Menu

Co to jest forward guidance?

15 grudnia 2017

Niektóre banki centralne sygnalizują, jak zamierzają w przyszłości kształtować swoją politykę pieniężną. Zapowiedź ta, nazywana forward guidance, opiera się ocenie perspektyw stabilności cen.

EBC przedstawił taką zapowiedź po raz pierwszy w lipcu 2013, ogłaszając, że Rada Prezesów spodziewa się utrzymania stóp procentowych na niskim poziomie przez dłuższy czas. Od tamtej pory treść forward guidance kilkakrotnie się zmieniała. Obecnie Rada Prezesów  sygnalizuje swoje zamiary nie tylko co do przyszłego poziomu podstawowych stóp procentowych, lecz także – horyzontu czasowego programu skupu aktywów.

Warunkiem wiarygodności forward guidance jest spójność zapowiedzi z dokonaną przez Radę Prezesów oceną bieżącej sytuacji gospodarczej i perspektyw na przyszłość, zwłaszcza w zakresie inflacji.

Jak to działa w praktyce?

Wyjaśnijmy działanie forward guidance na poniższym przykładzie.

Forward guidance Forward guidance

Kiedy potrzebne jest stosowanie forward guidance?

Do utrzymania inflacji w strefie euro na poziomie zgodnym ze swoim celem inflacyjnym (w średnim okresie poniżej, ale blisko 2% rocznie) EBC stosuje konwencjonalne instrumenty polityki pieniężnej, czyli podstawowe stopy procentowe. Gdy inflacja nadmiernie spadnie, EBC może obniżyć stopy procentowe, aby ją podnieść. Ale gdy stopy te są już bardzo niskie, dalsze ich obniżanie nie przyniosłoby pożądanego efektu. Potrzebne są więc inne narzędzia polityki pieniężnej – jednym z nich jest właśnie forward guidance.

W takiej sytuacji jasne zasygnalizowanie zamiarów co do przyszłej polityki pieniężnej pomaga bankom komercyjnym, uczestnikom rynków finansowych, przedsiębiorcom i konsumentom przewidzieć prawdopodobne przyszłe koszty kredytów i stanowi impuls rozwojowy dla gospodarki.

Zatem dzięki forward guidance polityka pieniężna EBC jest skuteczniejsza i pomaga  realizować jego główne zadanie: służyć obywatelom Europy przez utrzymywanie stabilnych cen w strefie euro.