Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Devizne rezerve in lastna sredstva

Devizne rezerve

Devizne rezerve zagotavljajo ECB zadostno likvidnost, da po potrebi opravlja devizne posle. Oblikovane so bile s prenosom deviznih rezerv nacionalnih centralnih bank euroobmočja na ECB na začetku tretje faze ekonomske in monetarne unije 1. januarja 1999.

Cilji upravljanja deviznih rezerv ECB, razvrščeni po pomembnosti, so likvidnost, varnost in donos.

Portfelj deviznih rezerv ECB je sestavljen iz ameriškega dolarja, japonskega jena, kitajskega renminbija (CNY), zlata in posebnih pravic črpanja. Sestava portfelja se s časom spreminja v odvisnosti od sprememb v tržni vrednosti vloženih sredstev ter deviznih operacij in operacij z zlatom, ki jih izvaja ECB.

Devizne rezerve v ameriških dolarjih, japonskih jenih in kitajskem renminbiju (CNY) aktivno upravljajo ECB in izbrane nacionalne centralne banke euroobmočja (kot posrednice ECB), ki želijo sodelovati v teh operacijah. Pri operativnem upravljanju deviznih rezerv ECB se nacionalne centralne banke lahko povezujejo med seboj. Posamezna nacionalna centralna banka ali skupina tako povezanih bank navadno kot posrednica ECB upravlja samo en portfelj v ameriških dolarjih ali japonskih jenih.

Pri prodaji zlata ECB dosledno spoštuje Sporazum centralnih bank o zlatu in Skupno izjavo o zlatu (povezava na sporočilo za javnost je spodaj). ECB je podpisnica teh sporazumov.

Najnovejši podatki o uradnih deviznih rezervah so na voljo v predlogi o mednarodnih rezervah in devizni likvidnosti (v angleščini).

Več informacij o mednarodnih rezervah je na voljo v statističnem razdelku o mednarodnih rezervah (v angleščini).

Povezani pravni akti

Pravni akti ECB o deviznih rezervah, kot so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, so na voljo na spletnem mestu ECB v razdelku »Pravni okvir«.

Sporočila za javnost

Sporočila za javnost o prodaji zlata s strani ECB in Skupna izjava o zlatu so objavljeni na spletnem mestu ECB v razdelku (v angleščini) »Media«.

Zunanje povezave

IMF guidelines for foreign exchange reserve management (20. september 2001)

Lastna sredstva

ECB z lastnimi sredstvi ustvarja prihodke, s katerimi krije del stroškov svojega poslovanja.

Portfelj je naložen v eursko finančno premoženje. Cilj naložb je maksimiranje donosa ob upoštevanju sprejetih omejitev glede tveganja.

Lastna sredstva ECB sestavljajo:

  • naložbe vplačanega kapitala ECB;
  • sredstva, ki se občasno hranijo v splošnem rezervnem skladu ECB;
  • rezervacije za tveganje deviznega tečaja, obrestno in kreditno tveganje ter tveganje cene zlata.
Stanje ob koncu leta 2018 (v mrd EUR)
Portfelj lastnih sredstev ECB (tržna vrednost) 20,5
Letno poročilo

Upravljanje tveganj

Več podrobnosti je v zaključnem računu ECB, ki je objavljen v letnem poročilu.

ECB z učinkovitim razporejanjem in upravljanjem deviznih rezerv vzdržuje zadostno količino likvidnosti za izvajanje svojega mandata, obenem pa zmanjšuje stroške imetja rezerv. Funkcija upravljanja tveganj prispeva k tem ciljem tako, da upravlja in nadzoruje izpostavljenost finančnemu tveganju.

ECB je neposredno odgovorna za upravljanje tveganj, katerim je izpostavljena s svojima portfeljema deviznih rezerv in lastnih sredstev. Upravljanje in nadzor finančnih tveganj, ki jih prevzema neposredno ECB ali pa v njenem imenu nacionalne centralne banke Eurosistema, pokrivata tržno, kreditno in likvidnostno tveganje. Obsegata štiri glavna področja pristojnosti:

  • določanje zgornje meje za kreditno in tržno tveganje;
  • spoštovanje načel upravljanja tveganj;
  • merjenje in poročanje o izpostavljenosti tveganjem in naložbeni uspešnosti;
  • strateško razporejanje sredstev.

Neodvisno poročanje o tveganjih in naložbeni uspešnosti je ena bistvenih značilnosti naložbenega okvira ECB. Da ne bi prihajalo do konflikta interesov, finančna tveganja, ki nastajajo pri upravljanju portfeljev, upravlja neposredno direktorat ECB Upravljanje tveganj, ki je podrejen neposredno Izvršilnemu odboru.

Vse strani v tem razdelku