Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
Nejnovější informace naleznete v anglické verzi této stránky.

Proč je statistika důležitá?

19. října 2016(aktualizováno 9 ledna 2018)

Statistika, tj. fakta nebo údaje generované ze souboru číselných dat, je pro ECB a pro centrální banky obecně velmi důležitá. Značná část činnosti ECB, ať už se jedná o naši klíčovou roli v oblasti měnové politiky, finanční stabilitu nebo bankovní dohled, je závislá na kvalitních statistickách – jsou nezbytným předpokladem pro přijímání informovaných rozhodnutí.

Jasným příkladem, proč je statistika pro ECB, jakož i pro občany zemí eurozóny důležitá, je analýza hospodářského, měnového a finančního vývoje připravovaná na jednotlivá měnová zasedání. Tyto statistiky slouží Radě guvernérů jako klíčový podklad při přijímání měnověpolitických rozhodnutí, jež následně ovlivňují úrokové sazby placené lidmi a podniky. Statistika tak může mít nepřímý dopad na životy mnoha lidí.

Význam kvalitních statistik

Správná rozhodnutí lze učinit pouze na základě kvalitních statistik. Dodržujeme tedy přísné standardy s cílem zajistit, aby statistiky ECB byly přesné, konzistentní, aktuální a v souladu s mezinárodními standardy, bez jakýchkoli vnějších zásahů. Naše nezávislost nám umožňuje získávat věrohodné statistiky, které podporují důvěryhodnost našich měnověpolitických rozhodnutí a důvěru v ECB.

Nezbytná je i relevantnost údajů

Nedávná finanční krize upozornila na nezbytnost shromažďovat relevantní a podrobnější údaje. Rozsah statistických údajů centrálních bank se tak posouvá nad rámec agregátů - jež vždy pracují s průměry -, aby byly zahrnuty i mikroekonomické (detailnější) údaje, například na úrovni jednotlivých úvěrů, transakcí a bank.

Podrobné údaje mohou přispět k lepšímu pochopení, jakým způsobem se měnová politika promítá do různých oblastí ekonomiky, mohou pomoci zlepšit podobu budoucích opatření měnové politiky a v případě jakýchkoli mimořádných hodnot (anomálií v údajích) či rizik z možných nebezpečí s malou pravděpodobností, ale s případným velkým dopadem na světovou ekonomiku (tzv. tail risks) umožňují včasnější reakci měnové politiky. Jako příklad podrobných údajů stojí za zmínku projekt ECB AnaCredit, který obsahuje novou databázi s detailními informacemi o jednotlivých bankovních úvěrech v eurozóně.

Náročné úkoly při shromažďování podrobných údajů

Shromažďování detailních statistických informací může představovat poměrně náročný úkol, zejména pokud se týká výběru metodik a metod výpočtu, které zajistí srovnatelnost mezi jednotlivými zeměmi.

Dalším náročným úkolem je získávání informací od subjektů působících mimo bankovní systém, které mohou mít dopad na finanční systém a tedy i na měnovou politiku. Příkladem jsou hedgové fondy – investiční partnerství, která sdružují peníze omezeného počtu individuálních nebo institucionálních investorů – a dále stínové banky, tedy subjekty, které poskytují služby podobně jako banky, ale nemají výslovný přístup k likviditě na účtech centrálních bank.

Vyskytují se také obavy z přetěžování bank, neboť shromažďování a vykazování údajů vyžaduje přiměřený čas, finance a další zdroje.

Dále musí být vždy zajištěno zachování mlčenlivosti v souvislosti s jednotlivými údaji, zejména pokud jde o údaje dohledu používané v rámci činností prováděných společně se třetími stranami.

Stěžejním aspektem je harmonizace údajů

Nezbytně nutná je rovněž harmonizace údajů, neboť umožňuje získávat smysluplné výsledky a spolehlivá srovnání. Můžeme tak například důvěřovat přesnosti používaných údajů o inflaci, protože jsou odvozeny z národních údajů získaných na základě společného souboru definic a klasifikací, jinými slovy vycházejí ze stejného spotřebního koše zboží a služeb.

Kde statistiky ECB naleznete

ECB se při shromažďování, vývoji a vypracování statistik zaměřuje přirozeně zejména na eurozónu. Klíčové údaje zveřejňujeme.

Značná část statistik je k dispozici na internetových stránkách Statistika eurozóny - jež předkládají statistiky ve vizuální podobě a ve formátech snadno použitelných v digitálních médiích - nebo v našem komplexním datovém úložišti Statistical Data Warehouse.

Datové úložiště obsahuje:

  • měnověpolitické sazby a směnné kurzy ECB/Eurosystému
  • statistiku týkající se peněžních prostředků, úvěrů, bankovnictví a finančních trhů
  • platební bilanci a jiné externí statistiky
  • makroekonomickou a odvětvovou statistiku
  • statistiku platebního styku
  • statistiku pro dohledové a obezřetností účely
  • údaje týkající se inflace, dalších cen, nákladů, produkce a trhů práce

Evropský systém centrálních bank je hrdý na to, že je jedním ze dvou evropských zdrojů evropské statistiky vysoké kvality. Možné je to díky úzké spolupráci mezi ECB a národními centrálními bankami a dále s orgány a institucemi EU a národními i mezinárodními statistickými úřady, včetně statistického úřadu EU Eurostat.

Aktualizace: Tato stránka byla aktualizována 9. ledna 2018, kdy byly k tomuto tématu připojeny další podrobnosti.