Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Devízové rezervy a vlastné zdroje

Devízové rezervy

Devízové rezervy zabezpečujú, aby mala ECB v prípade potreby dostatočnú likviditu na vykonávanie devízových operácií. Devízové rezervy pôvodne vznikli prevodom devízových aktív z národných centrálnych bánk krajín eurozóny na začiatku tretej etapy hospodárskej a menovej únie 1. januára 1999.

Správa devízových rezerv ECB sleduje tieto ciele (v poradí podľa dôležitosti): likviditu, bezpečnosť a výnosnosť.

Portfólio devízových rezerv ECB sa skladá z amerických dolárov, japonských jenov, čínskych jüanov (CNY), zlata a zvláštnych práv čerpania. Zloženie rezerv sa priebežne mení v závislosti od zmien trhovej hodnoty investovaných aktív, ako aj devízových operácií ECB a jej obchodov so zlatom.

Rezervy v amerických dolároch, japonských jenoch a čínskych jüanoch (CNY) aktívne spravuje ECB a vybrané národné centrálne banky krajín eurozóny (ako zástupcovia ECB), ktoré sa na tejto činnosti chcú podieľať. Národné centrálne banky sa môžu rozhodnúť vykonávať činnosti súvisiace so správou devízových rezerv ECB spoločne s ďalšími národnými centrálnymi bankami. Každá národná centrálna banka, resp. skupina národných centrálnych bánk, zvyčajne v pozícii zástupcu ECB spravuje jedno portfólio v amerických dolároch alebo japonských jenoch.

ECB uskutočňuje predaje zlata v plnom súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate a „Spoločným vyhlásením o zlate“ (odkaz na súvisiace tlačové správy je nižšie). ECB je signatárom týchto dohôd.

Údaje o aktuálnej výške oficiálnych rezerv sa nachádzajú vo Výkaze medzinárodných rezerv a devízovej likvidity.

Viac informácií o medzinárodných rezervách sa nachádza v sekcii Statistics on international reserves.

Súvisiace právne akty

Právne akty ECB týkajúce sa devízových rezerv zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie sú k dispozícii na internetovej stránke ECB v časti Legal framework.

Súvisiace tlačové správy

Tlačové správy o predajoch zlata, ktoré uskutočnila ECB, a Spoločné vyhlásenie o zlate sú k dispozícii na internetovej stránke ECB v časti Media.

Externé zdroje

IMF guidelines for foreign exchange reserve management (Usmernenia MMF týkajúce sa správy devízových rezerv), 20. september 2001

Vlastné zdroje

Vlastné zdroje predstavujú pre ECB zdroj príjmu, z ktorého sa čiastočne hradia jej prevádzkové náklady.

Portfólio vlastných zdrojov sa investuje do eurových aktív s cieľom maximalizovať výnosy, rešpektujúc rizikové obmedzenia.

Vlastné zdroje ECB pozostávajú z:

  • investovaných protipoložiek splateného základného imania ECB,
  • prostriedkov priebežne uložených vo všeobecnom rezervnom fonde,
  • rezervy na krytie rizík súvisiacich so zmenami výmenných kurzov, úrokových mier a ceny zlata.
Stav ku koncu roka 2018 (v mld. EUR)
Portfólio vlastných zdrojov ECB (trhová hodnota) 20,5
Výročná správa

Riadenie rizík

Podrobnejšie informácie sú v účtovnej závierke ECB zverejnenej v rámci Výročnej správy.

Efektívna alokácia a riadenie devízových rezerv podporuje likviditu potrebnú na plnenie menovopolitických mandátov a zároveň prispeje k minimalizácii nákladov spojených s držbou rezerv. Riadenie rizík môže prispieť k plneniu týchto cieľov prostredníctvom riadenia a kontroly expozície voči finančnému riziku.

ECB nesie priamu zodpovednosť za riadenie rizík spojených s jej portfóliami vrátane portfólia devízových rezerv a portfólia vlastných zdrojov. Riadenie a monitorovanie finančných rizík, ktorým je vystavená ECB – či už priamo alebo prostredníctvom národných centrálnych bánk Eurosystému konajúcich v jej mene – sa vzťahuje na oblasti trhového, kreditného a likviditného rizika a zahŕňa štyri hlavné oblasti zodpovednosti:

  • stanovovanie limitov kreditného a trhového rizika,
  • dodržiavanie predpisov,
  • hodnotenie a vykazovanie rizikových expozícií a hospodárenia,
  • strategické rozdeľovanie aktív.

Nezávislé predkladanie správ o rizikách a hospodárení je kľúčovou súčasťou investičného rámca ECB. V snahe predchádzať možným konfliktom záujmov je riadením finančných rizík spojených so správou portfólií poverené riaditeľstvo pre riadenie rizík, ktoré podlieha priamo Výkonnej rade.

Všetky stránky v tejto sekcii