Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Välisvaluutareservid ja omavahendid

Välisvaluutareservid

EKP välisvaluutareservid tagavad EKP-le piisava likviidsuse vajaduse korral välisvaluutaoperatsioonide sooritamiseks. Need välisvaluutareservid moodustati algselt euroala riikide keskpankade välisvaluutareservide ülekandmise teel majandus- ja rahaliidu kolmanda etapi alguses 1. jaanuaril 1999.

EKP välisvaluutareservide haldamise eesmärgid tähtsuse järjekorras on likviidsus, turvalisus ja tasuvus.

EKP välisvaluutareservide portfell koosneb USA dollaritest, Jaapani jeenidest, Hiina jüaanidest, kullast ja Rahvusvahelise Valuutafondi arveldusühikutest. Reservide koosseis muutub aja jooksul, kajastades investeeritud vara turuväärtuse muutusi ning EKP välisvaluuta- ja kullaoperatsioone.

USA dollari, Jaapani jeeni ja Hiina jüaani reserve haldavad aktiivselt EKP ja tema esindajatena tegutsevad teatavad euroala keskpangad, kes soovivad selles operatiivses tegevuses osaleda. Riikide keskpangad võivad otsustada EKP välisvaluutareservide haldamiseks ühendada oma tegevuse teiste riikide keskpankadega. Iga riigi keskpank või riikide keskpangad ühiselt haldavad EKP esindajana tavaliselt ühte USA dollari või Jaapani jeeni portfelli.

EKP viib kullamüüki läbi täielikus kooskõlas keskpankade kullakokkuleppega ning ühisavaldusega kulla kohta (vt allpool linki pressiteadetele). EKP on nende lepete osaline.

Värskeimaid andmeid ametliku reservvara kohta vt: Template on international reserves and foreign currency liquidity.

Täpsemat teavet rahvusvaheliste reservide kohta vt: Statistics on international reserves.

Asjakohased õigusaktid

Euroopa Liidu Teatajas avaldatud EKP õigusaktid välisvaluutareservide kohta on kättesaadavad EKP veebilehe rubriigis „Legal framework”.

Asjakohased pressiteated

EKP kullamüüki käsitlevad pressiteated ning ühisavaldus kulla kohta on kättesaadavad EKP veebilehe rubriigis „Media” .

Välislink

IMF guidelines for foreign exchange reserve management (20. september 2001)

Omavahendid

EKP omavahendid kindlustavad talle tulu tegevuskulude katmiseks.

See portfell on investeeritud eurodes nomineeritud varadesse eesmärgiga maksimeerida tulu, arvestades riski tõttu kehtestatud piiranguid.

EKP omavahendid on:

  • EKP sissemakstud kapitali investeeritud vastaskirjed;
  • EKP üldreservis hoitavad summad;
  • valuuta-, intressi- ja kullahinnariski katteks tehtud eraldised.
Andmed 2018. aasta lõpu seisuga (mld eurot)
EKP omavahendite portfell (turuväärtus) 20,5
Aastaaruanne

Riskiohje

Üksikasjalikumat teavet vt EKP finantsaruandest, mis avaldatakse aastaaruande ühe osana.

Välisvaluutareservide tõhus jaotamine ja haldamine aitab säilitada poliitiliste volituste täitmiseks vajaliku likviidsuse, vähendades samal ajal reservide hoidmise kulusid. Riskijuhtimine aitab neid eesmärke saavutada finantsriski juhtimise ja ohjeldamise kaudu.

EKP vastutab otseselt oma portfellides, sealhulgas välisvaluutareservide ja omavahendite portfellides esinevate riskide juhtimise eest. EKPd otse või EKP nimel tegutsevaid eurosüsteemi liikmesriikide keskpanku ohustavate finantsriskide juhtimine ja seire hõlmab turu-, krediidi- ja likviidsusriski ning siinkohal eristatakse nelja peamist vastutusvaldkonda:

  • krediidi- ja tururiskide piirangute seadmine;
  • vastavuskontroll;
  • riskide ulatuse ja tulemuste mõõtmine ning aruandlus;
  • strateegiline varade jaotus.

Riskide ja tulemuste sõltumatu aruandlus on EKP investeerimisraamistiku põhielement. Võimaliku huvide konflikti vältimiseks juhib portfellihalduse finantsriske riskihalduse direktoraat, mis annab aru otse juhatusele.

Kõik selle jaotise teemad