Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 2ας Οκτωβρίου 2009

7 Οκτωβρίου 2009

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 2 Οκτωβρίου 2009, η αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 6.256,3 εκατ. ευρώ αντανακλούσε τριμηνιαίες αναπροσαρμογές, καθώς και την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας χρυσού των κεντρικών τραπεζών (Central Bank Gold Agreement) που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2009).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 6,1 δισεκ. ευρώ σε 183,1 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφειλόταν στις επιδράσεις των τριμηνιαίων αναπροσαρμογών, των συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και των συναλλαγών παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ.

Έκτακτες συναλλαγές

Ημερομηνία αξίας Είδος συναλλαγής Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
30 Σεπτεμβρίου 2009 Πράξη ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας για παροχή ρευστότητας σε φράγκα Ελβετίας, διάρκειας 7 ημερών 12 δισεκ. φράγκα Ελβετίας 9,9 δισεκ. φράγκα Ελβετίας
1 Οκτωβρίου 2009 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 40 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ 34,1 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ

Οι συναλλαγές παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο των προσωρινών συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων (swap lines) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Η πράξη ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας δεν είχε καμία επίδραση στην καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος.

Οι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,4 δισεκ. ευρώ σε 305,2 δισεκ. ευρώ, κυρίως λόγω αναπροσαρμογών στο τέλος του τριμήνου. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 4,8 δισεκ. ευρώ σε 770,9 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 4,2 δισεκ. ευρώ σε 140,8 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 19,4 δισεκ. ευρώ σε 583,7 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2009 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 85 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 66,8 δισεκ. ευρώ. Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2009 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 6,4 δισεκ. ευρώ, διάρκειας τριών μηνών, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 2,8 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 75,2 δισεκ. ευρώ, διάρκειας ενός έτους.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,1 δισεκ. ευρώ (περίπου όπως και την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 150,6 δισεκ. ευρώ (έναντι 116,8 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 1,3 δισεκ. ευρώ σε 15,6 δισεκ. ευρώ κατά την εβδομάδα που έληξε στις 2 Οκτωβρίου 2009.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 28,5 δισεκ. ευρώ σε 218,3 δισεκ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, η αξία του χρυσού, των συναλλαγματικών διαθεσίμων, των τίτλων και των χρηματοδοτικών μέσων που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζεται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής στο κάθε στοιχείο της λογιστικής κατάστασης στις 2 Οκτωβρίου 2009 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη « Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω προσαρμογών τέλους τριμήνου». Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 683,774 ευρώ ανά ουγκιά καθαρού χρυσού

1,4643 δολάρια ΗΠΑ προς 1 ευρώ

131,07 γιεν Ιαπωνίας προς 1 ευρώ

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,0813 ευρώ ανά ΕΤΔ

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 238.169 −15 6.271
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 194.400 282 −2.191
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 62.858 52 −780
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 131.542 230 −1.411
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 52.323 −4.130 −1.642
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 15.141 21 112
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 15.141 21 112
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 734.324 53.276 0
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 66.767 −18.237 0
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 667.440 71.577 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 91 −50 0
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 26 −15 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 24.675 −1.680 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 320.756 1.135 556
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 15.579 1.348 −8
7.2 Λοιποί τίτλοι 305.177 −213 564
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 36.204 0 −26
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 228.574 −640 2.995
Σύνολο ενεργητικού 1.844.567 48.249 6.075
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 770.946 4.807 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 368.906 62.375 0
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 218.307 28.529 0
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 150.597 33.845 0
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2 0 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 158 4 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 151.750 −8.994 0
5.1 Γενική κυβέρνηση 140.836 −4.198 0
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 10.913 −4.796 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 76.339 −9.376 0
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 3.865 1.015 −180
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 8.841 −1.531 −340
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 8.841 −1.531 −340
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 50.906 0 −575
10 Λοιπές υποχρεώσεις 147.644 −50 2.715
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 192.254 0 4.457
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 72.958 0 −1
Σύνολο παθητικού 1.844.567 48.249 6.075
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου