Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 2. oktobra 2009

7. oktober 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 2. oktobra 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 6.256,3 milijona EUR, kar je posledica četrtletne prevrednotovalne prilagoditve ter prodaje zlata v eni centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27.°septembra 2009).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 6,1 milijarde EUR na 183,1 milijarde EUR. Ta sprememba je rezultat četrtletne prevrednotovalne prilagoditve, transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
30. september 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 12 mrd CHF 9,9 mrd CHF
1. oktober 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 40 mrd USD 34,1 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,4 milijarde EUR na 305,2 milijarde EUR, in sicer predvsem zaradi prilagoditve ob koncu četrtletja. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4,8 milijarde EUR na 770,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 4,2 milijarde EUR na 140,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 19,4 milijarde EUR na 583,7 milijarde EUR. V sredo, 30. septembra 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 85 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 66,8 milijarde EUR. V četrtek, 1. oktobra 2009, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 6,4 milijarde EUR z zapadlostjo tri mesece, poravnana je bila nova v višini 2,8 milijarde EUR. Istega dne je bila poravnana operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 75,2 milijarde EUR z zapadlostjo eno leto.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 150,6 milijarde EUR (v primerjavi s 116,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 2. oktobra 2009, povečala za 1,3 milijarde EUR na 15,6 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 28,5 milijarde EUR na 218,3 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu z usklajenimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 2. oktobra 2009 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 683,774 EUR za unčo

USD: 1,4643 za EUR

JPY: 131,07 za EUR

posebne pravice črpanja (PPČ): 1,0813 EUR za PPČ.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 238.169 −15 6.271
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 194.400 282 −2.191
2.1 Terjatve do MDS 62.858 52 −780
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 131.542 230 −1.411
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 52.323 −4.130 −1.642
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.141 21 112
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.141 21 112
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 734.324 53.276 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 66.767 −18.237 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 667.440 71.577 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 91 −50 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 26 −15 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 24.675 −1.680 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 320.756 1.135 556
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 15.579 1.348 −8
7.2 Drugi vrednostni papirji 305.177 −213 564
8 Dolg širše države v EUR 36.204 0 −26
9 Druga sredstva 228.574 −640 2.995
Skupaj sredstva 1.844.567 48.249 6.075
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 770.946 4.807 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 368.906 62.375 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 218.307 28.529 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 150.597 33.845 0
2.3 Vezane vloge 0 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 158 4 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 151.750 −8.994 0
5.1 Širša država 140.836 −4.198 0
5.2 Druge obveznosti 10.913 −4.796 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 76.339 −9.376 0
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.865 1.015 −180
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.841 −1.531 −340
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.841 −1.531 −340
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 50.906 0 −575
10 Druge obveznosti 147.644 −50 2.715
11 Računi prevrednotenja 192.254 0 4.457
12 Kapital in rezerve 72.958 0 −1
Skupaj obveznosti 1.844.567 48.249 6.075
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije