SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 2. oktober 2009

7. oktober 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 2. oktober 2009, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 6.256,3 mio. euro. Stigningen skyldtes kvartalsvise revalueringer samt en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2009).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 6,1 mia. euro til 183,1 mia. euro. Ændringen skyldtes virkningen af de kvartalsvise revalueringer, kunde- og porteføljetransaktioner samt likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
30. september 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 12 mia. CHF 9,9 mia.
1. oktober 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 40 mia. USD 34,1 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,4 mia. euro til 305,2 mia. euro. Stigningen skyldtes hovedsagelig justeringer ultimo kvartalet. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4,8 mia. euro til 770,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 4,2 mia. euro til 140,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 19,4 mia. euro til 583,7 mia. euro. Onsdag den 30. september 2009 udløb en primær markedsoperation på 85 mia. euro, og en ny på 66,8 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 1. oktober 2009 udløb en langfristet markedsoperation på 6,4 mia. euro med en løbetid på tre måneder, og en ny på 2,8 mia. euro blev afviklet. Samme dag blev en langfristet markedsoperation på 75,2 mia. euro afviklet med en løbetid på et år.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 150,6 mia. euro (mod 116,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,3 mia. euro til 15,6 mia. euro i ugen, der sluttede den 2. oktober 2009.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 28,5 mia. euro til 218,3 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på de enkelte balanceposter pr. 2. oktober 2009 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 683,774 pr. fine oz.

USD 1,4643 pr. EUR

JPY: 131,07 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,0813 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 238.169 −15 6.271
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 194.400 282 −2.191
2.1 Tilgodehavender hos IMF 62.858 52 −780
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 131.542 230 −1.411
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 52.323 −4.130 −1.642
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.141 21 112
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.141 21 112
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 734.324 53.276 0
5.1 Primære markedsoperationer 66.767 −18.237 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 667.440 71.577 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 91 −50 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 26 −15 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 24.675 −1.680 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 320.756 1.135 556
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 15.579 1.348 −8
7.2 Andre værdipapirer 305.177 −213 564
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.204 0 −26
9 Andre aktiver 228.574 −640 2.995
Aktiver i alt 1.844.567 48.249 6.075
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 770.946 4.807 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 368.906 62.375 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 218.307 28.529 0
2.2 Indlånsfacilitet 150.597 33.845 0
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 158 4 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 151.750 −8.994 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 140.836 −4.198 0
5.2 Andre forpligtelser 10.913 −4.796 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 76.339 −9.376 0
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.865 1.015 −180
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.841 −1.531 −340
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.841 −1.531 −340
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 50.906 0 −575
10 Andre forpligtelser 147.644 −50 2.715
11 Revalueringskonti 192.254 0 4.457
12 Kapital og reserver 72.958 0 −1
Passiver i alt 1.844.567 48.249 6.075
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt