Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
Najnovšie informácie nájdete v anglickej verzii tejto stránky.

Prečo záleží na štatistike?

19. októbra 2016(aktualizované 9. januára 2018)

Štatistika – fakty alebo údaje vygenerované zo súboru číselných dát – je pre ECB a pre centrálne banky vo všeobecnosti veľmi dôležitá. Činnosť ECB, či už v oblasti menovej politiky, jej hlavnej funkcie, alebo finančnej stability či bankového dohľadu, do značnej miery závisí od kvalitných štatistických údajov, ktoré sú nevyhnutným predpokladom prijímania fundovaných rozhodnutí.

Analýza ekonomického, menového a finančného vývoja vypracovaná pred každým menovopolitickým zasadaním je jasným príkladom toho, prečo je štatistika pre ECB – a zároveň aj pre občanov krajín eurozóny – dôležitá. Tieto štatistiky predstavujú základný súbor informácií, z ktorých Rada guvernérov vychádza pri rozhodovaní o menovej politike. Tieto rozhodnutia majú vplyv na vývoj úrokových mier, ktoré platia ľudia a podniky. Štatistika tak má nepriamy vplyv na mnohých z nás.

Dôležitosť spoľahlivých štatistík

Správne rozhodnutia si vyžadujú spoľahlivé štatistické údaje. Dodržiavame preto prísne normy, aby boli štatistické údaje ECB presné, konzistentné, včasné a vypracované v súlade s medzinárodnými štandardmi bez akéhokoľvek externého vplyvu. Nezávislosť nám umožňuje produkovať vierohodné štatistiky, ktoré prispievajú k dôveryhodnosti našich menovopolitických rozhodnutí a dôvere v ECB.

Potreba relevantných údajov

Nedávna finančná kríza poukázala na potrebu zberu relevantných a podrobnejších údajov. Rozsah štatistiky centrálnych bánk sa tak posúva nad rámec agregátnych údajov, ktoré nevyhnutne vychádzajú z priemerov, a čoraz viac využíva mikroúdaje (podrobnejšie údaje), napríklad na úrovni jednotlivých úverov, transakcií a bánk.

Takéto podrobné údaje môžu pomôcť lepšie pochopiť, ako sa menová politika prenáša do rôznych sektorov hospodárstva, môžu pomôcť pri navrhovaní budúcich menovopolitických opatrení a v prípade zistenia atypických informácií (dátových anomálií) alebo rizík krajných udalostí (udalostí s malou pravdepodobnosťou výskytu, no veľkými potenciálnymi dôsledkami) môžu umožniť pohotovejšiu reakciu menovej politiky. Dobrým príkladom podrobných údajov je AnaCredit, projekt ECB, ktorý využíva novú databázu s podrobnými informáciami o jednotlivých bankových úveroch v eurozóne.

Náročnosť zberu podrobných údajov

Zber podrobných štatistických informácií môže byť pomerne náročný, najmä pokiaľ ide o výber metodík a postupov výpočtu, ktoré zabezpečujú porovnateľnosť medzi jednotlivými krajinami.

Ďalšou otázkou je získavanie informácií od subjektov pôsobiacich mimo bankového systému, ktoré môžu ovplyvniť finančný systém a tým aj menovú politiku. Týka sa to napríklad hedžových fondov – investičných spoločností, ktoré združujú peniaze obmedzeného počtu individuálnych/inštitucionálnych investorov – alebo tieňových bánk – subjektov, ktoré poskytujú podobné služby ako banky, no bez explicitného prístupu k likvidite centrálnej banky.

Okrem toho je potrebné brať do úvahy aj to, že zber a vykazovanie údajov, ktoré si vyžadujú značné časové, finančné a iné náklady, by nemali pre banky predstavovať nadmernú záťaž.

Zároveň je nevyhnutné zabezpečiť nepretržitú dôvernosť jednotlivých údajov, predovšetkým v prípade údajov dohľadu používaných v rámci činností vykonávaných spoločne externými subjektmi.

Harmonizácia údajov: základný predpoklad

Veľmi dôležitá je aj harmonizácia údajov, pretože vďaka nej je možné dosiahnuť zmysluplné výsledky a spoľahlivé porovnania. Môžeme si napríklad byť istí spoľahlivosťou údajov o inflácii, pretože sú odvodené z národných údajov na základe jednotného súboru definícií a klasifikácií – inými slovami, rovnakého koša tovarov a služieb.

Ako nájsť štatistické údaje ECB?

Štatistické údaje, ktoré zbiera, zostavuje a pripravuje ECB, sa prirodzene zameriavajú hlavne na eurozónu. Najdôležitejšie údaje ECB sprístupňuje aj verejnosti.

Prístup k širokému spektru štatistických údajov umožňuje napríklad naša internetová stránka Štatistika eurozóny, ktorá štatistiky prezentuje vizuálnym spôsobom vo formáte ľahko použiteľnom v digitálnych médiách, alebo naša komplexná databáza Statistical Data Warehouse. Databáza Statistical Data Warehouse obsahuje:

  • menovopolitické sadzby a výmenné kurzy ECB/Eurosystémy,
  • peňažnú, úverovú a bankovú štatistiku a štatistiku finančného trhu,
  • štatistiku platobnej bilancie a ostatné externé štatistiky,
  • makroekonomické a sektorové štatistiky,
  • platobnú štatistiku,
  • dohľadové a prudenciálne štatistiky,
  • údaje súvisiace s infláciou, ďalšími cenami, nákladmi, produkciou a trhom práce.

Európsky systém centrálnych bánk si cení skutočnosť, že je jedným z dvoch európskych zdrojov vysokokvalitných európskych štatistík. Vďačí za to úzkej spolupráci ECB s národnými centrálnymi bankami, ako aj s inštitúciami EÚ a národnými i medzinárodnými štatistickými úradmi vrátane štatistického úradu EÚ Eurostat.

Aktualizácia: Táto časť bola aktualizovaná 9. januára 2018 s cieľom poskytnúť bližšie informácie k danej téme.