Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 2 października 2009 r.

7 października 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 2 października 2009 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 6256,3 mln euro wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny oraz ze sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2009 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 6,1 mld euro do poziomu 183,1 mld euro. Spadek ten wynikał z kwartalnej aktualizacji wyceny, z transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz z operacji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
30 września 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 12 mld CHF 9,9 mld CHF
1 października 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 40 mld USD 34,1 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,4 mld euro do poziomu 305,2 mld euro, głównie w wyniku korekty na koniec kwartału. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 4,8 mld euro do poziomu 770,9 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 4,2 mld euro do poziomu 140,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 19,4 mld euro do poziomu 583,7 mld euro. W środę 30 września 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 85 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 66,8 mld euro. W czwartek 1 października 2009 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 6,4 mld euro, z trzymiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 2,8 mld euro. Tego samego dnia nastąpiło rozliczenie dłuższej operacji refinansującej w kwocie 75,2 mld euro, z rocznym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 150,6 mld euro (wobec 116,8 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 2 października 2009 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,3 mld euro do poziomu 15,6 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 28,5 mld euro do poziomu 218,3 mld euro.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 2 października 2009 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Przy aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 683,774 EUR za 1 uncję czystego złota

USD: 1,4643 za 1 EUR

JPY: 131,07 za 1 EUR

SDR (MFW): 1,0813 EUR za 1 XDR

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 238.169 −15 6.271
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 194.400 282 −2.191
2.1 Należności od MFW 62.858 52 −780
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 131.542 230 −1.411
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 52.323 −4.130 −1.642
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.141 21 112
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 15.141 21 112
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 734.324 53.276 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 66.767 −18.237 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 667.440 71.577 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 91 −50 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 26 −15 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 24.675 −1.680 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 320.756 1.135 556
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 15.579 1.348 −8
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 305.177 −213 564
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.204 0 −26
9 Pozostałe aktywa 228.574 −640 2.995
Aktywa razem 1.844.567 48.249 6.075
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 770.946 4.807 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 368.906 62.375 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 218.307 28.529 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 150.597 33.845 0
2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 158 4 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 151.750 −8.994 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 140.836 −4.198 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 10.913 −4.796 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 76.339 −9.376 0
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.865 1.015 −180
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.841 −1.531 −340
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.841 −1.531 −340
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 50.906 0 −575
10 Pozostałe pasywa 147.644 −50 2.715
11 Różnice z wyceny 192.254 0 4.457
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.958 0 −1
Pasywa razem 1.844.567 48.249 6.075
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami