Menu

Užsienio atsargos ir nuosavos lėšos

ECB užsienio atsargomis užtikrinama, kad prireikus ECB netrūktų likvidumo užsienio valiutos operacijoms atlikti. 1999 m. sausio 1 d. prasidėjus trečiajam ekonominės ir pinigų sąjungos etapui, šios užsienio atsargos iš pradžių buvo nustatytos pervedant užsienio atsargas iš euro zonos nacionalinių centrinių bankų.

ECB užsienio atsargų valdymo tikslai pagal jų svarbą yra: likvidumas, saugumas ir grąža.

ECB užsienio atsargų portfelį sudaro JAV doleriai, Japonijos jenos, Kinijos ženminbi juaniai, auksas ir specialiosios skolinimosi teisės. Laikui bėgant atsargų struktūra keičiama atsižvelgiant į investuoto turto rinkos vertės pokyčius ir ECB užsienio valiutos ir aukso operacijas.

JAV dolerių, Japonijos jenų ir Kinijos ženminbi juanių atsargas aktyviai valdo ECB ir šioje operacinėje veikloje dalyvauti norintys konkretūs euro zonos nacionaliniai centriniai bankai (veikiantys kaip ECB agentai). Nacionaliniai centriniai bankai gali pasirinkti vykdyti ECB užsienio atsargų valdymo operacinę veiklą kartu su kitais nacionaliniais centriniais bankais. Kiekvienas nacionalinis centrinis bankas ar kelių nacionalinių centrinių bankų grupė, veikdami kaip ECB agentai, dažniausia valdo vieną JAV dolerių arba Japonijos jenų portfelį.

ECB parduoda auksą laikydamasis Centrinių bankų aukso sutarties ir Bendro pareiškimo dėl aukso nuostatų (žr. toliau pateiktą nuorodą į pranešimus spaudai). ECB yra šiuos susitarimus pasirašiusi šalis.

Naujausius duomenis apie užsienio atsargas rasite ECB interneto svetainės puslapyje anglų kalba Template on international reserves and foreign currency liquidity.

Daugiau informacijos apie užsienio atsargas rasite ECB interneto svetainės puslapyje anglų kalba Statistics on international reserves.

Susiję teisės aktai

ECB teisės aktai dėl užsienio atsargų, kurie yra publikuojami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, yra pateikti ECB interneto svetainės dalies Teisinė sistema puslapiuose.

Susiję pranešimai spaudai

Pranešimai spaudai dėl ECB aukso pardavimo ir Bendras pareiškimas dėl aukso yra pateikti ECB interneto svetainės dalyje Media.

Išorinė nuoroda

IMF guidelines for foreign exchange reserve management (2001 m. rugsėjo 20 d.)

Siekdamas padėti padengti savo veikimo išlaidas, ECB naudojasi iš nuosavų lėšų gautomis pajamomis.

Šis portfelis investuojamas į eurais denominuotą turtą, siekiant gauti kuo didesnę investicijų grąžą, tačiau atsižvelgiant į su rizika susijusius apribojimus.

ECB nuosavas lėšas sudaro:

  • ECB apmokėto kapitalo investuota priešinė dalis;
  • bendrajame atsargų fonde kartais laikomos lėšos;
  • atidėjiniai užsienio valiutos kurso, palūkanų normos ir aukso kainos rizikoms.
2018 m. pabaigoje (mlrd. eurų)
ECB nuosavų lėšų portfelis (rinkos vertė) 20,5
Daugiau informacijos žr. ECB metinėse finansinėse ataskaitose, kurios skelbiamos kaip Metų ataskaitos dalis.

Veiksmingai paskirstant ir valdant užsienio atsargas bus didinamas likvidumas, kurio reikia politikai įgyvendinti, ir tuo pačiu metu bus kuo labiau sumažintos atsargų laikymo sąnaudos. Rizikos valdymas gali turėti teigiamos įtakos šių tikslų įgyvendinimui, nes atliekamas finansinės rizikos tikimybės valdymas ir kontrolė.

ECB yra tiesiogiai atsakingas už savo portfelių, įskaitant užsienio atsargų ir nuosavų lėšų portfelius, sukeltos rizikos valdymą. Tiek tiesiogiai ECB, tiek ECB vardu veikiančių Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų patirtos finansinės rizikos valdymas ir kontrolė apima rinkos sritis, kredito ir likvidumo rizikas ir keturias pagrindines atsakomybės sritis:

  • kredito ir rinkos rizikų ribų nustatymą;
  • laikymąsi;
  • rizikos tikimybės ir užduoties įvykdymo apskaičiavimą ir ataskaitų teikimą;
  • strateginį turto paskirstymą.

Nepriklausomas ataskaitų dėl rizikos ir užduoties įvykdymo teikimas yra pagrindinė investicijų programos ypatybė. Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, dėl portfelio valdymo veiklos patiriamos finansinės rizikos valdymas patikėtas Rizikos valdymo direktoratui, kuris yra tiesiogiai atskaitingas vykdomajai valdybai.