezervy 72 958 0 −1
Úhrn pasív 1 844 567 48 249 6 075
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá