Menu

Valutareserver och egna medel

ECB:s valutareserver säkerställer att ECB har tillräckligt med likviditet för att utföra valutatransaktioner om det behövs. Valutareserverna upprättades från början för att överföra valutareserver från de nationella centralbankerna i euroområdet när tredje etappen av Ekonomiska och monetära unionen började den 1 januari 1999.

Målen för förvaltningen av ECB:s valutareserver är, i ordningsföljd efter betydelse: likviditet, säkerhet och avkastning.

ECB:s valutareservportfölj består av US-dollar, japanska yen, kinesiska renminbi (CNY), guld och särskilda dragningsrätter. Portföljens exakta sammansättning ändras över tiden och återspeglar förändringar i de investerade tillgångarnas marknadsvärde samt ECB:s valuta- och guldtransaktioner.

Reserverna i US-dollar, japanska yen och kinesiska renminbi (CNY) förvaltas aktivt av ECB och vissa nationella centralbanker i euroområdet som vill ta del i denna förvaltning. De agerar då som ombud för ECB. Nationella centralbanker kan välja att slå samman sin operativa verksamhet för förvaltningen av ECB:s valutareserver med andra nationella centralbanker. Varje nationell centralbank eller grupp av nationella centralbanker som samarbetar brukar förvalta en portfölj med US-dollar eller japanska yen för ECB:s räkning.

ECB säljer guld i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld och "Joint Statement on Gold" (gemensamt uttalande om guld), se länk till pressmeddelande nedan. ECB har undertecknat dessa avtal.

För att se de senaste siffrorna för de officiella reservtillgångarna går du till Template on international reserves and foreign currency liquidity (endast på engelska).

För mer information om valutareserven, se Statistics on international reserves (endast på engelska).

Rättsakter

ECB:s rättsakter om valutareserver, publicerade i Europeiska unionens tidning, finns på ECB:s webbplats: "Rättsliga instrument"

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om ECB:s guldförsäljning och centralbankernas överenskommelse om guld finns på ECB:s webbplats under "Media".

Extern länkIMF guidelines for foreign exchange reserve management (20 September 2001)

ECB:s egna medel ger inkomster som delvis bidrar till att täcka driftskostnaderna.

Portföljen investeras i euro-denominerade tillgångar för att maximera avkastningen, men med begränsningar vad gäller risker.

ECB:s egna medel består av:

  • de investerade andelarna av ECB:s inbetalda kapital
  • medel som ibland hålls i den allmänna reservfonden
  • avsättningar för valutakurs-, ränte- och guldprisrisker.
Uppgifter den 31 december 2018 (miljoner EUR)
ECB:s egna medel (marknadsvärde) 20,5
För mer se ECB:s årsredovisning, som är en del av Årsrapporten.

Effektiv tilldelning och förvaltning av valutareserver främjar likviditeten som behövs för att uppfylla det politiska mandatet och samtidigt minimera kostnaderna för att hålla reserver. Riskhantering kan bidra till dessa mål genom att hantera och kontrollera exponeringen mot finansiell risk.

ECB är direkt ansvarig för att hantera de risker som portöljerna medför, även portföljerna för valutareserv och egna medel. Riskhantering innebär hantering och bevakning av de finansiella risker som ECB utsätts för direkt eller som Eurosystemets nationella centralbanker utsätts för när de agerar som ombud för ECB. Dessa risker inkluderar marknads-, kredit- och likviditetsrisker och omfattar fyra viktiga ansvarsområden:

  • beslut om limiter för kredit- ch marknadsrisker
  • efterlevnad
  • mätning och rapportering av riskexponering och resultat
  • strategisk allokering av tillgångar.

Den oberoende rapporteringen av risk och resultat är en av de viktigaste punkterna i ECB:s investeringsramverk. För att undvika potentiella intressekonflikter hanteras finansiella risker som uppkommer i portföljförvaltningen av direktoratet för riskhantering, som rapporterar direkt till direktionen.