Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Užsienio atsargos ir nuosavos lėšos

Užsienio atsargos

ECB užsienio atsargomis užtikrinama, kad prireikus ECB netrūktų likvidumo užsienio valiutos operacijoms atlikti. 1999 m. sausio 1 d. prasidėjus trečiajam ekonominės ir pinigų sąjungos etapui, šios užsienio atsargos iš pradžių buvo sudarytos euro zonos nacionaliniams centriniams bankams pervedant ECB dalį savo užsienio atsargų.

ECB užsienio atsargų valdymo tikslai, išvardyti pagal svarbą, yra likvidumas, saugumas ir grąža.

ECB užsienio atsargų portfelį sudaro JAV doleriai, Japonijos jenos, Kinijos ženminbi juaniai, auksas ir specialiosios skolinimosi teisės. Laikui bėgant atsargų struktūra keičiama atsižvelgiant į investuoto turto rinkos vertės pokyčius ir ECB užsienio valiutos ir aukso operacijas.

JAV dolerių, Japonijos jenų ir Kinijos ženminbi juanių atsargas aktyviai valdo ECB ir šioje operacinėje veikloje dalyvauti norintys konkretūs euro zonos nacionaliniai centriniai bankai (veikiantys kaip ECB agentai). Nacionaliniai centriniai bankai gali pasirinkti vykdyti ECB užsienio atsargų valdymo operacinę veiklą kartu su kitais nacionaliniais centriniais bankais. Kiekvienas nacionalinis centrinis bankas ar kelių nacionalinių centrinių bankų grupė, veikdami kaip ECB agentai, dažniausia valdo vieną JAV dolerių arba Japonijos jenų portfelį.

ECB parduoda auksą laikydamasis Centrinių bankų aukso sutarties ir Bendro pareiškimo dėl aukso nuostatų (žr. toliau pateiktą nuorodą į pranešimus spaudai). ECB yra šiuos susitarimus pasirašiusi šalis.

Naujausius duomenis apie užsienio atsargas rasite šioje tarptautinių atsargų ir užsienio valiutų likvidumo duomenų lentelėje anglų kalba.

Daugiau informacijos apie tarptautines atsargas rasite ECB interneto svetainės puslapyje anglų kalba Statistics on international reserves.

Susiję teisės aktai

ECB teisės aktai dėl užsienio atsargų, kurie yra publikuojami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, yra pateikti ECB interneto svetainės dalies Teisinė sistema puslapiuose.

Susiję pranešimai spaudai

Pranešimai spaudai dėl ECB aukso pardavimo ir Bendras pareiškimas dėl aukso yra pateikti ECB interneto svetainės dalyje Media.

Išorinė nuoroda

IMF guidelines for foreign exchange reserve management (TVF užsienio valiutos atsargų valdymo gairės, 2001 m. rugsėjo 20 d.)

Nuosavos lėšos

Siekdamas padėti padengti savo veikimo išlaidas, ECB naudojasi iš nuosavų lėšų gautomis pajamomis.

Šis portfelis investuojamas į eurais denominuotą turtą, siekiant gauti kuo didesnę investicijų grąžą, tačiau atsižvelgiant į su rizika susijusius apribojimus.

ECB nuosavas lėšas sudaro:

  • ECB apmokėto kapitalo investuota priešinė dalis;
  • bendrajame atsargų fonde kartais laikomos lėšos;
  • atidėjiniai užsienio valiutos kurso, palūkanų normos ir aukso kainos rizikoms.
2018 m. pabaigoje (mlrd. eurų)
ECB nuosavų lėšų portfelis (rinkos vertė) 20,5
Metų ataskaita

Rizikos valdymas

Daugiau informacijos žr. ECB metinėse finansinėse ataskaitose, kurios skelbiamos kaip metų ataskaitos dalis.

Veiksmingai paskirstant ir valdant užsienio atsargas didinamas likvidumas, kurio reikia politikai įgyvendinti, ir kartu kiek įmanoma sumažinamos atsargų laikymo sąnaudos. Rizikos valdymas gali prisidėti prie šių tikslų įgyvendinimo, nes atliekamas finansinės rizikos tikimybės valdymas ir kontrolė.

ECB yra tiesiogiai atsakingas už rizikos, susijusios su jo portfeliais, įskaitant užsienio atsargų ir nuosavų lėšų portfelius, valdymą. Tiek tiesiogiai ECB, tiek ECB vardu veikiančių Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų patirtos finansinės rizikos valdymas ir kontrolė apima rinkos, kredito ir likvidumo riziką ir yra susiję su keturiomis pagrindinėmis atsakomybės sritimis:

  • kredito ir rinkos rizikos ribų nustatymu;
  • atitiktimi;
  • rizikos tikimybės ir rezultatų apskaičiavimu ir ataskaitų teikimu;
  • strateginiu turto paskirstymu.

Nepriklausomas ataskaitų dėl rizikos ir rezultatų teikimas yra viena pagrindinių ECB investicijų programos ypatybių. Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, dėl portfelio valdymo veiklos patiriamos finansinės rizikos valdymas patikėtas Rizikos valdymo direktoratui, kuris yra tiesiogiai atskaitingas vykdomajai valdybai.

Visi šios dalies puslapiai