Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Zakaj je statistika pomembna?

19. oktober 2016(spremenjeno 9. januarja 2018)

Statistika – evidence oziroma podatki, pridobljeni iz niza posameznih številčnih vrednosti – ima velik pomen za ECB in centralne banke na splošno. Za delo v ECB na področju osrednje funkcije, tj. denarne politike, ter finančne stabilnosti in bančnega nadzora so pogosto potrebni kakovostni statistični podatki. Ti so nujna podlaga za sprejemanje utemeljenih odločitev.

Dober primer pomena statističnih podatkov za ECB – in tudi za državljane članic euroobmočja – je analiza gospodarskih, denarnih in finančnih gibanj, ki se pripravlja za vsako sejo o denarni politiki. Statistični podatki so eden od ključnih elementov, na podlagi katerih Svet ECB sprejema sklepe o denarni politiki, ki nato vplivajo na obrestne mere, ki veljajo za posameznike in podjetja. Statistika tako lahko posredno vpliva na mnoge ljudi.

Pomen kakovostnih statističnih podatkov

Za dobre odločitve so potrebni kakovostni statistični podatki. Zato se držimo strogih standardov, ki zagotavljajo, da so statistični podatki ECB točni, dosledni ter pripravljeni pravočasno v skladu z mednarodnimi standardi in brez zunanjega vmešavanja. Neodvisnost namreč zagotavlja, da so statistični podatki verodostojni, kar povečuje kredibilnost naših odločitev o denarni politiki ter zaupanje v ECB.

Potrebni so tudi relevantni podatki

Med nedavno finančno krizo se je pokazala potreba po zbiranju relevantnih in podrobnejših podatkov. Statistični podatki centralnih bank zato ne obsegajo več samo agregiranih podatkov, ki neogibno vključujejo povprečja, temveč tudi podrobnejše mikropodatke, npr. na ravni posameznih posojil, transakcij in bank.

S podrobnimi podatki lahko bolje razumemo, kakšna je transmisija denarne politike v različne dele gospodarstva, z njimi lahko izboljšamo načrtovanje ukrepov denarne politike v prihodnosti ter v primeru osamelcev (podatkovnih odstopanj) ali tveganj izjemnih dogodkov (izidov, ki so malo verjetni, vendar bi imeli velike posledice) lažje pravočasno pripravimo odziv denarne politike. Dober primer podrobnih podatkov je projekt ECB AnaCredit, ki vključuje nov podatkovni niz s podrobnimi informacijami o bančnih posojilih v euroobmočju.

Izzivi pri zbiranju podrobnih podatkov

Zbiranje podrobnih statističnih podatkov je lahko precej zahtevno, še posebej z vidika izbora metodologij in metod za izračun, ki naj bi zagotavljale primerljivost med državami.

Dodaten izziv je pridobivanje informacij od subjektov, ki poslujejo zunaj bančnega sistema in lahko vplivajo na finančni sistem in torej tudi na denarno politiko. Taki so npr. hedge skladi (naložbena partnerstva, ki združujejo vložke manjšega števila posameznih ali institucionalnih vlagateljev) in banke v senci (subjekti, ki ponujajo podobne storitve kot banke, vendar brez izrecnega dostopa do likvidnosti centralne banke).

Obstajajo tudi pomisleki o preobremenitvi bank, saj zbiranje in poročanje podatkov zahteva določen čas, denar in druge vire.

Poleg tega je treba vedno zagotoviti zaupnost posameznih podatkov, še posebej, kadar gre za nadzorniške podatke, uporabljene pri aktivnostih, ki se izvajajo skupaj z zunanjimi strankami.

Harmonizacija podatkov je ključna

Zelo je pomembna tudi harmonizacija podatkov, saj zagotavlja smiselne rezultate in zanesljive primerjave. Lahko smo npr. prepričani, da so podatki o inflaciji točni, ker so izpeljani iz nacionalnih podatkov, ki temeljijo na skupnem nizu opredelitev in klasifikacij – z drugimi besedami, na podlagi enake košarice blaga in storitev.

Kako najti statistiko ECB

Statistični podatki, ki jih zbiramo, razvijamo in pripravljamo v ECB, se seveda osredotočajo na euroobmočje. Ključne podatke dajemo na voljo tudi drugim.

Široka paleta statističnih podatkov je na voljo na spletnem mestu statistika euroobmočja, kjer so statistični podatki predstavljeni vizualno in v formatih, ki omogočajo njihovo enostavno vgraditev v digitalne medije, ter v našem izčrpnem statističnem skladišču (Statistical Data Warehouse).

Statistično skladišče vsebuje:

  • obrestne mere denarne politike in devizne tečaje ECB/Eurosistema
  • statistične podatke o denarju, kreditiranju, bančništvu in finančnih trgih
  • statistične podatke o plačilni bilanci in drugih zunanjih gibanjih
  • makroekonomske in sektorske statistične podatke
  • statistične podatke o plačilih
  • statistične podatke v zvezi z nadzorom ter skrbnim in varnim poslovanjem bank
  • podatke o inflaciji, drugih cenah, stroških, gospodarski aktivnosti in trgu dela

Evropski sistem centralnih bank je ponosen na to, da je eden od dveh evropskih virov za visoko kakovostne evropske statistične podatke. To je zasluga tesnega sodelovanja med ECB in nacionalnimi centralnimi bankami kakor tudi sodelovanja z institucijami EU ter nacionalnimi in mednarodnimi statističnimi uradi, vključno z Eurostatom, statističnim uradom Evropskih skupnosti.

Ta članek je bil spremenjen in dopolnjen 9. januarja 2018 s ciljem, da to temo predstavi podrobneje.