Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 2. říjnu 2009

7. října 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 2. října 2009 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 6 256,3 mil. EUR čtvrtletnímu přecenění a dále prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2009).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se snížil o 6,1 mld. EUR na 183,1 mld. EUR. Tato změna je důsledkem vlivu čtvrtletního přecenění, klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
30. září 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 12 mld. CHF 9,9 mld. CHF
1. října 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 40 mld. USD 34,1 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,4 mld. EUR na 305,2 mld. EUR, a to převážně v důsledku přecenění na konci čtvrtletí. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 4,8 mld. EUR na 770,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 4,2 mld. EUR na 140,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostla o 19,4 mld. EUR na 583,7 mld. EUR. Ve středu 30. září 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 85 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 66,8 mld. EUR. Ve čtvrtek 1. října 2009 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 6,4 mld. EUR se splatností tři měsíce a byla vypořádána další ve výši 2,8 mld. EUR. V tentýž den byla vypořádána dlouhodobější refinanční operace o objemu 75,2 mld. EUR se splatností jeden rok.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 150,6 mld. EUR (oproti 116,8 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 2. října 2009 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1,3 mld. EUR na 15,6 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 28,5 mld. EUR na 218,3 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních kurzů a cen. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 2. říjnu 2009 je uveden v přidaném sloupečku nazvaném „ Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto směnné kurzy:

Zlato: 683,774 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,4643 USD/EUR

JPY: 131,07 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání (SDR): 1,0813 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 238 169 −15 6 271
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 194 400 282 −2 191
2.1 Pohledávky za MMF 62 858 52 −780
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 131 542 230 −1 411
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 52 323 −4 130 −1 642
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 141 21 112
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 141 21 112
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 734 324 53 276 0
5.1 Hlavní refinanční operace 66 767 −18 237 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 667 440 71 577 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 91 −50 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 26 −15 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 24 675 −1 680 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 320 756 1 135 556
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 15 579 1 348 −8
7.2 Ostatní cenné papíry 305 177 −213 564
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 204 0 −26
9 Ostatní aktiva 228 574 −640 2 995
Aktiva celkem 1 844 567 48 249 6 075
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 770 946 4 807 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 368 906 62 375 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 218 307 28 529 0
2.2 Vkladová facilita 150 597 33 845 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 158 4 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 151 750 −8 994 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 140 836 −4 198 0
5.2 Ostatní závazky 10 913 −4 796 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 76 339 −9 376 0
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 865 1 015 −180
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 841 −1 531 −340
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 841 −1 531 −340
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 50 906 0 −575
10 Ostatní pasiva 147 644 −50 2 715
11 Účty přecenění 192 254 0 4 457
12 Kapitál a rezervní fondy 72 958 0 −1
Pasiva celkem 1 844 567 48 249 6 075
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média