Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Miksi tilastot ovat tärkeitä?

19.10.2016(päivitetty 9.1.2018)

EKP ja muut keskuspankit eivät voisi hoitaa tehtäviään ilman talouden ilmiöitä ja kehitystä kuvaavia tilastoja. Useimmissa EKP:n tehtävissä – olivatpa kyseessä rahapolitiikka-, rahoitusvakaus- tai pankkivalvontatehtävät – hyvien päätösten perustaksi tarvitaan laadukkaita tilastoja.

Rahapolitiikkakokouksia varten tehtävät analyysit talouden, rahatalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä ovat hyvä esimerkki siitä, miksi tilastot ovat tärkeitä EKP:lle ja sitä kautta myös euroalueen kansalaisille. Näiden tilastoihin perustuvien analyysien pohjalta EKP:n neuvosto tekee rahapoliittiset päätöksensä, jotka taas vaikuttavat kotitalouksien ja yritysten maksamiin lainakorkoihin. Tilastot vaikuttavat siis epäsuorasti lähes kaikkien elämään.

Tilastojen on oltava laadukkaita

Hyvien päätösten pohjaksi tarvitaan laadukkaita tilastoja. EKP:n tilastojen laadinnassa noudatetaan tiukkoja standardeja, joilla varmistetaan, että tilastot ovat tarkkoja, johdonmukaisia ja ajantasaisia ja että ne tuotetaan kansainvälisten standardien mukaan ja riippumattomasti. Riippumattomuudella varmistetaan, että tilastot ovat luotettavia, ja vahvistetaan siten EKP:n päätösten uskottavuutta sekä yleistä luottamusta EKP:hen.

Tilastojen on oltava merkityksellisiä

Viimeaikainen finanssikriisi on osoittanut, miten tärkeää on kerätä paitsi merkityksellisiä myös yhä yksityiskohtaisempia tilastotietoja. Aiemmin keskuspankkien tilastot ovat kuvanneet pääasiassa kokonaiskehitystä – siis väistämättä keskimääräistä kehitystä – mutta nyt kerätään yhä yksityiskohtaisempia mikrotason tietoja esimerkiksi yksittäisistä lainoista, taloustoimista ja pankeista.

Yksityiskohtaisten tilastotietojen avulla voidaan tutkia tarkemmin, miten rahapolitiikka välittyy talouden eri osiin. Näin niiden avulla voidaan myös kehittää entistä tehokkaampia rahapoliittisia toimia. Lisäksi yksityiskohtaisten tietojen avulla on helpompi havaita mahdolliset äärihavainnot (selvästi poikkeavat havainnot) ja äärimmäisen kehityksen riskit (tapahtumat tai lopputulokset, joiden toteutumisen todennäköisyys on pieni mutta vaikutus suuri) ja puuttua tilanteeseen aiemmin. EKP:n AnaCredit-tietokanta on hyvä esimerkki yksityiskohtaisten tietojen keräämisestä. Uusi tietokanta sisältää tietoja euroalueen yksittäisten pankkien myöntämistä lainoista.

Yksityiskohtaisten tietojen keruu on haasteellista

Yksityiskohtaisten tilastotietojen kerääminen voi olla varsin haasteellista. Haasteita liittyy varsinkin sellaisten tilastointi- ja laskentamenetelmien valintaan, joilla varmistetaan, että eri maiden tilastot ovat vertailukelpoisia. Ei myöskään ole helppoa kerätä tilastotietoja sellaisista yhteisöistä, jotka toimivat pankkijärjestelmän ulkopuolella mutta voivat sieltä käsin vaikuttaa rahoitusjärjestelmään ja sitä kautta myös rahapolitiikkaan. Tällaisia ovat esimerkiksi riskirahastot sekä pankkipalvelujen kaltaisia palveluja tarjoavat ns. varjopankit.

Raportointivaatimukset eivät saa olla kohtuuttomia, sillä pankeilla on oltava raportointia varten riittävästi aikaa, rahaa ja muita resursseja. Lisäksi kerättävien tietojen salassapito on aina varmistettava erityisesti tilanteissa, joissa valvontatietoja käytetään ulkopuolisten tahojen kanssa.

Kerättävien tietojen yhdenmukaistaminen on olennaisen tärkeää

Kun tilastotiedot kerätään yhdenmukaistetussa muodossa, tulokset ovat varmasti käyttökelpoisia ja niitä voidaan vertailla luotettavasti. Esimerkiksi euroalueen inflaatiotilastot ovat erittäin luotettavia, sillä niiden perustana olevat tiedot kootaan kaikissa maissa yhdenmukaisten määritelmien ja luokittelujen perusteella – siis käyttäen samanlaista tavaroiden ja palveluiden ostoskoria.

EKP:n tilastot ovat helposti saatavilla

Monet EKP:n keräämistä, kehittämistä ja laatimista tilastoista (jotka koskevat luonnollisesti lähinnä euroaluetta) ovat kaikkien saatavilla. Erilaisia tilastoja voi tarkastella muun muassa Euroalueen tilastot -verkkosivustossa, jossa on panostettu tilastojen visuaalisuuteen ja jonka tilastot on helppo upottaa digitaalisiin aineistoihin. Kattavat tilastot ovat saatavana Statistical Data Warehouse -tilastopalvelussa, jossa on muun muassa

  • EKP:n/eurojärjestelmän ohjauskorko- ja valuuttakurssitilastoja
  • raha-, luotto-, pankki- ja rahoitusmarkkinatilastoja
  • maksutasetilastoja ja muita euroalueen ulkopuolisia tilastoja
  • makrotalous- ja sektorilitinpitotilastoja
  • maksutilastoja
  • valvonta- ja vakavaraisuustilastoja
  • inflaatiota, muita hintoja, kustannuksia, tuotantoa ja työmarkkinoita koskevia tilastoja.

EU:ssa on kaksi tilastointiorganisaatiota, jotka tuottavat laadukkaita eurooppalaisia tilastoja, ja Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) on toinen niistä. EKP kokoaa EKPJ:n tilastot tiiviissä yhteistyössä kansallisten keskuspankkien, EU:n toimielinten sekä EU:n tilastotoimisto Eurostatin ja muiden kansallisten ja kansainvälisten tilastolaitosten kanssa.

Päivitys: Sivun tietoja tarkennettiin 9.1.2018.