Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 2. oktobrī

2009. gada 7. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 2. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 6 256.3 milj. euro, kas atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas, kā arī vienas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta pārdošanu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2009. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 6.1 mljrd. euro (līdz 183.1 mljrd. euro). Šī pārmaiņa galvenokārt skaidrojama ar ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijām, klientu un portfeļu darījumiem un likviditāti palielinošajiem darījumiem ASV dolāros.

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 30. septembris Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 12 mljrd. Šveices franku 9.9 mljrd. Šveices franku
2009. gada 1. oktobris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 40 mljrd. ASV dolāru 34.1 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošus darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF ārvalstu valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.4 mljrd. euro (līdz 305.2 mljrd. euro) galvenokārt ceturkšņa beigu korekciju rezultātā. Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4.8 mljrd. euro (līdz 770.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.2 mljrd. euro (līdz 140.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 19.4 mljrd. euro (līdz 583.7 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 30. septembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 85 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 66.8 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2009. gada 1. oktobrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 6.4 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 3 mēneši pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 2.8 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā tika noslēgta ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 75.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 6 mēneši.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 150.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 116.8 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 2. oktobrī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 15.6 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 28.5 mljrd. euro (līdz 218.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2009. gada 2. oktobrī uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 683.774 EUR par Trojas unci

1.4643 USD par 1 EUR

131.07 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.0813 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 238,169 −15 6,271
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 194,400 282 −2,191
2.1 SVF debitoru parādi 62,858 52 −780
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 131,542 230 −1,411
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 52,323 −4,130 −1,642
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,141 21 112
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,141 21 112
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 734,324 53,276 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 66,767 −18,237 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 667,440 71,577 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 91 −50 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 26 −15 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 24,675 −1,680 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 320,756 1,135 556
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 15,579 1,348 −8
7.2 Pārējie vērtspapīri 305,177 −213 564
8 Valdības parāds euro 36,204 0 −26
9 Pārējie aktīvi 228,574 −640 2,995
Kopā aktīvi 1,844,567 48,249 6,075
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 770,946 4,807 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 368,906 62,375 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 218,307 28,529 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 150,597 33,845 0
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 158 4 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 151,750 −8,994 0
5.1 Saistības pret valdību 140,836 −4,198 0
5.2 Pārējās saistības 10,913 −4,796 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 76,339 −9,376 0
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,865 1,015 −180
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,841 −1,531 −340
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,841 −1,531 −340
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 50,906 0 −575
10 Pārējās saistības 147,644 −50 2,715
11 Pārvērtēšanas konti 192,254 0 4,457
12 Kapitāls un rezerves 72,958 0 −1
Kopā pasīvi 1,844,567 48,249 6,075
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem