Menu

Какво представлява ориентирът за паричната политика?

15 декември 2017 г.

Когато централна банка дава ориентир за паричната си политика, това означава, че предоставя информация за бъдещите си намерения по отношение на паричната политика въз основа на оценката си за перспективата за ценовата стабилност.

ЕЦБ започна да използва ориентир за паричната политика през юни 2013 г., когато Управителният съвет заяви, че очаква лихвените проценти да се задържат ниски за продължителен период. Оттогава формулировката на ориентира за паричната политика на ЕЦБ е променяна неколкократно и сега тя изяснява намеренията на Управителния съвет не само по отношение на очакваното бъдещо движение на основните лихвени проценти на ЕЦБ, но и по отношение на хоризонта на нейната програма за закупуване на активи.

За да запази доверието към себе си, ЕЦБ винаги трябва да поддържа съдържанието на своя ориентир за намеренията си по отношение на паричната политика в съответствие с оценката на Управителния съвет на текущото състояние на икономиката и перспективите за бъдещето, особено що се отнася до инфлацията.

Как става всичко това на практика?

Ето един пример как може да действа ориентирът за паричната политика:

Ориентир за паричната политика Ориентир за паричната политика

Кога е необходим ориентир за паричната политика?

Конвенционалните инструменти на ЕЦБ по паричната политика (основните лихвени проценти) се използват, за да се поддържа инфлацията в еврозоната в съответствие с инфлационната цел на ЕЦБ (т.е. годишна инфлация под, но близо до 2% в средносрочен план). Ако инфлацията е извънредно ниска, ЕЦБ може да понижи лихвените си проценти, за да предизвика покачването ѝ. Ако обаче лихвените проценти вече са много ниски, е трудно централната банка да продължи да ги понижава по резултатен начин, затова възниква необходимост от други инструменти на политиката. Един от тях е ориентирът за паричната политика.

При такива обстоятелства ясната комуникация за намеренията за бъдещата парична политика помага на банките, участниците на финансовия пазар, фирмите и потребителите да разберат по-ясно как е вероятно да се развият занапред разходите за заемане на средства, като същевременно дава нужния тласък на икономиката.

Ето защо ориентирът за паричната политика прави паричната политика на ЕЦБ по-ефикасна и ни помага да постигнем главната си цел – да служим на гражданите на Европа, като поддържаме цените стабилни навсякъде в еврозоната.