Valutareserve og egenportefølje

ECB's valutareserver sikrer, at ECB har tilstrækkelig likviditet til at gennemføre transaktioner i udenlandsk valuta, hvis det er nødvendigt. Disse valutareserver blev oprindeligt oprettet ved at overføre valutareserveaktiver fra de nationale centralbanker i euroområdet, da Den Økonomiske og Monetære Unions tredje fase indledtes den 1. januar 1999.

De vigtigste mål for forvaltningen af ECB's valutareserver er i nævnte rækkefølge likviditet, sikkerhed og afkast.

ECB's valutareserveportefølje består af amerikanske dollar, japanske yen, guld og særlige trækningsrettigheder (SDR). Sammensætningen af reserver varierer over tid som en afspejling af markedsværdierne af de investerede aktiver samt ECB's valuta- og guldoperationer.

Reserverne i amerikanske dollar og japanske yen forvaltes aktivt af ECB og udvalgte nationale centralbanker i euroområdet (der fungerer som agenter for ECB), som ønsker at deltage i denne operationelle aktivitet. De nationale centralbanker kan vælge at dele deres operationelle aktiviteter i forbindelse med forvaltningen af ECB's valutareserver med andre nationale centralbanker. Hver enkelt national centralbank eller gruppe af nationale centralbanker forvalter en fælles portefølje i amerikanske dollar eller japanske yen som en agent for ECB.

ECB foretager salg af guld i fuld overensstemmelse med centralbankaftalen om guld og erklæringen "Joint statement on gold" (se link til pressemeddelelse på engelsk herunder). ECB har undertegnet disse aftaler.

Officielle valutareserver
Værdi ultimo november 2010 (i mio. euro i modværdi)
ECB 58.882
Eurosystemet 597.459
Ønskes flere data, se statistik om internationale reserver.

Retsakter

ECB's retsakter om valutareserver, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, findes under "Retsgrundlaget" på ECB's websted.

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser om ECB's salg af guld og "Joint Statement on Gold" findes i sektionen "Media" på ECB's websted.

Eksternt link

IMF guidelines for foreign exchange reserve management (af 20. september 2001)

ECB's egenportefølje sikrer banken indtægter, som kan bidrage til at dække driftsudgifterne.

Denne portefølje investeres i eurodenominerede aktiver med det formål at få maksimalt afkast, men med begrænsninger med hensyn til risiko.

ECB's egenportefølje består af:

  • den investerede modpost til ECB’s indbetalte kapital
  • det til enhver tid indestående i den almindelige reservefond
  • hensættelser til dækning af valutakurs-, rente- og guldprisrisici
Værdi ultimo 2010 (i mio. euro)
ECB's egenkapital (markedsværdier) 14.145
Nærmere oplysninger findes i ECB's årsregnskab, der offentliggøres som en del af Årsberetningen.

En effektiv tildeling og forvaltning af valutareserverne vil fremme den nødvendige likviditet til at udføre de politiske mandater og samtidig nedbringe omkostningerne ved at at holde reserver. Risikostyring kan bidrage til disse mål ved at forvalte og kontrollere eksponeringen over for finansielle risici.

ECB er direkte ansvarlig for risikostyringen af bankens porteføljer, herunder dens valutareserver og egenportefølje. Forvaltningen og overvågningen af de finansielle risici, som ECB pådrager sig - enten direkte eller gennem Eurosystemets nationale centralbanker, som handler på vegne af ECB - dækker områder som markeds-, kredit- og likviditetsrisici og omfatter fire centrale ansvarsområder:

  • opstilling af begrænsninger for kredit- og markedsrisici
  • efterlevelse af gældende love og regler
  • måling og indberetning af risikoeksponeringer og performance
  • strategisk allokering af aktiver

Uafhængig indberetning af risici og performance er en vigtig del af ECB's investeringspolitik. For at undgå eventuelle interessekonflikter forvaltes finansielle risici, som pådrages i porteføljestyringen, af Direktoratet for Risikostyring, der rapporterer direkte til Direktionen.