Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Защо статистиката е важна?

19 октомври 2016 г.(актуализация 9 януари 2018 г.)

Статистиката – факти или данни, изготвени въз основа на набор от числови данни – е много важна за ЕЦБ и централните банки като цяло. Независимо дали става въпрос за изпълнение на нашата основна функция, свързана с паричната политика, за финансовата стабилност или за банковия надзор, голяма част от дейността на ЕЦБ зависи от високото качество на статистиката – предпоставка за вземането на информирани решения.

Анализът на икономическите, паричните и финансовите тенденции, изготвян за всяко заседание по паричната политика, е ясен пример за важността на статистиката както за ЕЦБ, така и за гражданите на държавите от еврозоната. Тези статистически данни служат като основен източник на информация за Управителния съвет при вземането на решения по паричната политика, които от своя страна влияят върху лихвените проценти, които гражданите и бизнесът плащат. Ето защо статистиката може непряко да въздейства върху живота на много хора.

Значението на висококачествената статистика

Вземането на обосновани решения зависи от високото качество на статистиката. Ето защо ние спазваме строги стандарти, за да гарантираме, че статистическите данни на ЕЦБ са точни, последователни, своевременни и съставени без никаква външна намеса, в съответствие с международните стандарти. Независимостта всъщност обезпечава достоверността на статистиката, което засилва доверието в нашите решения по политиките и в ЕЦБ.

Необходимост от релевантни данни

Неотдавнашната финансова криза открои необходимостта от събиране на релевантни и по-подробни данни. В резултат на това обхватът на статистиката на централните банки се разширява отвъд агрегираните данни, които неизбежно предполагат осредняване, и включва и микроданни (по-детайлни данни), например на равнището на отделни кредити, транзакции и банки.

Подробните данни могат да подобрят разбирането за начина, по който паричната политика се предава към различни сфери на икономиката, както и да спомогнат за усъвършенстване на разработването на бъдещи мерки на политиката, а в случай на наличие на екстремални стойности (аномалии в данните) или на риск от възникване на събития с много малка статистическа вероятност (събития или резултати, чието настъпване е малко вероятно, но би имало голям ефект) те дават възможност за по-навременна реакция на политиката. Като заслужаващ внимание пример за подробни данни може да бъде определен проектът на ЕЦБ AnaCredit, който съдържа нов набор от данни с подробна информация за отделни банкови кредити в еврозоната.

Предизвикателства при събирането на подробни данни

Събирането на подробни статистически данни може да се окаже сериозно предизвикателство, особено що се отнася до избора на методологии и изчислителни методи, които да осигурят съпоставимост във всички държави.

Друго предизвикателство е получаването на информация от субекти, осъществяващи дейност извън банковата система, която може да окаже въздействие върху финансовата система и съответно върху паричната политика. Два такива примера са хедж фондовете – инвестиционни дружества, които събират парите на ограничен брой индивидуални или институционални инвеститори, и институции от нерегулирания банков сектор – субекти, които предоставят услуги, подобни на банковите, но без непременно да имат достъп до ликвидност от централна банка.

Съществуват и опасения дали не се създава прекомерно натоварване на банките, тъй като събирането и отчитането на данни изисква достатъчно време, пари и други ресурси.

Също така, поверителността на индивидуалните данни трябва да бъде постоянно гарантирана, особено когато надзорни данни се използват при съвместни дейности с външни лица.

Хармонизацията на данните е ключов въпрос

Хармонизацията на данните е от основно значение, тъй като позволява получаването на смислени резултати и извършването на надеждни сравнения. Например ние можем да бъдем сигурни в точността на използваните данни за инфлацията, тъй като те са извлечени от национални данни, които се основават на общи дефиниции и класификации, с други думи на един и същ вид „пазарна кошница“ от стоки и услуги.

Как да откриете статистиката на ЕЦБ

Естествено, фокусът на статистическите данни, събирани, разработвани и изготвяни от ЕЦБ, е върху еврозоната. В допълнение към това споделяме и ключови данни.

Широк набор от статистически данни можете да получите от уебсайта Статистика на еврозоната, където те са представени визуално и във формат, който позволява лесно да могат да бъдат включени в цифрови медии, или от нашето богато Хранилище на статистически данни.

Хранилището на статистически данни включва:

  • политика на ЕЦБ/Евросистемата и обменни курсове;
  • парична, кредитна и банкова статистика, статистика на финансовите пазари;
  • платежни баланси и друга външна статистика;
  • макроикономическа и секторна статистика;
  • платежна статистика;
  • надзорна и пруденциална статистика;
  • данни, свързани с инфлацията, други цени, разходи, производство и пазари на труда.

Европейската система на централните банки се гордее с това, че е една от двете европейски статистически институции, които осигуряват висококачествена европейска статистика. Това е възможно благодарение на тясното сътрудничество между ЕЦБ и националните централни банки, както и с национални и международни органи и институции на ЕС, като например Евростат.

Актуализация: Този текст е актуализиран на 9 януари 2018 г. с цел по темата да бъдат представени повече подробности.