Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Miks on statistika oluline?

19. oktoober 2016 (ajakohastatud 9. jaanuaril 2018)

Statistilised andmed – arvandmete kogumil põhinevad faktid või andmed – on väga olulised nii EKP-le kui ka üldiselt keskpankadele. Suur osa EKP tööst, olgu see seotud rahapoliitiliste põhiülesannete täitmise, finantsstabiilsuse tagamise või pangandusjärelevalvega, sõltub kvaliteetsest statistikast, mis on hädavajalik teadlike otsuste tegemiseks.

Iga rahapoliitikaistungi jaoks koostatav majandus-, monetaar- ja finantsarengu analüüs näitab selgelt, miks statistika on EKP ja euroala riikide elanike jaoks tähtis. Statistika on EKP nõukogule peamine sisend rahapoliitiliste otsuste tegemisel; need omakorda mõjutavad intressimäärasid, mida eraisikud ja ettevõtted maksavad. Statistika saab seega kaudselt mõjutada paljude inimeste elu.

Kvaliteetse statistika tähtsus

Usaldusväärsete otsuste tegemiseks on vaja kvaliteetseid statistilisi andmeid. Seetõttu järgib EKP rangeid standardeid, et tagada oma statistika täpsus, järjekindlus, õigeaegsus ja koostamine kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ilma välise sekkumiseta. Sõltumatus tagab usaldusväärse statistika ning toetab EKP poliitiliste otsuste kindlust ja usaldust EKP vastu.

Asjakohaste andmete vajalikkus

Hiljutine finantskriis on juhtinud tähelepanu vajadusele koguda asjakohaseid ja granulaarsemaid andmeid. Seetõttu hõlmab keskpankade statistika edaspidi mitte üksnes koondandmeid, mis on alati seotud keskmiste näitajatega, vaid ka mikrotasandi (üksikasjalikumaid) andmeid, näiteks üksikute laenude, tehingute ja pankade tasandil.

Granulaarsed andmed aitavad paremini mõista, kuidas rahapoliitika kandub üle erinevatesse majandussegmentidesse. Samuti võivad need aidata parandada tulevaste poliitikameetmete kavandamist ning suurendada erandite (andmetega seotud kõrvalekalded) või erakordsete riskide (sündmused või tulemused, mille ilmnemise tõenäosus on väike, kuid millel on suur mõju) korral poliitikameetmete ajakohasust. Granulaarsete andmete hea näide on EKP AnaCrediti projekt, mis hõlmab uut andmekogumit, mis annab üksikasjalikku teavet pangalaenude kohta euroalal.

Üksikasjalike andmete kogumisel esinevad probleemid

Üksikasjalike statistiliste andmete kogumine võib olla üsna keeruline, pidades eelkõige silmas metoodikate ja arvutamismeetodite valikut, et tagada riikidevaheline võrreldavus. Lisaks ei ole lihtne hankida teavet pangandussüsteemivälistelt majandusüksustelt, mis võivad mõjutada finantssüsteemi ja seega ka rahapoliitikat. Headeks näideteks on riskifondid ehk investeerimispartnerlused, mis koondavad kokku piiratud arvu üksikute/institutsiooniliste investorite rahalised vahendid, ja varipangad ehk majandusüksused, mis osutavad pankadega sarnaseid teenuseid, kuid otsese juurdepääsuta keskpanga likviidsusele.

Kuna andmete kogumine ja aruandlus nõuavad piisavalt aega, raha ja muid ressursse, on probleemiks ka pankade liigne koormus.

Peale selle peab alati olema tagatud individuaalsete andmete konfidentsiaalsus, eriti järelevalveandmete puhul, mida kasutatakse väliste osapooltega koostöös läbiviidavate tegevuste raames.

Andmete ühtlustamise olulisus

Andmete ühtlustamine on samuti oluline, sest see võimaldab saada mõtestatud tulemusi ja usaldusväärseid võrdlusi. Kasutatud inflatsiooniandmete õigsuses võib näiteks olla kindel seetõttu, et need saadakse riikide andmetest, mis põhinevad ühtsetel määratlustel ja klassifikatsioonidel ehk teisisõnu samasuguste kaupade ja teenuste ostukorvil.

Kuidas leida EKP statistikat?

EKP kogutud, arendatud ja koostatud statistilised andmed keskenduvad loomulikult peamiselt euroalale. EKP võimaldab ka juurdepääsu põhiandmetele.

Mitmesugune statistika on kättesaadav nii Euroala statistika veebilehel (kus esitatakse andmeid visuaalselt ja formaadis, mida saab hõlpsalt kasutada digitaalmeedias) kui ka tervikliku statistika andmeaida kaudu.

Andmeait sisaldab järgmisi andmeid:

  • EKP/eurosüsteemi poliitika ja vahetuskursid;
  • rahandus-, krediidi-, pangandus- ja finantsturustatistika;
  • maksebilansi- ja muu välisstatistika;
  • makromajanduslik ja sektoristatistika;
  • maksestatistika;
  • järelevalve- ja usaldatavusstatistika;
  • andmed inflatsiooni, muude hindade, kulude, toodangu ja tööturgude kohta.

Kvaliteetse Euroopa statistika üks kahest allikast on Euroopa Keskpankade Süsteem. See on võimalik tänu EKP tihedale koostööle riikide keskpankadega, ELi institutsioonidega ning riiklike ja rahvusvaheliste statistikaametitega, sealhulgas Eurostatiga.

Teemat ajakohastati ja lisati üksikasjalikum teave 9. jaanuaril 2018.