Menu

Valuuttavaranto ja omat varat

Valuuttavarannolla varmistetaan, että EKP:llä on tarvittaessa riittävästi likviditeettiä valuuttaoperaatioiden toteuttamiseen. EKP:n valuuttavaranto luotiin talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen alkaessa 1.1.1999, jolloin euroalueen maiden kansalliset keskuspankit siirsivät valuuttavarantoja EKP:lle.

EKP:n varannonhoidon ensisijaisena tavoitteena on taata varannon likvidiys. Varat pyritään myös sijoittamaan turvallisesti ja tuottavasti.

EKP:n valuuttavaranto koostuu Yhdysvaltain dollareista, Japanin jeneistä, Kiinan renminbeistä, kullasta ja IMF:n erityisnosto-oikeuksista. Sen koostumus vaihtelee, sillä siihen vaikuttavat sijoitettujen omaisuuserien markkina-arvon muutokset sekä EKP:n valuuttaoperaatiot ja kultavaranto-operaatiot.

Yhdysvaltain dollarin, Japanin jenin ja Kiinan renminbin määräisiä varantoja hoidetaan aktiivisesti joko EKP:ssä tai EKP:n puolesta sellaisissa euroalueen maiden kansallisissa keskuspankeissa, jotka haluavat osallistua EKP:n valuuttavarantojen operatiiviseen hoitamiseen. Kansalliset keskuspankit voivat hoitaa varantoja EKP:n puolesta yhdessä jonkin toisen kansallisen keskuspankin kanssa. Kukin valuuttavarantojen hoitoon osallistuva kansallinen keskuspankki hoitaa yleensä vain joko Yhdysvaltain dollareista tai Japanin jeneistä koostuvaa salkkua.

EKP myy kultaa allekirjoittamiensa keskuspankkien kultasopimuksen ja kultavarantojen hoitoa koskevan yhteisen julkilausuman (ks. linkki kohdassa Lehdistötiedotteita) mukaisesti.

Tuoreimmat kuukausittaiset valuuttavarantoluvut ovat nähtävissä EKP:n verkkosivujen tilastotaulukoissa (englanniksi).

Valuttavarannoista kerrotaan laajemmin EKP:n verkkosivujen tilasto-osiossa (englanniksi).

Lainsäädäntö

Valuuttavarantoja koskeva EKP:n lainsäädäntö on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se on luettavissa EKP:n verkkosivuilla (Säädöskokoelma).

Lehdistötiedotteita

Kullan myyntiä sekä kultavarantojen hoitoa koskevaa yhteistä julkilausumaa koskevat lehdistötiedotteet ovat luettavissa englanniksi EKP:n verkkosivuilla (Media).

Muualla verkossa

IMF:n ohjeet valuuttavarannon hoidosta (20.9.2001)

Omien varojen sijoitussalkusta saatujen tulojen avulla EKP kattaa liiketoiminnan kuluja.

EKP:n omat varat on sijoitettu euromääräisiin omaisuuseriin, ja tavoitteena on maksimoida tuotto ylittämättä riskirajoja.

EKP:n omiin varoihin luetaan

  • EKP:n maksetun pääoman sijoitukset
  • EKP:n yleisrahasto
  • varaus valuuttakurssi- ja korkoriskin sekä kullan hintariskin varalle.
Vuoden 2018 lopussa (miljardia euroa)
EKP:n omien varojen salkku (markkina-arvo) 20,5
Tarkempia tietoja annetaan EKP:n tilinpäätöksessä, joka on julkaistu osana EKP:n vuosikertomusta.

Tehokkaalla valuuttavarantojen sijoittamisella ja hoidolla saadaan likviditeettiä EKP:n tehtävien hoitamiseen ja pystytään minimoimaan varantojen hallussapidon kustannukset. Riskienhallinta tukee tavoitteita rajoittamalla altistumista riskeille.

EKP vastaa suoraan sijoitussalkkujensa eli myös valuuttavarannon ja omien varojen sijoitussalkun riskienhallinnasta. Riskienhallintajärjestelmän avulla hallitaan sekä EKP:hen suoraan että EKP:n puolesta toimiviin eurojärjestelmän kansallisiin keskuspankkeihin kohdistuvia rahoitusriskejä (markkina-, luotto- ja likviditeettiriskejä) sekä seurataan niiden kehitystä. Tärkeimmät riskienhallinnan osa-alueet ovat

  • riskirajojen asettaminen luotto- ja markkinariskeille
  • valvonta
  • riskeille altistumisen ja tuottojen mittaaminen ja siitä raportointi
  • strategisen vaadejakauman määrittely.

Riskien ja tuottojen raportoinnin riippumattomuus on keskeinen periaate EKP:n sijoitustoiminnassa. Eturistiriitojen välttämiseksi salkunhoidon rahoitusriskien hallinta on keskitetty riskienhallintaosastoon, joka raportoi suoraan johtokunnalle.