Waarom zijn statistieken belangrijk?

19 oktober 2016 (bijgewerkt op 9 januari 2018)

Statistieken – feiten of op grond van een aantal numerieke data samengestelde gegevens – zijn zeer belangrijk voor de ECB, en voor centrale banken in het algemeen. Veel van het werk van de ECB, of dat nu verband houdt met onze kernfunctie van monetair beleid, met financiële stabiliteit of met bankentoezicht, is afhankelijk van statistieken van goede kwaliteit – een basisvoorwaarde om goed gefundeerde besluiten te kunnen nemen.

De analyse van de economische, monetaire en financiële ontwikkelingen die voor elke monetairbeleidsvergadering wordt opgesteld is een duidelijk voorbeeld van waarom statistieken belangrijk zijn voor de ECB – én voor de burgers van de landen van het eurogebied. Deze statistieken vormen een essentieel ingrediënt voor de Raad van Bestuur wanneer deze monetairbeleidsbeslissingen neemt, en deze beslissingen zijn vervolgens weer van invloed op de rentetarieven die personen en bedrijven betalen. Statistieken kunnen dus indirect van invloed zijn op de levens van velen.

Het belang van statistieken van hoge kwaliteit

Gedegen beslissingen vereisen statistieken van hoge kwaliteit. Wij houden ons daarom aan strikte normen om ervoor te zorgen dat de statistieken van de ECB correct, consistent en op tijd zijn, en geproduceerd worden overeenkomstig internationale normen en zonder enige bemoeienis van buitenaf. Onafhankelijkheid waarborgt betrouwbare statistieken, en ondersteunt de geloofwaardigheid van onze beleidsbeslissingen en het vertrouwen in de ECB.

Relevante gegevens zijn ook nodig

De recente financiële crisis heeft nog eens duidelijk aangetoond hoe noodzakelijk het is relevante en voldoende gedetailleerde gegevens te verzamelen. Daarom bevatten centralebankstatistieken in toenemende mate niet alleen aggregaten, die altijd betrekking hebben op gemiddelden, maar ook gedetailleerdere gegevens, microgegevens, bijvoorbeeld op het niveau van individuele leningen, transacties en banken.

Gedetailleerde gegevens kunnen beter inzicht opleveren in hoe het monetair beleid doorwerkt op verschillende terreinen binnen de economie en zij kunnen de opzet van toekomstige beleidsmaatregelen helpen verbeteren. Daarnaast kunnen zij het, in het geval van uitschieters (afwijkingen in de gegevens) of staartrisico's (gebeurtenissen of uitkomsten die zich weliswaar waarschijnlijk nauwelijks zullen voordoen maar die een grote invloed zouden kunnen hebben), ook mogelijk maken tot een tijdiger beleidsreactie te komen. Een mooi voorbeeld van gedetailleerde gegeven is het AnaCredit-project van de ECB, waarbij het gaat om een nieuwe dataset met gedetailleerde informatie over individuele bankleningen in het eurogebied.

De uitdagingen bij het verzamelen van gedetailleerde gegevens

Het verzamelen van gedetailleerde statistische informatie kan behoorlijk lastig zijn, met name wat betreft het kiezen van methodologieën en berekeningsmethodes die ervoor zorgen dat de statistieken voor alle landen vergelijkbaar zijn. Een andere uitdaging is het verkrijgen van informatie van entiteiten die buiten het bankstelsel actief zijn en die van invloed zouden kunnen zijn op het financiële stelsel en aldus op het monetair beleid. Twee voorbeelden daarvan zijn hedgefondsen – beleggingsfirma's die het geld van een beperkt aantal individuele of institutionele beleggers poolen – en schaduwbanken – entiteiten die diensten verlenen die overeenkomen met die van banken maar zonder expliciete toegang tot centralebankliquiditeit. Voorts wil men vermijden dat banken overbelast worden, aangezien de taak van het verzamelen en rapporteren van gegevens toewijzing van voldoende tijd, geld en andere middelen vereist. Bovendien moet de vertrouwelijkheid van individuele gegevens te allen tijde worden gewaarborgd, met name in het geval van toezichtsgegevens die worden gebruikt bij gezamenlijk met externe partijen uitgevoerde activiteiten.

Gegevensharmonisatie is van essentieel belang

Gegevensharmonisatie is eveneens van kritisch belang aangezien deze zinvolle resultaten en betrouwbare vergelijkingen mogelijk maakt. Wij kunnen bijvoorbeeld vertrouwen op de correctheid van de gebruikte inflatiegegevens omdat zij worden afgeleid van nationale gegevens die zijn gebaseerd op een gemeenschappelijke set definities en classificaties – met andere woorden: hetzelfde mandje met goederen en diensten.

Waar kunt u de statistieken van de ECB vinden?

De door de ECB verzamelde, ontwikkelde en opgestelde statistieken richten zich uiteraard vooral op het eurogebied. En wij stellen ook belangrijke gegevens beschikbaar.

U heeft toegang tot een breed scala van statistieken op ofwel de website Our Statistics, die een visuele presentatie geeft van de statistieken in formats die gemakkelijk in digitale media kunnen worden opgenomen, ofwel direct in ons veelomvattende Statistical Data Warehouse.

In het Statistical Data Warehouse vindt u onder meer:

  • beleidsrentes van het ECB/Eurosysteem en wisselkoersen
  • monetaire, krediet-, bancaire en financiëlemarktstatistieken
  • betalingsbalans- en andere externe statistieken
  • macro-economische en sectorale statistieken
  • statistieken betreffende het betalingsverkeer
  • toezichts- en prudentiële statistieken
  • gegevens met betrekking tot de inflatie en tot andere prijzen, kosten, de productie en arbeidsmarkten

Het Europees Stelsel van Centrale Banken is er trots op een van de twee Europese bronnen van Europese statistieken van hoge kwaliteit te zijn. Dit is mogelijk dankzij de nauwe samenwerking van de ECB met de nationale centrale banken, en met EU-instellingen en nationale en internationale statistische instellingen, waaronder het Europese bureau voor statistiek, Eurostat.

Update: Deze uitleg is op 9 januari 2018 geactualiseerd om meer gedetailleerde informatie te geven over het onderwerp.