Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Varför är statistik viktigt?

19 oktober 2016(uppdaterad den 9 januari 2018)

Statistik – fakta eller data som utvunnits ur sifferuppgifter – är mycket viktigt både för ECB och för andra centralbanker. Mycket av vårt arbete, oavsett om det rör sig om den rent penningpolitiska verksamheten, finansiell stabilitet eller banktillsyn, är beroende av statistik av god kvalitet – och en nödvändig förutsättning för välinformerade beslut.

Analysen av den ekonomiska, monetära och finansiella utvecklingen som utarbetas inför varje penningpolitiskt sammanträde är ett tydligt exempel på varför statistik är viktigt för ECB – och för invånarna i länderna i euroområdet. Sådan statistik utgör ett viktigt underlag för ECB-rådets penningpolitiska beslut, vilka i sin tur påverkar de räntor som människor och företag betalar. Statistik kan alltså indirekt påverka många människors liv.

Det är viktigt att statistik håller hög kvalitet

Välgrundade beslut är beroende av att statistiken är av hög kvalitet. Vi följer därför strikta normer för att säkerställa att ECB:s statistik är exakt, konsekvent, aktuell och framställd i enlighet med internationella standarder utan inblandning utifrån. Oberoende möjliggör tillförlitliga uppgifter, vilket ger trovärdighet åt våra beslut och skapar förtroende för ECB.

Relevanta data behövs

Den senaste finanskrisen har visat på nödvändigheten av relevanta och mer detaljerade uppgifter. Centralbanksstatistikens område går därför numera utöver aggregat, vilka alltid innehåller genomsnitt, till att även omfatta mikrodata (som är mer detaljerade), t.ex. enskilda lån, transaktioner och banker.

Detaljuppgifter kan bidra till en bättre förståelse för hur penningpolitiken slår igenom i olika delar av ekonomin. Sådana uppgifter kan förbättra utformningen av penningpolitiska åtgärder i framtiden samt, i händelse av extremvärden (anomalier i data) eller s.k. tail risks (risker med låg sannolikhet men allvarliga effekter), möjliggöra för penningpolitiken att reagera snabbare. ECB:s projekt AnaCredit, som omfattar en ny databas med detaljerad information om individuella banklån i euroområdet, är ett bra exempel på detaljuppgifter.

Utmaningar med detaljerade data

Det kan vara en verklig utmaning att samla in detaljerade data, särskilt vad gäller vilka metoder som ska användas och hur beräkningar ska göras så att statistik från olika länder kan jämföras.En annan svårighet kan bestå i att få information från enheter med verksamhet utanför banksystemet som kan påverka det finansiella systemet och följaktligen även penningpolitiken. Två exempel är hedgefonder (investeringspartnerskap som samlar pengar från ett begränsat antal individer/institutionella investerare i en pool) samt skuggbanker (enheter som erbjuder bankliknande tjänster men som inte har någon explicit tillgång till centralbankslikviditet).Man vill inte heller överbelasta bankerna med insamling och rapportering av uppgifter eftersom det kostar tid, pengar och resurser.Dessutom måste man säkra sekretessen för enskilda datauppgifter, framför allt vad gäller tillsynsdata som används i aktiviteter som bedrivs gemensamt med externa aktörer.

Harmonisering av data är viktigt

Dataharmonisering är av central betydelse eftersom det möjliggör tillförlitliga och meningsfulla jämförelser. Vi kan t.ex. vara säkra på att de inflationsdata som används är korrekta, eftersom de härrör från nationella data baserade på gemensamma definitioner och klassificeringar. Det handlar med andra ord om samma inköpskorg av varor och tjänster.

Var hittar jag statistik från ECB?

Euroområdet är förstås det viktigaste området för den statistik som samlas in och behandlas av ECB. Det sker också datautbyte för viktiga uppgifter.Du kan hitta mycket statistik på webbplatsen Euroområdets statistik, vars statistik presenteras på ett visuellt vis och är enkel att använda i digitala medier, eller på vår webbplats Statistical Data Warehouse.Den sistnämnda innehåller uppgifter om

  • ECB:s/Eurosystemets policy och växelkurser
  • penning-, kredit- och bankstatistik samt finansmarknadsstatistik
  • statistik över betalningsbalansen och annan extern statistik
  • makroekonomisk statistik och statistik över sektorer
  • betalningsstatistik
  • tillsynsrelaterad statistik 
  • uppgifter om inflation, övriga priser, kostnader, produktion och arbetsmarknader

Vi inom det Europeiska centralbankssystemet är stolta över vara en av de två europeiska källor som tillhandahåller europeisk statistik av hög kvalitet. Detta kan vi göra tack vare ett nära samarbete mellan ECB och de nationella centralbankerna, med nationella såväl som internationella statistikbyråer samt med EU:s statistikkontor Eurostat.

Uppdatering: den här förklaringen uppdaterades den 9 januari 2018 i syfte att ge en mer detaljerad beskrivning av ämnet.