Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Kāpēc nepieciešama statistika?

19.10.2016.(aktualizēts 09.01.2018.)

Statistika – fakti vai datu vienības, ko iegūst no skaitlisku datu kopumiem, – ir ļoti svarīga gan ECB, gan centrālajām bankām vispār. ECB darbā gan saistībā ar monetārās politikas pamatfunkciju, gan finanšu stabilitāti, gan banku uzraudzību lielā mērā būtiski kvalitatīvi statistikas dati – tie nepieciešami pārdomātu lēmumu pieņemšanai.

Ekonomisko, monetāro un finanšu norišu analīze, kas tiek veikta pirms katras monetārās politikas sanāksmes, ir uzskatāms piemērs, kāpēc ECB un euro zonas valstu iedzīvotājiem nepieciešama statistika. Šī statistika ir galvenais pamats, uz kura balstoties Padome pieņem monetārās politikas lēmumus, kas savukārt ietekmē procentu likmes, kuras tiek noteiktas iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Tādējādi statistika var netieši ietekmēt daudzu dzīves.

Augstas kvalitātes statistikas nozīme

Pamatotiem lēmumiem nepieciešama augstas kvalitātes statistika. Tāpēc mēs ievērojam stingrus standartus, lai nodrošinātu, ka ECB statistika ir precīza, konsekventa, savlaicīga un sagatavota atbilstoši starptautiskajiem standartiem bez ārējas iejaukšanās. Neatkarība nodrošina uzticamus statistikas datus, kas veicina mūsu politikas lēmumu ticamību un stiprina uzticēšanos ECB.

Nepieciešami arī atbilstoši dati

Nesenā finanšu krīze akcentēja nepieciešamību vākt atbilstošākus un detalizētākus datus. Tādējādi centrālo banku statistika vairs neaprobežojas ar apkopotajiem datiem, kuri vienmēr ir vidējie rādītāji, bet aptver arī mikrodatus (detalizētākus datus), piemēram, atsevišķu kredītu, darījumu un banku līmenī.

Mikrodati var veicināt labāku izpratni par to, kā notiek monetārās politikas transmisija uz dažādām ekonomikas jomām, tie var palīdzēt uzlabot nākotnes politikas pasākumus, un izņēmumu (datu noviržu) vai maz iespējamu risku (tādu norišu vai iznākumu, kuriem ir maza rašanās iespējamība, bet liela ietekme) gadījumā tie var nodrošināt savlaicīgāku politikas reakciju. ECB AnaCredit projekts, kas ietver jaunu datu kopu, sniedzot detalizētu informāciju par atsevišķiem euro zonas banku kredītiem, ir labs mikrodatu piemērs.

Ar detalizētu datu vākšanu saistītie sarežģījumi

Detalizētas statistiskās informācijas vākšana var būt diezgan sarežģīta, īpaši attiecībā uz metodoloģijas un aprēķinu metožu izvēli, lai būtu iespējams salīdzināt dažādu valstu datus.

Sarežģīts uzdevums ir arī informācijas iegūšana no iestādēm, kuras darbojas ārpus banku sistēmas un kurām var būt ietekme uz finanšu sistēmu un attiecīgi arī uz monetāro politiku. Kā piemēru var minēt nodrošinājuma fondus – ieguldījumu partnersabiedrības, kas apkopo ierobežota skaita privāto/institucionālo ieguldītāju līdzekļus, un paralēlās bankas – iestādes, kuras sniedz bankām līdzīgus pakalpojumus, bet kurām nav tiešas pieejas centrālo banku likviditātei.

Pastāv bažas arī par to, lai bankām netiktu radīts pārmērīgs slogs, jo datu vākšanai un paziņošanai nepieciešami atbilstoši laika, naudas un citi resursi.

Turklāt vienmēr jānodrošina atsevišķu datu konfidencialitāte, īpaši attiecībā uz uzraudzības datiem, kurus izmanto darbībās, kas veiktas kopīgi ar ārējām personām.

Datu saskaņošana ir galvenā problēma

Būtiska ir arī datu saskaņošana, jo tā nodrošina pamatotus rezultātus un ticamus salīdzinājumus. Piemēram, mēs varam būt pārliecināti par izmantoto inflācijas datu precizitāti, jo tie balstās uz valstu datiem, kas iegūti, pamatojoties uz vienotu definīciju un iedalījumu kopumu, citiem vārdiem runājot, uz to pašu preču un pakalpojumu grozu.

Kur atrodama ECB statistika?

Protams, ECB vāktie, izstrādātie un sagatavotie statistikas dati galvenokārt attiecas uz euro zonu. Mēs ļaujam izmantot svarīgākos datus arī citiem.

Plašs statistikas datu klāsts pieejams interneta vietnē "Euro zonas statistika", kur statistikas dati pasniegti vizuālā un digitālajos medijos viegli iegulstamā formā, vai mūsu visaptverošajā Statistisko datu noliktavā.

Statistisko datu noliktava ietver:

  • ECB/Eurosistēmas monetārās politikas procentu likmes un valūtu kursus;
  • naudas, kredītu, banku darbības un finanšu tirgu statistiku;
  • maksājumu bilances un cita veida ārējo statistiku;
  • makroekonomisko un sektoru statistiku;
  • maksājumu statistiku;
  • uzraudzības un prudenciālo statistiku;
  • datus saistībā ar inflāciju, citām cenām, izmaksām, ražošanas apjomu un darba tirgu.

Eiropas Centrālo banku sistēma lepojas ar to, ka ir viena no divām Eiropas statistikas iestādēm, kas sagatavo augstas kvalitātes Eiropas statistiku. Tas ir iespējams, pateicoties ECB un valstu centrālo banku ciešajai sadarbībai ar citām nacionālajām un starptautiskajām institūcijām un ES iestādēm, piemēram, Eurostat.

Aktualizēts 09.01.2018., lai sniegtu papildu informāciju par šo tēmu.