European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

2-euro minnesmynt – 2022

Dessa beskrivningar baseras på information i Europeiska unionens officiella tidning och kan därför skilja sig lite från annat material som publicerats på denna webbplats.

Frankrike

Tema: 90-årsminnet av president Jacques Chiracs födelse

Beskrivning: Den franske presidenten Jacques Chirac var en av de viktigaste arkitekterna bakom EU:s utveckling under de två mandatperioder som han innehade presidentämbetet. Det var han som var president 2002 vid införandet av euron, vars 20-årsjubileum vi firade i början av året. Åtsidan upptas av en symboliskt framåtskådande halsbild av president Jacques Chirac vänd mot höger. Kring porträttbilden återfinns flera symboler för hans statsmannagärning: en eurosymbol, ett tecken på hans medverkan vid eurons införande och på hans europeiska anda, och vidare den franska flaggans heraldiska färger i skraffering, med landsbeteckningen ”RF” (république française) som en hänvisning till hans presidentskap. I omskrift nedan ”JACQUES CHIRAC” samt födelse- och dödsår, 1932 och 2019. Präglingsår och myntmärken återfinns ovan och nedan till höger. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 9 000 000

Utgivning: Januari 2022

Italien

Tema: 30-årsminnet av morden på Giovanni Falcone och Paolo Borsellino

Beskrivning: Åtsidan upptas av porträtt av de två italienska domarna Giovanni Falcone och Paolo Borsellino, inspirerade av fotografi taget av Tony Gentile. I omskrift ovan ”FALCONE – BORSELLINO”, därunder ”1992” och ”2022” samt ”RI” för Republiken Italien mellan årtalen. Till höger ”R”, myntortsmärke för myntverket i Rom, och till vänster initialerna ”VdS” för formgivaren Valerio de Seta. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 3 000 000

Utgivning: Januari 2022

Italien

Tema: 170-årsjubileet av inrättandet av den italienska statspolisen

Beskrivning: Åtsidan visar två poliser från Polizia di Stato (Italiens statspolis), en kvinna och en man, stående framför en polisbil. Längst upp syns i omskrift ”POLIZIA DI STATO” och till höger förkortningen ”RI” för det utgivande landet Repubblica italiana. Nedtill till vänster, i mitten respektive till höger återfinns ”R” för Roms myntverk, initialerna ”AM” för formgivaren Annalisa Masini samt årtalen ”1852” och ”2022”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 3 000 000

Utgivning: Januari 2022

Tyskland

Tema: Thüringen (i serien förbundsländer)

Beskrivning: Åtsidan upptas av borgen Wartburg, det första tyska slott som upptogs på Unescos världsarvslista. Under borgen återfinns inskriften ”THÜRINGEN” med det utgivande landets landskod ”D” allra längst ner. Myntortsmärket för respektive myntverk (”A”, ”D”, ”F”, ”G” eller ”J”) är placerat ovan till höger och därunder gravörens initialer OS (Olaf Stoy (Rabenau)). Årtalet ”2022” anges ovan till vänster. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 30 000 000

Utgivning: 25 januari 2022

Luxemburg

Tema: 50-årsjubileet av det rättsliga skyddet för Luxemburgs flagga

Beskrivning: Åtsidan upptas till vänster av en bröstbild av storhertig Henri en face och till höger av Luxemburgs trikolorflagga. Årtalet ”1972” syns ovanför och präglingsåret ”2022” under flaggan. Längst ned anges utgivningslandets namn ”LËTZEBUERG”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000

Utgivning: Januari 2022

Slovenien

Tema: 150-årsdagen av arkitekten Jože Plečniks födelse

Beskrivning: Åtsidan visar ett utsnitt av det stora fönstret i läsesalen i Sloveniens National- och universitetsbibliotek, med dess mittkolonn i förgrunden. I fönstret finns bokstäverna ”A R H. P L E Č N I K” inlagda, vilket metaforiskt kan läsas som en arkitektsignatur, vilken egentligen manifesterar sig i alla hans byggnader. Bokstäverna är placerade i indragna fönsteröppningar och kan i hans formspråk tolkas som rumsliga arkitektoniska gestaltningar, som betoningar, inplacerade i fasaden, eller som geometriskt utformade objekt. Hela kompositionen uppvisar en rumsuppfattning som avspeglar arkitektens rika uttryckssätt. Kompositionen är centrerad kring kolonnen, vars roll är att avgränsa myntets rumslighet och skapa ett förhållande mellan ute och inne eller framför och bakom, vilket är ett av Plečniks vanligt förekommande stildrag i rumsgestaltningen. På så sätt blir kompositionen en rumslig miniatyr, ett rum inom rummet, flerskiktad och mystisk. Längst ned återfinns inskriften ”JOŽE PLEČNIK”. Till vänster, lodrätt, årtalet ”1872”. Till höger, lodrätt, anges utgivningslandets namn ”SLOVENIJA” och därunder utgivningsåret ”2022”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 000 000

Utgivning: Januari 2022